نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه:  ساختار سازمان جهت پیاده‌سازی و اجرای استراتژی سازمان شکل می‌گیرد و برای بقای سازمان توجه به رابطه این دو ضروری است. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین ساختار با استراتژی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت.مواد و روش: این مطالعه مقطعی به صورت توصیفی- تحلیلی در ده بیمارستان آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام در سال 1395 شد. جامعه آماری شامل مدیران داخلی، اداری، مالی و حسابداری، و مدیران پرستاری بود که تعداد 40 نفر (4 نفر از هر بیمارستان) به صورت سرشماری انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. جهت گرداوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد، ساختار سازمانی رابینز و استراتژی اسنو-مایلز استفاده شد. داده ها با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد.یافته‌ها: از بین ابعاد ساختار سازمانی، هر سه مولفه رسمیت(25/3 ± 40/23)، پیچیدگی (15/3 ± 82/20)و تمرکز(26/5 ± 32/30) در بیمارستان‌های موردمطالعه در سطح بالایی قرار گرفتند. استراتژی غالب در بیمارستان‌ها از نوع تحلیلی بود. بین استراتژی غالب و ابعاد رسمیت(03/0p=) و پیچیدگی(02/0P=) رابطه معناداری وجود داشت. ضریب همبستگی بین استراتژی سازمانی و ساختار سازمانی 194/0 بود که رابطه آنها معنادار نبود (23/0P=).بحث و نتیجه‌گیری: بین استراتژی سازمانی و ساختار سازمانی رابطه معنادار آماری مشاهده نشد. با توجه به نتایج، اگر بیمارستان‌های مورد مطالعه از استراتژی تحلیلی پیروی کنند باید از میزان پیچیدگی و تمرکز خود کاسته و کنترل شدید بر فعالیت های جاری و کنترل محدود بر فعالیت های جدید داشت باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Structure and Organizational Strategy: Case Study of Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Alireza Yusefi 1
 • Zahra Kavosi 2
 • Mohammad Keshvari 3
 • Mohammad Mehrabi 4

1 PhD. Candidate of Health Services Management, Student Research Committee, School of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Associate Professor of Health Services Management, Health Human Resources Research Center, School of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 PhD Candidate of Health Policy, Department of Management, School of Management and Medical Information, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 BA. Health Services Management, School of Health Management & Information Sciences. Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: The structure of an organization is designed to implement and to enforce the organization's strategy; hence, paying specific attention to the relationship of these two is essential for an organization’s survival. Therefore, this paper aimed at studying the relationship between the organizational structure and organizational strategy in the teaching hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in 2016.
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 10 teaching hospitals in Shiraz University of Medical Sciences. The statistical population consisted of internal, administrative, financial, accounting and nursing managers among them 40 individuals (4 from each hospital) were selected by census to participate in this study. The data-collection instruments were a 22-item Robins' organizational structure questionnaire and Miles and Snow strategic framework to measure organizational strategy. The data were analyzed using SPSS software and the statistical test employed was Pierson Correlation. The level of significance was determined at 0.05.
Results:  Among all the dimensions of organizational structure, all three dimensions including ‘formalization’ (23.40±3.25), ‘complexity’ (20.82±3.15) and ‘centralization’ (30.32±5.26) on hospitals studied were at a high level. Furthermore, the dominant strategy for all hospitals was analytic. The results also showed a significant relationship between the dominant strategy and dimensions of ‘formalization’ (P= 0.03) and ‘complexity’ (P= 0.026). Furthermore, with the P-value of 0.23, the result indicated that there was no statistically significant relationship between organizational strategy and organizational structure in hospitals.
Conclusion: There was no significant relationship between organizational strategy and organizational structure. According to this result, if hospitals tend to follow analytical strategies, they should reduce their ‘complexity’ and ‘centralization’, and there should be strict control over their current activities and limited control over new ones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Structure
 • Organizational Strategy
 • hospital

 1. Tabrizinia S, Mirzaie S. D, Study of Relationship between Systems Thinking and Green Marketing (Case Study: East Azerbaijan Dairy Industry, Iran). Journal of Administrative Management, Education and Training 2016;12(4):690-704.
 2. Torkzadeh J, Harati FD. Developing and Validating a Scale to Assess Organizational Behavior Foundations. Mediterranean Journal of Social Sciences 2016;7(6):61.
 3. Kalay F, Lynn GS. The impact of organizational structure on management innovation: an empirical research in Turkey. Journal of Business Economics and Finance. 2016;5(1):125-137.
 4. Jadidi R, Memari F, Anbari Z. The relationship between organizational structure and organizational intelligence in teaching hospitals of Arak University of Medical Sciences. Arak Medical University Journal 2013;16(8):21-31.
 5. Miles RE, Snow CC. Organization theory and supply chain management: An evolving research perspective. Journal of Operations Management 2007;25(2):459-63.
 6. Chen CJ, Huang JW. How organizational climate and structure affect knowledge management—The social interaction perspective. International Journal of Information Management 2007; 27(2): 104-118
 7. De Clercq D, Dimov D, Thongpapanl NT. Organizational social capital, formalization, and internal knowledge sharing in entrepreneurial orientation formation. Entrepreneurship Theory and Practice 2013;37(3):505-37.
 8. Su Z-X, Wright PM, Ulrich MD. Going Beyond the SHRM Paradigm Examining Four Approaches to Governing Employees. Journal of Management 2015: 0149206315618011.http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206315618011.
 9. Albers S, Wohlgezogen F, Zajac EJ. Strategic alliance structures: An organization design perspective. Journal of Management 2016;42(3):582-614.
 10. Guggenberger M, Rohlfing-Bastian A. Delegation of strategic decision-making authority to middle managers. Journal of Management Control 2016;27(2-3):155-79.
 11. Camisón C, Villar-López A. Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research 2014;67(1):2891-902.
 12. Foss NJ, Lyngsie J, Zahra SA. The role of external knowledge sources and organizational design in the process of opportunity exploitation. Strategic Management Journal 2013;34(12):1453-71.
 13. Claver-Cortés E, Pertusa-Ortega EM, Molina-Azorín JF. Characteristics of organizational structure relating to hybrid competitive strategy: Implications for performance. Journal of Business Research. 2012;65(7):993-1002.
 14. Sommerfeldt EJ. Online power resource management: Activist resource mobilization, communication strategy, and organizational structure. Journal of Public Relations Research 2013;25(4):347-67.
 15. Alizadeh S, Maleki M, Khodayari Zarnaq R, Darzi Ramandi S, Sadeqi A. Relationship between Strategy and Organizational Structure: A Comparative Study between Public and Private Hospitals of Tehran; 2012. J of Hospital 2013; 13(3): 36-41.
 16. Kordnaij A. Design of strategy organizational culture and industry environment mixed model PhD thesis of Tarbiat Modares University; 2002.
 17. Jahanizadeh F. The relationship between competitive strategies and organizational structure in the nation's banks and well-being. MSc Thesis of Tehran University; 2005.
 18. Rios MF, Sanchez JC, Munoz RR. Strategy-making Process and Organizational Structure: implications to performance. Psycholigy Journal. 2001;13(1):29-39.
 19. Ameri S, Mahram Zade K. The relationship between organizational factors (structure and technology) Physical Education Organization's knowledge management strategy. Journal of Research in Sport Sciences 2008;20(1):157-72.
 20. Erfaninia M. the impact of organizational factors on human productivity. Tadbir. 2004;146(4):156-64.
 21. Mojibi T, Tourani M. survey of relationship between Strategy and structure in electricity corporate of Tehran. Researcher Journal of management 2011;8(22):14-23.
 22. Yadolahi Farsi J, Azizi Ziarat O, Khastar H. Studying the relationship between organizational structure and entrepreneurship (case study: private banks in Tehran) ", Entrepreneurship Development Quarterly 2009;2(5):55-80.
 23. Zheng W, Yang B, McLean GN. Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research 2010;63(7):763-71.
 24. Mahdiyon SH, Hasani M. Relationship between organizational structure and   burnout among employees of Malayer, Boualisina   and Kordestan Univercity. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 2015; 9(9): 1584-1591.

Azma F, Aqhayi J. the relationship between organizational structure and entrepreneurship in agriculture organization of northern Khorasan. Journal of Khorasan Azad University. 2010; 21(6):1-26.