نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: برنامه استراتژیک در بیمارستان‌ها به نوعی سرمایه‌گذاری در راستای بهبود عملکردشان تلقی می‌شود. با این حال مدیرانی که می‌خواهند برنامه‌ریزی استراتژیک را جهت دستیابی به موفقیت مورد استفاده قرار دهند، با موانعی بر سر راه اجرای آن مواجه هستند. هدف از انجام این مطالعه تعیین موانع پیاده‌سازی برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.مواد و روش: این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی بوده که به صورت توصیفی-تحلیلی در سال 1395 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 40نفر از مدیران داخلی، اداری، مالی و حسابداری، و مدیران پرستاری بودند که بصورت سرشماری انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شامل سوالات مربوط به موانع تاثیرگذار در پیاده‌سازی استراتژی ها بود، جمع‌آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون های T-test، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و آماره‌های توصیفی از طریق نرم افزارSPSS23 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که موانـــع پیاده‌سازی برنامــه استراتژیک به ترتیب مرتبط با عوامل ساختاری(58/6±12/27)، انسانی(43/4 ± 12/20)، فرایندی(99/3±44/16) و نهادی (80/4 ± 85/15) بود. بین متغیرهای دموگرافیک و موانع پیاده‌سازی برنامه استراتژیک در بیمارستان‌ها ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد(05/0<P). بحث و نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج، مدیران بیمارستان‌ها بهتر است با شناخت موانع اجرای برنامه استراتژیک، در راستای رفع این موانع بر‌آیند. لذا با توجه به ماهیت پویای فرایندهای مدیریت پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز و اولویت‌های حاصله از پژوهش برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Barriers against Strategic Plan Implementation from Managers’ Perspectives in Teaching Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences, 2016

نویسندگان [English]

 • A Yusefi 1
 • Z Kavosi 2
 • R Heydari 3
 • E Siavashi 1

1 Ph.D. student of health services management, Student Research Committee, School of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Associate Professor of health services management. Department of Health Services Management, School of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Bs student of health services management, Student Research Committee, School of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background Strategic plans in hospitals can be considered an investment to improve their performance. However, managers who intend to use strategic planning to achieve success are faced with barriers against its implementation. This study aimed to investigate the barriers against implementation of strategic plans from managers’ perspectives in teaching hospitals of Shiraz University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive-analytical, cross-sectional study was performed in 2016. The study population consisted of 40 domestic, administrative, financial and accounting, and nursing managers selected through census. The data were collected using a researcher-made questionnaire including questions about effective barriers against implementation of strategic plans. Then, the data were entered into the SPSS statistical software, version 23 and were analyzed using descriptive statistics, ANOVA, t-test, and Pearson’s correlation coefficient.
Results: The results showed that the barriers against implementation of strategic plans were related to structural (27.12±6.58), human (20.12±4.43), process (16.44±3.99), and institutional (15.85±4.80) factors. There was no significant relationship between demographic variables and barriers against implementing strategic plans in hospitals (p>0.05).
Conclusion: Hospital managers should identify and eliminate the barriers against implementation of strategic plans. Considering the dynamic nature of management processes, training courses are recommended to be held based on the needs and priorities obtained in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic plan
 • Barriers
 • Managers
 • Teaching hospital

 1. Dyer WJ. ES. Modern theories of management and organization development. Taleghani GH. Asgharpour. Tehran: Elm o Adab; 2001: 90. [Persian]
 2. Brayson JM. Strategic planning for public and non-profit organizations. Tehran: Training institute of public management; 2014:105.
 3. Afje A, Esmaeilzade M. Investigating the relationship between strategic management of human resources and Companies performance. Journal of Management Development and Evolution 2009; 2:9-19. [Persian]
 4. Mohamadfam I. Immune-based strategic management: why and how? Journal of Occupational Health 2008; 5(1, 2):1-5. [Persian]
 5. David FR. Strategic Management. 27 ed. Tehran: Office of Cultural Studies; 2013: 688.
 6. Aarabi M. The Handbook of Strategic Management. Tehran: Office of Cultural Studies; 2010.
 7. Hamidizadeh M. Strategic planning and long-term. Tehran: Semat; 2014.
 8. Miller S, Hickson D, Wilson D. From strategy to action: involvement and influence in top level decisions. Long Range Planning 2008; 41(6): 606–28.
 9. Ghafarian V, Amarzadeh M. New meaning to the concept of strategy. Tehran: Industrial Management; 2006.
 10. Shoorini S, Mahzari M. Identifying the barriers to strategic plan and prioritize them. Tehran: Strategic Management 2015; 56(20): 111-132.
 11. Kaissi AA, Begun JW. Strategic planning processes and hospital financial performance. J Healthcare Management 2008; 53(3): 197-208.
 12. Swayne LE, Duncan WJ, Ginter PM. Strategic management of health care organizations: John Wiley & Sons; 2012.
 13. Altuwaijri M. Health Information Technology Strategic Planning Alignment in Saudi Hospitals: A Historical Perspective. Journal of Health Informatics in Developing Countries. 2011; 5(2): 338-55.
 14. Jacobovitz S, Weissman NJ, Soman P. New Strategic Plan Charts Next Chapter in College's History: Implications for the Cardiovascular Imager. JACC: Cardiovascular Imaging 2014; 7(5):537-9.
 15. Sadeghifar J, Jafari M, Tofighi S, Ravaghi H, Maleki MR. Strategic Planning, Implementation, and Evaluation Processes in Hospital Systems: A Survey from Iran. Global Journal of Health Science 2014; 7(2):56.
 16. Amerion A, Shahabi Nejad M. Assessing the barriers of strategic plan implementation from hospital managers perspective in Kerman city. Journal of Hospital 2015; 14(4): 96-102.
 17. Zeinaloo A, Hosseini M, Asefzadeh S. Assessing the progress of strategic plan in Qazvin University of Medical Sciences, 2008 -2009. Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2010; 13(4). [Persian]
 18. Nasiripour AA, Raeissi P, Bagy RN, Adabi A. The Survey of Structural Factors in General Hospitals of Yazd-Iran Based on Mechanic and Organic Approach 2012 Toloe Behdasht 2013; 12(3):194-204. [Persian]
 19. Turaj M, Milani M. survey of relationship between Strategy and structure in electricity corporate of Tehran. Journal of Management 2011; 22(8): 14-23.
 20. Akhavan P. Reorganization procedures in order to fulfill strategic priorities. Journal of tomorrow management 2004; 37(3): 73-86.
 21. Alizadeh S, Maleki M, Zarnaq RK, Ramandi SD, Sadeqi A. Relationship between Strategy and Organizational Structure: A Comparative Study between Public and Private Hospitals of Tehran; 2012 Hospital Management 2013; 13(3):35- 42. [Persian]
 22. Jalali SH. Pathology of implement strategies in the pharmaceutical industry [Thesis]. Tehran: Tabatabai University; 2011.
 23. Rahimnia F, Polychronakis Y, Sharp JM. A Conceptual Framework of Impeders to Strategy Implementation from an Exploratory Case Study in an Iranian University. Education Business and Society 2009; 2(4):246-61.
 24. Mazloumi N, Jalali SH. Prioritize the obstacles affecting the implementation of strategic plans in the pharmaceutical industry of the country. Journal of Executive Management 2012; 4(7): 126-148.
 25. Uysal G, Koca G. HR and firm performance at companies in Turkey: Correlative analysis. Journal of Modern Accounting and Auditing; 2009: 5(1), 45-48.
 26. Yang C, Lin CY. Does intellectual capital mediate the relationship between HRM and organizational performance? Perspective of a healthcare industry in Taiwan. The International Journal of Human Resource Management 2009; 20(9): 1965-1984.
 27. Dastjerdi DK, Poorezat AA, Kolali NS, Akhavan MR. Ranking barriers to the implementation of strategic decisions. Journal of Strategic Management Studies-JSMS. 2010; 2: 31- 49. [Persian]
 28. Hong K, Yamkasikorn M. Obstacles to effective implementation of strategic management system plan in Cambodian dual-system school. Burapha University`s Journal 2015; 26(1):47-64.
 29. Murphy DM, Hanchett M, Olmsted RN, Farber MR, Lee TB, Haas JP, et al. Competency in infection prevention: A conceptual approach to guide current and future practice. American Journal of Infection Control. 2012; 40(4): 296-303.
 30. Jahani M. Review obstacles and ways to overcome them in the strategy implementation. [Tehran]: Islamic Azad University, South Tehran; 2013.
 31. Dehayyat Jehad A, Anchor JR. «Strategy Implementation Problems in Jordanian Publicly Quoted Industrial Firms». Proceeding of the British Academy of Management Conference: 2009.
 32. Ford-Eickhoff K, Plowman DA, McDaniel Jr RR. Hospital boards and hospital strategic focus: The impact of board involvement in strategic decision making. Health Care Management Review 2011; 36(2):145-54.
 33. Hoseini SY, Hamzeian K, editors. Identification barriers to the implementation of strategic plans using interpretive structural modeling. Fifth International Conference on Strategic Management; 2010; Tehran.
 34. Farajpoor GH, Noorosana R. Integrated framework for Formulating and implementation strategy in Iran Post. International Journal of Industrial Engineering and Production Management 2011; 22(1):78-90. [Persian]
 35. Latif B, Gohar FR, Hussain A, Kashif MM. Barriers to Effective Strategic Planning. International Journal of Management & Organizational Studies 2013; 1(2):16-21.