نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و عضو مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: تشخیص شکستگی افقی ریشه به صورت کلینیکی بسیار دشوار است و اغلب تشخیص وابسته به معاینات رادیوگرافی است. هدف از این مطالعه بررسی کارایی کنتراست معکوس رادیوگرافی دیجیتال در تشخیص شکستگی افقی ریشه است.مواد و روش: در این مطالعه­ی برون تنی 85 دندان سانترال دائمی تک ریشه داخل ساکت­های دندانی یک جمجمه خشک قرار داده شدند. رادیوگرافی پری اپیکال معمولی و رادیوگرافی دیجیتال  در دو زاویه-ی عمودی 40 و 55 درجه از دندان­ها گرفته شد سپس شکستگی افقی در یک سوم میانی ریشه توسط چکش ایجاد شد و دو قطعه به یکدیگر چسبانده شدند، دندان­ها مجدداً داخل ساکت‌های مربوطه قرار گرفته و کلیه­ی رادیوگرافی­ها با همان موقعیت تکرار شد. رادیوگرافی­های دیجیتال توسط نرم افزار کنتراست معکوس پردازش شدند. رادیوگرافی­ها توسط دو رادیولوژیست و یک اندودانتیست ارزیابی شدند. دو هفته بعد، 10 درصد از تصاویر توسط یک رادیولوژیست ارزیابی شد. داده­ها توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد.یافته‌ها: قدرت تشخیص شکستگی افقی ریشه رادیوگرافی دیجیتال و دیجیتال کنتراست معکوس، تفاوت معنی‌‌‌داری نداشت (05/0<P) و نسبت به رادیوگرافی معمولی بهتر بودند (001/0>P). همچنین قدرت تشخیصی زاویه عمودی 40 درجه رادیوگرافی­ها در تشخیص شکستگی افقی ریشه بهتر از زاویه عمودی 55 درجه بود (001/0>P).بحث و نتیجه‌گیری: قدرت تشخیص شکستگی افقی ریشه رادیوگرافی دیجیتال و دیجیتال کنتراست معکوس، یکسان و بهتر از  رادیوگرافی معمولی بود و همچنین تصاویر با زاویه 40 درجه عمودی بهتر از زاویه 55 درجه بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Efficacy of Reverse Contrast Option of Digital Radiography in Detection of Horizontal Root Fracture

نویسندگان [English]

 • Z Tafakhori 1
 • F Iranmanesh 1
 • M Sheikh Fatholahi 2

1 Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry and Dental Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics and Member of Occupational Environment Research Center, Medical School, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

Background: Detection of horizontal root fracture is a clinical difficulty that can only be detected through radiography in most cases. This study aimed to assess the efficacy of reverse contrast option of digital radiography in detection of horizontal root fracture.
Methods: In this ex.vivo study, 85 permanent maxilla single root central teeth were mounted in a dry skull alveolar socket. Conventional periapical and digital radiographs were taken in two vertical angles (40 and 55 degrees). Then, horizontal fractures were created in the middle-third of the roots using a hammer and the two pieces were stuck to each other. Afterwards, the fractured teeth were mounted in the dry skull alveolar socket and all radiographs were repeated in the same position. Digital images were processed with reverse contrast option. All radiographs were assessed by two radiologists and one endodontist. Two weeks later, 10% of the radiographs were assessed by one radiologist. The data were analyzed using the SPSS statistical software (p>0.05).
Results: There was no significant difference between digital and reverse contrast images in detection of horizontal root fractures (p>0.05) and both were better than conventional radiographs (p<0.001). Indeed, diagnostic accuracy of the 40-degree vertical angle was better in detecting horizontal root fractures compared to the 55-degree vertical angle (p<0.001).
Conclusion: The reverse contrast option and digital radiography showed equal diagnostic accuracy, which was higher compared to conventional radiography. Additionally, 40-degree radiographs were better compared to 55-degree ones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital radiography
 • Reverse contrast
 • Horizontal root fracture
 1. Andrea B, Wölner H, Von Arx T. Permanent teeth with horizontal root fractures- after dental trauma. J of Oral Surg and Stomatol 2009; 7(1): 200-206.
 2. Karhade I, Meenal N. Management of horizontal root fracture in the middle third via intraradicular splinting using a fiber post. Case Reports in Dent 2016; 10(11): 96-100.
 3. Majorana A, Pasini S, Bardellini E, Keller E. Clinical and epidemiologic study of traumatic root fractures. Dent Traumatol  2002; 18(2): 77–80.
 4. Cvek M, Mejare I, Andreasen JO. Healing and prognosis of teeth with intra alveolar fracture involving the cervical part of the root. J of Dent Trammatol 2002; 18(1): 57-65.
 5. Castro VM, Katz JO, Hardman PK. In vitro comparison of conventional film and direct digital imaging in the detection of approximal caries. Dentomaxillofac Radiol 2007; 36(1): 138-142.
 6. Shanmugarag M, Nivedha R, Mathan R, Balagopal S. Evaluation of working length determination methods. Indian J Dent Res 2007; 18(2): 60-62.
 7. Lozano A, Forner L, Lena C. In vitro comparison of root canal measurements with conventional and didgital radiology. Int Endod J 2002; 35(1): 542-546.
 8. Analoui M. Radiographic image enhancement I: special doman techniques. Dentomaxilloface 2001; 30(1): 1-9.
 9. Analoui M. Radiographic image enhancement II: transform doman techniques. Dentomaxilloface 2001; 30(1): 65-77.
 10.  Wenzel A, Kirkevang LL. High resolution charge-coupled device sensor VS: medium resolution photostimulable phosphor plate digital receptors for detection of root factures in vitro. Dent Traumatol  2005; 21(1): 32-36.
 11.   Sakhadari Sh, Mehralizade S, Dadresanfar B, Hakim M, kharazifard M. Accuracy of revers-contrast option of digital radiography in detection of horizontal root fracture. J of RDS 2011; 8(2): 68-74.
 12.    Mehralizadeh S, Farshch F. Accuracy of reverse contrast option of digital radiography on the detection of vertical root fracture. J of dental Medicine 2015; 28(2): 115-121.
 13.   Kambungton J, Janhom A, Prapayasatok S, Pongsiriwet S. Assessment of vertical root fractures using three imaging modalities: cone beam CT, intraoral digital radiography and film. J of Dentomaxillofac Radiol 2012; 41(2): 91-95.
 14.   Hintze H, Wenzel A, Frances M. Digital subtraction radiography for assessment of stimulated root resoption cavities. Performance of conventional and revers-contrast modes. Dental Traumatol 1992; 8(4): 149-154.
 15.   Miri SH, Mehralizadeh S, Sadri D, Kalantar Motamedi M, Soltani P. The efficacy of revers contrast made in digital radiography for the detection of proximal dentinal caries. Imaging SCI Dent 2015; 45(3): 141-145.
 16.   Shokri A, Mortazavi H, Salemi F, Javadian A, Bakhtiari H, Matlabi H. Diagnosis of simulated external root resorption using conventional intraoral film radiography, CCD, PSP and CBCT. J of Biomed 2013; 36(1): 18-22.
 17.   Tofangchiha M, Bakhsh M, Shariati M, valizade S, Adel M, Sobauti F. Detection of vertical root fracture using digitally enhanced image: Revers-contrast and colonization. Dent Truama 2012; 28(6): 478-482.
 18.   Kambungton J, Janhom A, Prapayasatok S, Pongsiriwet S. Assessment of vertical root fractures using three imaging modalities: cone beam CT, intraoral digital radiography and film. J of Dentomaxillofac Radiol 2012; 41(2): 91-95.
 19.   Alkurt MT, Peker I, Bala O, Altunkaynak B. In vitro comparison of four different dental X-ray films and direct digital radiography for proximal caries detection. J of Oper Dent 2007; 32(5): 504-509.
 20.   Lee JU, Kwon KJ, Koh KJ. Diagnostic accuracy of artificially induced vertical root fractures: A comparison of direct digital periapical images with conventional periapical images. J of Oral Maxillofac Radiol 2004; 34(4): 185-190.
 21.   Kositbowornchai S, Nuansakul R, Sikram S, Sinahawattana S, Saengmontri S. Root fracture detection: A comparison of direct digital radiography with conventional radiography. Dentomaxillofacl Radiol 2001; 30(2): 106-109.