نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 مرکز تحقیقات پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه : پرتوگیری جراحان ارتوپد؛ حین انجام جراحی‌هایی که در آن‌ها از دستگاه سی آرم فلوروسکوپی استفاده می‌شود، معمولاً به آستانه استاندارد نمی‌رسد. اما همیشه نگرانی‌هایی در مورد عوارض ناشی از مواجهه دراز مدت با اشعه یونیزان به ویژه در پزشکان و پرسنل رادیولوژی وجود دارد. در این مطالعه سعی شده است با اندازه‌گیری دوز دریافتی ارتوپدها و تعیین ارتباط آن با مدت عمل‌های جراحی، مدت استفاده از دستگاه فلوروسکوپی حین انجام این جراحی‌ها و تجربه جراحان ارتوپد و نقش این عوامل در دوز دریافتی تعیین گردد و این دوز با آستانه استاندارد مقایسه شود.مواد و روش: برای مدت یک ماه جراحان ارتوپد، دستیاران و پرسنل اتاق عمل چمران در یک روز کامل کاری مورد دوزیمتری گرمالیانی به روش ترمولومینسانس (TLD) قرار گرفتند. در طول انجام جراحی‌ها از دستگاه تصویربرداری فلوروسکپی استفاده شد و دوزیمترها برای هر شخص در پنج محل استاندارد قفسه سینه؛ دست چپ و راست؛ گناد و تیروئید نصب گردید.یافته‌ها: میانگین دوز اشعه تجمعی وارد شده به تفکیک ارگان‌ها به ترتیب برای قفسه سینه، دست چپ، دست راست،گناد و تیروئید 183/0، 716/0، 76/1 ،616/0 و 69/1 میلی رم بدست آمد. میانگین دوز کلی به تفکیک شرکت کنندگان، به ترتیب برای جراحان، دستیاران و کارکنان اعداد 05/2، 45/2 و 575/2 میلی رم بدست آمد.بحث و نتیجه‌گیری : بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه، دوز اشعه وارد شده به هیچ یک از شرکت‌کنندگان، از آستانه تعیین شده بیشتر نبوده است همچنین بر خلاف سایر مطالعات در این مطالعه ارتباطی بین سابقه جراح و میزان اشعه وارد شده به ایشان، یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Radiation Exposure during Fluoroscopy Guided Orthopaedic Surgeries

نویسندگان [English]

 • M M Movahedi 1 2
 • AR Mehdizadeh 1
 • J Azadbakht 3
 • S Amani 3

1 Medical Physics and Medical Engineering Department, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran|Ionizing and Non-ionizing Radiation Protection Research Center (INIRPRC), Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Medical Physics and Medical Engineering Department, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran|Ionizing and Non-ionizing Radiation Protection Research Center (INIRPRC), Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

BackgroundRadiation dose to orthopedic surgeons does not usually reach the secure threshold during mini C-arm fluoroscopy guided surgeries. However, there are concerns about complications of chronic ionizing radiation, especially in radiology physicians and personnel. This study aimed to evaluate orthopedic surgeons’ radiation exposure, determine its relationship with duration of surgeries, duration of fluoroscopy use in these surgeries, and surgeons’ experience, determine the role of these factors in radiation exposure, and compare the results to standard thresholds.
Methods: Orthopedic surgeons, residents, and radiology personnel of Chamran Hospital underwent radiation dosimetry using TLD method for one workday. During surgeries, fluoroscopy was used. Besides, dosimeters were attached to five standard locations, namely chest, left hand, right hand, gonad, and thyroid.
Results: The mean of accumulative radiation exposure to chest wall, left hand, right hand, gonad, and thyroid was 0.183, 0.716, 1.76, 0.616, and 1.69 mrem, respectively.
Discussions: According to the results, radiation exposure was not beyond the standard threshold for any of the participants. In addition, no significant relationship was found between the surgeons’ experience and radiation exposure (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radiation
 • Orthopedic surgeons
 • C-arm fluoroscopy
 • Dosimetry
 1. Hughes JS, Watson SJ, Jones AL, Oatway WB. Review of the radiation exposure of the UK population. J Radiol Prot 2005; 25(4):493-6.
 2. Hall EJ, Brenner DJ. Cancer risks from diagnostic radiology: the impact of new epidemiological data. Br J Radiol 2012; 85(1020):1316-7.
 3. Dunnick NR, Applegate KE, Arenson RL. The inappropriate use of imaging studies: a report of the 2004 Intersociety Conference. J Am CollRadiol 2005; 2(5):401-6.
 4. Swensen SJ. Patient-centered Imaging. Am J Med 2012; 125(2):115-7.
 5. Lee CI, Haims AH, Monico EP, Brink JA, Forman HP. Diagnostic CT scans: assessment of patient, physician, and radiologist awareness of radiation dose and possible risks. Radiology 2004; 231(2): 393-8.
 6. Earnest F, Swensen SJ, Zink FE. Respecting patient autonomy: screening at CT and informed consent. Radiology 2003; 226(3):633-4.
 7. Tuohy CJ, Weikert DR, Watson JT, Lee DH. Hand and body radiation exposure with the use of mini c-arm fluoroscopy. J Hand Surg Am 2011; 36(4):632-8. 
 8. Bolus NE. Basic review of radiation biology and terminology. J Nucl Med Technol 2001; 29(2):67-73; 76-7.
 9. Radiation and your patient: a guide for medical practitioners. Ann ICRP 2001; 31(4):5-31.
 10. Mettler FA Jr, Huda W, Yoshizumi TT, Mahesh M. Effective doses in radiology and diagnostic nuclear medicine: a catalog. Radiology 2008; 248(1):254-63.
 11. Holmberg O, Malone J, Rehani M, McLean D, Czarwinski R. Current issues and actions in radiation protection of patients. Eur J Radiol 2010; 76(1), 15-19.
 12. Feinendegen LE. Evidence for beneficial low level radiation effects and radiation hormesis. Br J Radiol. 2005; 78(925):3-7.
 13. McCollough CH, Primak AN, Braun N, Kofler J, Yu L, Christner J. Strategies for reducing radiation dose in CT. RadiolClin North Am 2009; 47(1):27-40.
 14. Task Group on Control of Radiation Dose in Computed Tomography. Managing patient dose in computed tomography. A report of the International Commission on Radiological Protection. Ann ICRP 2000; 30(4):7-45.
 15. Geleijns J, SalvadóArtells M, Veldkamp WJ, LópezTortosa M, CalzadoCantera A. Quantitative assessment of selective in-plane shielding of tissues in computed tomography through evaluation of absorbed dose and image quality. Eur Radiol 2006; 16(10):2334-40.