نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد آموزشی، مرکز تحقیقات آموزش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: نازایی یکی از مسائل مهم مرتبط با بهداشت باروری است که می‌تواند مشکلات زیادی در زندگی یک خانواده ایجاد کند. روش‌های کمک باروری از سه دهه گذشته تاکنون، نقش مهمی در درمان ناباروری داشته است. یکی از این روش‌ها، روش رحم جایگزین است. استفاده از این روش، چالش‌های بسیاری در زندگی فردی و ارتباطی افرادی که به نحوی در آن درگیر می‌شوند، به وجود آورده است که در این مطالعه نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین و چالش‌های احتمالی آن مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بود که در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه شهید مطهری شیراز انجام شد. نمونه‌گیری به روش دردسترس روی 160 نفر از زنان انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه 20 سؤالی که نگرش زنان نابارور و چالش‌ها و نگرانی‌های آنها را نسبت به رحم جایگزین بررسی می‌کرد، استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 14مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد که 5/73 درصد از زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین، نگرش منفی و مابقی نگرش مثبت داشتند. همچنین مهمترین نگرانی‌های زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین عبارتند از: مغایرت این روش با فرهنگ و مذهب، مشکلات احتمالی کودک، سوء استفاده از مادر جانشین، تهدید رابطه با همسر و کاهش احساس تعلق به کودک.بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نزدیک به دو سوم زنان نگرش منفی به رحم جایگزین داشتند. به علاوه مغایرت این روش با فرهنگ و مذهب، مشکلات احتمالی کودک، سوء استفاده از مادر جانشین، تهدید رابطه با همسر و کاهش احساس تعلق به کودک از مهمترین نگرانی‌ها بود. لذا برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت بهبود نگرش زنان در این زمینه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitudes of Infertile Women towards Surrogacy in Infertility Clinics of Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • H Mahmoodian 1
 • N Saboorian 2
 • P Nabeiei 3

1 Instractor, Department of Medical Ethics, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 General Physician, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Educational Expert, Clinical Education Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Infertility is one of the important issues related to reproductive health, which can cause a lot of problems in family life. Assisted reproductive techniques have played an important role in treatment of infertility during the past three decades. One of these methods is surrogacy, which has caused many challenges in relationships and personal lives of those involved. This study aimed to investigate the attitude of infertile women towards surrogacy and its probable challenges.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 160 infertile women referring to Shahid Motahari clinic in Shiraz selected through convenience sampling. The study data were collected using a 20-item questionnaire that assessed infertile women’s challenges and concerns about surrogacy. Finally, the data were analyzed using the SPSS statistical software, version 14.
Results: The results showed that 72.5% of the infertile women had negative attitudes and the rest had positive attitudes towards surrogacy. Indeed, the women’s main concerns about using this method were incompatibility with culture and religion, child’s potential problems, surrogate mother’s probable abuse, threats to relationship with one’s husband, and decreased sense of belonging to the child.
Conclusion: The study results showed that nearly two thirds of the women had negative attitudes towards surrogacy. The main concerns included incompatibility with culture and religion, child’s potential problems, surrogate mother’s probable abuse, threats to relationship with one’s husband, and decreased sense of belonging to the child. Therefore, educational workshops are recommended to be held to improve women’s attitudes towards this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alternative uterus
 • Infertility clinic
 • Infertile women
 • Ethical challenges
 1. Pazandeh F, Sharghi Some’e N, Karami Noori R, Alavi Majd H. Investigating the relationship between infertility and well-being and satisfaction of marriage. Pajouhandeh Journal 2004; 9(42): 9-15. (Persian)
 2. Berek JS, Novak E. Berek and Novak's gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2011. P: 1671.
 3. Steinbock B. Payment for egg donation and surrogacy. The Mount Sinai Journal of Medicine 2004; 71(4):255-65.
 4. Wang Y, Dean J, Badgery-Parker T, Sullivan E. Assisted reproduction technology in Australia and New Zealand 2006. [Last Cited on 2011 Jun 07]; Australian Institute of Health and Welfare National Perinatal Statistics Unit (2008) Available at: http://www.preru.unsw.edu.au/PRERUWeb.nsf/resources/ART_2005_06/$file/art12+web+tables.pdf.
 5. Sills ES, Healy CM. Building Irish families through surrogacy: Medical and judicial issues for the advanced reproductive technologies. Reprod Health 2008; 5:9.
 6. Yousefi H, Ghahari Sh. Alternative Uterus: A Look at Different Aspects and Challenges. Fertility and Infertility 2009; 9(2): 137-42. (Persian)
 7. Fazli Kholf Z, Shafie Abadi A, Tarahomi M. Psychological Aspects of Pregnancy by Alternative Uterus in Host Women. Fertility and Infertility. 2009; 9(1): 43-9. )Persian(
 8. Utian WH, Goldfarb JM, Kiwi R, Sheean LA, Auld H, Lisbona H. Perliminary experience with in vitro fertilization surrogate gestational pregnancy. Fertile Steril 1989; 52:633-8.
 9. PooteAE, Van Den Akker OB. British woman's attitudes to surrogacy. Hum Reprod 2009; 24(1):139-45.
 10. Ahmari Tehran H, Jafar Beiglou E, Heidar Pour A, Ziae Sheikh Al-Eslami N, Abedini Z. A survey on the attitude of infertile Iranian women toward alternative womb. Iranian Journal of Ethics and Medical History 2010; 4(1): 62-70. (Persian)
 11. Kilic S, Ucar M, Yaren H, Gulec M, Atac A, Demirel F, et al. Determination of the attitudes of Turkish infertile women toward surrogacy and oocyte donation. Pak J Med Sci 2009; 25:36–40.
 12. Seif D, Alborzi Sh, Alborzi S. The Impact of Some Emotional and Demographic Factors on the Satisfaction of Infertile Women from Life. Fertility and Infertility 2001; 2(8): 66-72. (Persian)
 13. HibinoA,Nagata M. Biothecnology in JapanesmediA: Comparative analysis of newspaper articles on genetic engineering in Japan and Europe. Asian Journal of Social Psycology 2006; 9:12-23.
 14. Sohrabvand F, Jafarabadi M. Knowledge and attitudes of infertile couples about assistedreproductive technology. Iran J Reprod Med 2005; 3:90–4.
 15. Allahbakhshian L, Gholizade L, Hasankhani H, Sattarzadeh N, Sheykhalipour Z, et el. Gestational surrogacy: Viewpoint of Iranian infertile women. Hum Reprod Sci 2011; 4(3): 138–42.
 16. Baykal B, Korkmaz C, Ceyhan ST, Goktolga U, Baser I. Opinions of infertile Turkish women on gamete donation and gestational surrogacy. Fertil Stril 2008; 89(4):817-22.
 17. Jadva V, Murray C, Lycett E, MacCallum F, Golombok S. Surrogacy: The experiences of surrogate mothers. Hum Reprod 2003; 18:2196–204
 18. Genuis SJ, Chang WC, Genuis SK. Public attitudes in Edmonton toward assisted reproductive technology. CMAJ 1993; 149:153–61.