بررسی دانش و عملکرد پرستاران در رابطه با نحوه‌ی اندازه گیری و کنترل فشار کاف لوله تراشه و تراکیاستومی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه

رویا دوکوهکی؛ محمد رهگشای؛ علی محمد کشت ورز حسام آبادی؛ بنفشه تهرانی نشاط؛ باقر خرم

دوره 9، شماره 4، مهر 1400، صفحه 375-382

https://doi.org/10.30476/smsj.2022.93528.1310

میزان اضطراب و عوامل موثر بر آن در پرستاران مراقبت‌کننده از بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور ایران

علیرضا مرتضایی هفتادر؛ زینت محبی؛ بنفشه تهرانی نشاط؛ زهرا کشتکاران؛ آرش مانی کازرون؛ محمود شادکام نوری

دوره 9، شماره 3، تیر 1400، صفحه 219-230

https://doi.org/10.30476/smsj.2022.93819.1315