1. بررسی وضعیت پای دیابتی بیماران مراجعه کننده به کلینک ویژه دیابت شهرستان سبزوار با استفاده از مدل فرایند موازی توسعه یافته

علی وفایی نجار؛ حمیداله وردی پور؛ حبیب اله اسماعیلی؛ سید حمید حسینی؛ سمیه کریمی مقدم؛ احمد صادقی؛ داود رباط سرپوشی

دوره 3، شماره 3، تیر 1394، صفحه 201-210