1. جداسازی و شناسایی نوکاردیا در نمونه های مشکوک به سل ریوی با استفاده از تکنیک پارافین بایتینگ

مهدی فتاحی بافقی؛ سید سعید اشراقی؛ علی رضا عبدالهی؛ سروش نگهبان؛ عباس اشرفی؛ پروین حیدریه؛ معصومه رسولی نسب؛ شادی حبیب نیا؛ نادیا مردانی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 207-212