1. بررسی توصیفی خصوصیت تاب آوری و نقش آن در فرآیند انطباق مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر شیراز

سید علیرضا درخشان راد؛ بهاره زینل زاده قوچانی؛ زهرا تقی زاده؛ انسیه زاهدی؛ امیر حسین قاسم شریفی

دوره 4، شماره 4، مهر 1395، صفحه 245-254