1. بررسی اندازه پهنای مدیاستن در گرافی خوابیده قفسه سینه و سیتیاسکن در مراجعهکنندگان به مرکز ترومای شهید رجائی شیراز 1393

حسین ملک‌جمشیدی؛ رضا روحی‌زمین؛ علیرضا شکیبافرد؛ حمیدرضا عباسی؛ شهرام پایدار؛ پارسا روانفر؛ شهرام بلندپرواز

دوره 3، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 89-96