مجله علوم پزشکی صدرا (SMSJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله