آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

  • ضیائیان، بیژن [1] استادیار، جراح توراکس، بخش جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ه

ی

  • یاسینی، علی [1]

  • یزدانی، نگار [1] دانشجوی دکتری آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

  • یزدان پناه، عباس [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی. واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

  • یلمه، محمود [1] /

  • یوسفی، سمانه [1]

  • یوسفی، علی رضا [1] دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

  • یوسفی، علی‌رضا [1] دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

  • یوسفی، علی‌رضا [1] دانشجوی دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

  • یوسفی اوروند، ارشید [1]