رئیس


محمدهادی ایمانیه استاد، فوق تخصص گوارش کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • imaniehmhatsmsj.sums.ac.ir

سردبیر


امیر رضا دهقانیان استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • smsjatsums.ac.ir

جانشین سردبیر


معصومه رامبد استادیار، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • rambod.sadra.sumsatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا حاتم استاد، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • hatamghratsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد خمرنیا استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

 • m_khammar1985atyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید بصیر هاشمی استاد، متخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • hashemibatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید معصوم معصوم پور استاد، متخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • masoommatsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علیرضا مهدی زاده دانشیار، دکترای فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • mehdizadeatsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد محمدیان پناه استاد، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • mohpanahatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


فروغ رفیعی استاد، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 • fnmatiums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ناهید ظریف صنایعی دکترای تخصصی آموزش از راه دور، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • sanaieynatsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین محمودیان عضو هیات علمی، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • mahmoodianatsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


لاله خجسته بخش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • khojasteh_latsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن هاشمی استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • h_hashemiatsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


امیریوسف فرهمندی بخش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • afarahmandiatgmail.com