نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: جرأت ورزی از مؤلفه‌های مهم در تعیین کیفیت روابط انسانی و مدیریت خشم می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش تعدیل‌کننده انواع جرأت ورزی در رابطه بین خشم و اندیشناکی خشم در بیماران مبتلا به اختلال درد عضلانی اسکلتی مزمن بود.
مواد و روش‌ها: بدین منظور، نمونه‌ای 109 نفری از بیماران مبتلا به اختلال درد عضلانی اسکلتی مزمن، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، مقیاس‌های جرأت ورزی سازگارانه و پرخاشگرانه، خشم چندبعدی و اندیشناکی خشم اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که انواع جرأت ورزی در رابطه بین خشم و اندیشناکی خشم در بیماران مبتلا به اختلالات عضلانی اسکلتی نقش تعدیل‌کننده دارند. جرأت ورزی سازگارانه در رابطه خشم و اندیشناکی خشم، یک تعدیل‌کننده منفی بود و با مدیریت مناسب خشم اولیه، از شدت اندیشناکی خشم می‌کاهد. بالعکس، جرأت ورزی پرخاشگرانه در رابطه خشم و اندیشناکی خشم، یک تعدیل‌کننده مثبت بود و با تشدید خشم اولیه، سبب افزایش اندیشناکی خشم می‌شود.
بحث و نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، انواع جرأت ورزی سبب تشدید یا تضعیف زنجیره خشم و اندیشناکی خشم می‌شود و شدت درد را از این طریق در بیماران مبتلا به اختلال درد مزمن اسکلتی عضلاتی تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین به‌طور غیرمستقیم، جرأت ورزی سازگارانه و پرخاشگرانه به ترتیب سبب کاهش و افزایش شدت درد در بیماران مبتلا به اختلالات عضلانی اسکلتی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Different Assertiveness Types in the Relationship between Anger and Anger Rumination in Patients Suffering from Chronic Musculoskeletal Pain

نویسندگان [English]

 • Masume Bagheri 1
 • Elham Arabi 2
 • Saeedeh Esfandiari 3

1 M.A. in Clinical Psychology, Department of Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 M.A. in Clinical Psychology, Department of Psychology, Tehran University, Tehran, Iran

3 M.A. in General Psychology, Department of Psychology, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: Assertiveness is one of the important components of determining the quality of human relationships and the management of anger. The main aim of this study was to examine the moderating role of assertiveness types in the relationship between anger and anger rumination in patients suffering from chronic musculoskeletal pain.
Methods: For this purpose, a sample of 109 patients with chronic musculoskeletal pain was selected by convenience sampling method. Adaptive and aggressive assertiveness scale, multidimensional anger inventory and anger rumination scale were used for collecting data. Data analysis was carried out using Pearson correlation coefficient and hierarchical regression analysis.
Results: The results showed different assertiveness types have a moderating role in the relationship between anger and anger rumination in patients with musculoskeletal disorders. Adaptive assertiveness was a negative moderator in the relationship between anger and anger rumination, and with proper management of initial anger it reduces the intensity of anger rumination. On the contrary, aggressive assertiveness was a positive moderator in the relationship between anger and anger rumination, and by intensifying the initial anger, it increases anger rumination.
Conclusion: In general, different assertiveness types exacerbate/intensify or weaken the chain of anger and anger rumination, and affect the severity of pain in patients with chronic musculoskeletal pain disorder. . Therefore, adaptive and aggressive assertiveness indirectly lead to a decrease or an increase in the severity of pain in patients with musculoskeletal disorders, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anger
 • AngerRumination
 • Adaptive assertiveness
 • Aggressive assertiveness

 1. Assertiveness and Communication and Chronic Pain. 2018. Available at: https://www.londonpainclinic.com/self-management-techniques/assertiveness-and-communication-and-chronic-pain-2/
 2. Cromwell FS. Occupational Therapy and the Patients with Pain: The use of Assertiveness Training with Chronic Pain Patients. New York: Routledge; 2014.
 3. Khormayei F, Zare M. The relationship between family/teachers ’communication patterns and students’ assertiveness through the mediating role of emotion regulation. Studies in Learning & Instruction. 2017; 8(2): 68-91.[Persian]
 4. Jalali MR, Ghasempour H. A research in the concept of Assertiveness and its therapeutic approaches. Human Sciences Modares. 2000; 12: 97-118.[Persian]
 5. Rahimian E, Shareh H, Askarabad M, Besharat M. Effective of Assertiveness Training Method on Social Adjustment. Journal of Educational Innovation. 2007; 23(6): 29-54.[Persian]
 6. Khormayei F, Zare M. Validity and Reliability of adaptive and aggressive assertiveness scale. Journal of Psychological Models and Methods. 2017; 7(23): 39-56.[Persian]
 7. Bagheri M, Arabi E. The mediating role of anger rumination on the relationship between anger and pain intensity in chronic musculoskeletal pain patients. Research in Psychological Health. 2018; 12(3):37-52. [Persian]
 8. Shokuhi yekta M, Behpajuh A, Ghobari Banab B. The Effect of Anger Management Skills Training on Anxiety Control in Mothers of Mentally Retarded Students. Research on Exceptional Children. 2009; 8(4), 358-369.
 9. Besharat MA, Mohammad Mehr R. Psychometric characteristics of Anger Rumination Scale. Scientific Journal of Nursing & Midwifery Faculty. 2009; 19(65), 36-43.Thompson RJ, Berenbaum H. Adaptive and aggressive assertiveness scales (AAA-S). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.2011;33(3):323-334.
 10. Golinejad M, Musazade E. Assertiveness; as an effective communication skill. Eslah-o-Tarbiyat. 2013; 120:5-7.[Persian]
 11. Akbari B, Khodadadi N, Moosavi SM, Asli SA, Rouhi Balasi L. Comparison of the effect of cognitive strategies and assertiveness training on General Self-Efficacy of Female Students. Research in Medical Education; 2016; 3(7): 40-48. [Persian]
 12. Masumi M, Bazzazian S. The Relationship between assertiveness and responsibility with differentiation of female students. Woman and family studies. 2015; 7(26): 77-90. [Persian]
 13. Pourjali F, Zarnaghash M. Relationships between assertiveness and the power of saying no with mental health among undergraduate student. Procedia Soc Behav Sci. 2010; 9: 137–141.
 14. Bayrami, M. Effective of assertiveness training on general health in first year students of Tabriz University. Psychological Reserch.2011; 14(1):47-64. [Persian]
 15. Saeediyan F, Nili MR. Study on the Effect of assertiveness training on social adjustment and positive self-concept for head-of-household women. Clinical Psychology Studies. 2012; 2(5):  91-115. [Persian]
 16. Khazaie F, Shairi MR, Heidari-Nasab L, Jalali MR. Comparison of self-efficacy, self-esteem, social anxiety, shyness and aggression among high school students with different levels of assertiveness. Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2014; 18(3): 229-38. [Persian]
 17. Michel, F. Assert Yourself. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions; 2008.
 18. Shahmoradi M. Effective Communication Skill: Assertiveness. 2016. Available at: http://www.psysh.ir.