نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

چکیده

مقدمه: استفاده از کامپوزیت در ترمیم دندان‌های خلفی به عنوان یک ترمیم موفق و ثابت شده مورد تأیید قرار گرفته و همزمان با افزایش تقاضا برای دریافت این ترمیم‌ها، دانشکده‌های دندان‌پزشکی نیز مبحث کامپوزیت‌های خلفی را به دانشجویان خود آموزش می‌دهند؛ هرچند ارزیابی‌های محدودی درباره دیدگاه دانشجویان نسبت به کارآیی این آموزش‌ها صورت گرفته است. براین اساس، تحقیق حاضر با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و آزاد شیراز نسبت به چگونگی آموزش کامپوزیت‌های خلفی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در یک تحقیق توصیفی، 180 دانشجوی سال‌های 5 و 6 دندان‌پزشکی در این دو دانشکده، بر اساس لیست موجود و به صورت سرشماری انتخاب و با استفاده از پرسشنامه با روایی و پایایی تأییدشده ارزیابی شدند. پرسشنامه، جنبه‌های مختلفی از چگونگی آموزش کامپوزیت‌های خلفی به همراه توانایی‌های دانشجویان در این مبحث را شامل می‌شد. داده‌ها به صورت توصیفی ارزیابی و مقایسات آماری نیز با استفاده از آزمون‌های student t و chi-square برحسب دانشکده دندان‌پزشکی محل تحصیل یا جنس تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در بیشتر موارد، دیدگاه‌های متوسطی درباره اکثر مباحث مرتبط با آموزش کامپوزیت‌های خلفی در میان دانشجویان دیده شد، هرچند 0/52 درصد و 3/48 درصد، توانایی خود در ترمیم حفرات یک سطحی و دوسطحی در دندان‌های خلفی با کامپوزیت را خوب ارزیابی کردند. بر اساس اعتقاد 2/41%، میزان تدریس مبحث کامپوزیت‌های‌ خلفی در برنامه آموزش نظری در مقایسه با آمالگام ضعیف برآورد شد. بهداشت دهان ضعیف بیمار (5/87 درصد)، استعداد بیمار به پوسیدگی (4/79 درصد) و همکاری ضعیف بیمار حین درمان (6/70 درصد) نیز به عنوان بیش‌ترین موارد عدم کابرد کامپوزیت‌های خلفی گزارش شدند. هنگام ترمیم حفرات کلاس I و II، در 0/80% و 3/85% موارد، آمالگام به کامپوزیت ترجیح داده شده و به طور میانگین، دانشجویان 2/10 دندان خلفی یک سطحی، 9/9 دندان دوسطحی و 2/5 دندان خلفی سه‌سطحی را با کامپوزیت ترمیم کرده بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: با وجود برخی نکات مثبت در آموزش کامپوزیت‌های خلفی، آمالگام مادة ارجح در ترمیم‌های خلفی صورت گرفته در این دانشکده‌ها بوده و نیاز به توجه جدی‌تر به مبحث آموزش کامپوزیت‌های خلفی و تلاش برای یکسان‌سازی آموزش‌ها بر اساس یک دستورالعمل‌ واحد احساس می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Attitudes of Dental Students toward the Teaching of Posterior Composite Restorations at Shiraz University of Medical Sciences

نویسنده [English]

 • Maryam Firouzmandi

Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: The use of composite-resin in the restoration of the posterior teeth has been verified as a successful and proven restoration and at the same time with the increased demand for these restorations, dental schools have been teaching the subject of posterior composites to their students though inadequate research has been devoted to assess the attitudes of students toward the efficiency of these teachings. To this end, the present study was carried out to investigate the attitudes of dental students toward the teaching of posterior composite restorations at Shiraz University of Medical Sciences and Shiraz Azad University.
Methods: In this descriptive study, 180 dental students in years 5 & 6 were selected according to the existing lists by means of a census sampling in these schools. The participants were assessed through a valid and reliable questionnaire which included different items of teaching posterior composites as well as the students’ abilities in this regard. The data were evaluated descriptively and student t and chi-square tests were used to analyze the statistical differences based on the students’ schools or genders.
Results: In most cases, moderate judgments were expressed by the students regarding the different aspects of teaching posterior composites although 52.0% and 48.3% of the participants reported their good ability to do 1-surface and 2-surface restorations using composite resin. According to 41.2% of the participants, there was poor theoretical teaching of posterior composites compared to amalgam restorations. Poor oral hygiene (87.5%), caries susceptibility (79.4%), and patients’ poor cooperation (70.6%) were the most cases of posterior composite contraindications. In 80.0% and 85.3% of Cl I and Cl II cavities, amalgam was preferred to composite resin and, in average, the studied students restored 10.2, 9.9, and 5.2 posterior teeth with 1, 2, and 3 surfaces using composite resins, respectively.
Discussion & Conclusion: Although there are some positive trends in teaching posterior composite restorations, amalgam is the preferred material in the restorations performed in the studied schools. The results of this study indicated the need for more attention to teaching the posterior composites and to promote similar teachings using the same guidelines.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dental Students
 • Posterior Composites
 • Teaching

 1. Demarco FF, Correa MB, Cenci MS, Moraes RR, Opdam NJ. Longevity of posterior composite restorations: not only a matter of materials. Dent Mater. 2012;28(1):87-101.
 2. Rasines Alcaraz MG, Veitz-Keenan A, Sahrmann P, Schmidlin PR, Davis D, Iheozor-Ejiofor Z. Direct composite resin fillings versus amalgam fillings for permanent or adult posterior teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2014(3):CD005620.
 3. Statement on posterior resin-based composites. ADA Council on Scientific Affairs; ADA Council on Dental Benefit Programs. J Am Dent Assoc. 1998;129(11):1627-8.
 4. McComb D. Class I and Class II silver amalgam and resin composite posterior restorations: teaching approaches in Canadian faculties of dentistry. J Can Dent Assoc. 2005;71(6):405-6.
 5. Kopperud SE, Tveit AB, Gaarden T, Sandvik L, Espelid I. Longevity of posterior dental restorations and reasons for failure. Eur J Oral Sci. 2012;120(6):539-48.
 6. Burke FJ, McHugh S, Hall AC, Randall RC, Widstrom E, Forss H. Amalgam and composite use in UK general dental practice in 2001. Br Dent J. 2003;194(11):613-8.
 7. Castillo-de Oyague R, Lynch C, McConnell R, Wilson N. Teaching the placement of posterior resin-based composite restorations in Spanish dental schools. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2102; 17 (4): 661-8.
 8. Wilson NH, Mjor IA. The teaching of Class I and Class II direct composite restorations in European dental schools. J Dent. 2000;28(1):15-21.
 9. Wilson NH. Curricular issues changing from amalgam to tooth-coloured materials. J Dent. 2004; 32 (5):367-369.
 10. Lynch CD, McConnell RJ, Wilson NH. Teaching the placement of posterior resin-based composite restorations in U.S. dental schools. J Am Dent Assoc. 2006;137(5):619-25.
 11. Wilson NH, Setcos JC. The teaching of posterior composites: a worldwide survey. J Dent. 1989;17 Suppl 1:S29-33; discussion S47-52.
 12. Sadeghi M, Lynch Christopher D. Evaluation of Iranian Dental Student's Opinion on Education of Posterior Composite Restorations. Journal of Dentistry 2009; 9 (4): 394.
 13. Zabrovsky A, Mahmoud R, Beyth N, Ben-Gal G. Direct Posterior Restorations: A 13-Year Survey of Teaching Trends and Use of Materials. Oper Dent. 2018;43(6):E273-E9.
 14. Lynch CD, Frazier KB, McConnell RJ, Blum IR, Wilson NH. State-of-the-art techniques in operative dentistry: contemporary teaching of posterior composites in UK and Irish dental schools. Br Dent J. 2010;209(3):129-36.
 15. Astvaldsdottir A, Dagerhamn J, van Dijken JW, Naimi-Akbar A, Sandborgh-Englund G, Tranaeus S, et al. Longevity of posterior resin composite restorations in adults - A systematic review. J Dent. 2015;43(8):934-54.
 16. Opdam NJ, van de Sande FH, Bronkhorst E, Cenci MS, Bottenberg P, Pallesen U, et al. Longevity of posterior composite restorations: a systematic review and meta-analysis. J Dent Res. 2014;93(10):943-9.
 17. Roeters FJ, Opdam NJ, Loomans BA. The amalgam-free dental school. J Dent. 2004;32(5):371-7.
 18. Liew Z, Nguyen E, Stella R, Thong I, Yip N, Zhang F, et al. Survey on the teaching and use in dental schools of resin-based materials for restoring posterior teeth. International dental journal. 2011;61(1):12-8.
 19. Loch C, Liaw Y, Metussin AP, Lynch CD, Wilson N, Blum IR, et al. The teaching of posterior composites: A survey of dental schools in Oceania. J Dent. 2019;84:36-43.
 20. Mjor IA, Wilson NH. Teaching Class I and Class II direct composite restorations: results of a survey of dental schools. J Am Dent Assoc. 1998;129(10):1415-21.
 21. Lynch CD, McConnell RJ, Wilson NH. Trends in the placement of posterior composites in dental schools. J Dent Educ. 2007;71(3):430-4.
 22. Hayashi M, Seow LL, Lynch CD, Wilson NH. Teaching of posterior composites in dental schools in Japan. J Oral Rehabil. 2009;36(4):292-8.