نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای جمعیت شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مصرف فرهنگی یکی از شیوه­های رایج برای هویت­یابی به ویژه در دوران معاصر است که می­تواند بر انتخاب­هایی که با هویت افراد در ارتباط است ازجمله ازدواج تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران مجرد به ازدواج و ارتباط آن با میزان مصرف محصولات فرهنگی آنها در بین شاغلین دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعی انجام شد. با استفاده از چارچوب نظری تحقیق، محصولات فرهنگی با پنج مؤلفه 1-فعالیت­های فرهنگی، 2-مطالعه کتاب، روزنامه و مجلات، 3-استفاده از برنامه­های ماهواره، 4-استفاده از اینترنت و 5-استفاده از برنامه­های رسانه­های داخلی (تلویزیون، رادیو و سینما) که به نظر می­رسید بر متغیر وابسته تحقیق (نگرش به ازدواج) اثرگذار باشند، از طریق پرسشنامه­ای با 14 گویه و با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شده است. برای عملیاتی کردن آن از پاسخگویان خواسته شده میزان مصرف فرهنگی خود را بر طبق شش گزینه، از طیف (اصلاً تا بسیار زیاد) مشخص نمایند. نمرات پاسخگویان در هر مورد جمع زده شده و به عنوان میزان مصرف فرهنگی لحاظ گردیده است. جامعه آماری تحقیق، دختران مجرد شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند، حجم نمونه 345 نفر و داده­ها به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع­آوری شده است.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان داد که درصد قابل توجهی از افراد نمونه تحقیق (1/39 درصد) به ازدواج نگرش منفی دارند و همه مؤلفه­های مصرف فرهنگی بر نگرش به ازدواج اثرگذار بوده­اند. میزان استفاده از اینترنت و عضویت در شبکه­های مجازی نظیر تلگرام با ضریب بتای 618/0- مهمترین متغیر مصرف فرهنگی اثرگذار بر نگرش دختران به ازدواج بوده است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه اینترنت و عضویت در شبکه های مجازی بیشترین تاثیر را بر نگرش دختران به ازدواج دارد، توصیه می شود مداخلاتی از طریق شبکه های مجازی در راستای بهبود نگرش دخترام به ازدواج صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Attitudes of Single Female Employees to Marriage and its Relationship with Consumption of Cultural Products in Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Zeinab Kavehfirouz 1
 • Aazam Sarem 2

1 Ph.D., Sociology Group, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran

2 M.Sc. in Social Science Research, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Currently, cultural consumption is one of the most common ways of forming and constructing identity, affecting the choices like attitudes towards marriage. The purpose of this study was to investigate the attitude of single female employees of Shiraz University of Medical Sciences towards marriage and its link with the amount of cultural products consumption among this population.
Methods: This was a cross-sectional study. Using the theoretical framework of the research, cultural products considered in this study had five components: 1- cultural activities, 2-study books, newspapers and magazines, 3 - using satellite programs, 4 - using the Internet, and 5 - using internal media programs (TV, radio, and cinema). These components were measured using a 14-item questionnaire based on a six-point Likert scale. To gather the data, respondents were asked to specify their cultural consumption, according to six points, from ‘not at all’ to ‘very high’. The responses of the respondents were gathered in each case and were considered as a cultural consumption. The statistical population of the study was single female employees working in Shiraz University of Medical Sciences. The sample size was 345, and the data were collected by a survey method, using a questionnaire.
Results: The findings of this research showed that a considerable number, 39.1%, had a negative attitude towards marriage which is indicative of changing attitude towards marriage. Furthermore, all of the components of cultural consumption affected attitude towards marriage. In addition, findings showed that use of Internet and subscription to social networks like telegram (BETA=-0.618) had the most significant effect on the single female employees’ attitudes towards marriage.
Discussion and Conclusion: Considering that Internet and membership in virtual networks have a great impact on females’ attitudes towards marriage, it is recommended that interventions through virtual networks be made in order to improve females’ attitudes towards marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Consumption
 • Single female employees
 • Attitude
 • Marriage
 • Modernization

 1. Hosseini H. Ethnic differences in marriage behaviors of women and their attitude towards girls' marriage in Orumieh. Journal of Population Association of Iran. 2010; 5(9): 11.
 2. Zandi M, Kazemipour SH. The Role of Demographic and Socio-economic Factors of 15 Years in Tehran - on Youth Cultural Goods Consumption.Journal Management System. 2016.8(2):74-76.
 3. Ajili H, Baigi M.Autopsy way of life in capitalist society. Culture Counseling Journal 2013; 4(13):95.
 4. Mehdizadeh M. Cultural consumption and active media and audiences. Media Journal 2012; 23(4):40.
 5. Kalatari A, Rostamalizadeh V, Nasimafza A. Education and cultural consumption in Tehran.Quarterly of Social Studies and Research in Iran Journal 2013; 2(1):117.
 6. Kazemipour SH. Measurement of the attitude ' youth towards marriage and recognition of its effects and consequences.Journal of Culture in the Islamic University 2009;13(2): 76-95.
 7. Servaty L, Weber K. The Relationship between Gender and Attitudes towards Marriage. Journal of Student Research 2010; University of Wisconsin-Stout 1-10.