نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه یکی از مسائل مهم بهداشتی جوامع، افزایش تعداد و نسبت سالمندان در قسمت اعظم دنیا است که مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف قرارگرفته است. تحقیق حاضر با هدف تعیین چگونگی مصرف خدمات بستری و سرپایی سالمندان در بیمارستان نمازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال1392 انجام شد.مواد و روش: در این مطالعه توصیفی و تحلیلی، 260 نفر از بین بیماران بالاتر از 60 سال که در بازه زمانی یک‌ساله (آذرماه 91 تا دی‌ماه 92) در بیمارستان نمازی شیراز بستری‌شده بودند، به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. داده‌های مربوط به مصرف خدمات بستری نمونه‌ها ازجمله (ویژگی‌های دموگرافیک، استفاده از خدمات پاراکلینیک، پیامد بستری) از پرونده‌های آنان به وسیله چک‌لیست که روایی و پایایی آن مورد تائید قرارگرفته است گردآوری گردید. داده ها پس از ورود به نرم‌افزار SPSS نسخه 20 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تی مستقل، من ویتنی و کروسکال والیس) تحلیل شدند.یافته‌ها: میانگین مدت اقامت سالمندان موردمطالعه 87/7 روز بود. میزان بهره‌گیری سالمندان بستری از خدمات آزمایشگاه و رادیولوژی در این مطالعه به ترتیب  75 درصد و 2/64 در صد بود. مدت اقامت سالمندان در بیمارستان با وضعیت تأهل آنان رابطه معنی‌داری نشان داد(032/0=P). سالمندان متوفی نسبت به سایر سالمندان بستری بطور معنی‌داری مدت بیشتری را در بیمارستان اقامت داشتند (022/0=P)بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به میزان استفاده سالمندان از خدمات آزمایشگاه و رادیولوژی و همچنین میانگین مدت اقامت سالمندان در بیمارستان، در عرصه خدمات بستری سالمندان توجه به بخشها و بیماریهایی که بیشترین بار بستری سالمندان به آن‌ها مربوط می‌شود و همچین توجه به خدمات تشخیصی و درمانی ازجمله آزمایشگاه ورادیولوژی شود تا از اقامت طولانی بیماران دربیمارستان جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Use of Inpatient and Outpatient Services among Elderly Patients in Namazi Hospital in 2013

نویسندگان [English]

 • Kimia Pourmohammadi
 • Abdolsaleh Jafari
 • Abbas Shamsdini Lori
 • Sadegh Ahmadi kashkoli
 • Mohammad Reza Pourahmadi

چکیده [English]

Background: Nowadays, increase in the number of old individuals is one of the important health issues, attracting much attention from scientists in various fields. The present study aimed to examine the use of inpatient and outpatient services among elderly patients in Namazi hospital affiliated to Shiraz University of Medical Sciences in 2013.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 260 individuals over 60 years old hospitalized in Namazi hospital, Shiraz from December 2012 to January 2013. The participants were selected through random stratified sampling. The data related to utilization of inpatient services were collected from the subjects’ medical records and were recoded in a reliable and valid checklist. Then, the data were entered into the SPSS statistical software, version 20 and were analyzed using Kruskal-Wallis, Man-Whitney, and independent t-test.
Results: The participants’ mean length of hospital stay was 7.87 days. In addition, 75% and 64.2% of the participants had used laboratory and radiology services, respectively. The results showed a significant relationship between length of hospital stay and marital status (p=0.032). Besides, the deceased individuals had a significantly longer stay in hospital compared to the others (p=0.022).
Conclusion: Considering the patients’ utilization of laboratory and radiology services and their mean length of hospital stay, special attention should be paid to geriatric wards and diseases as well as to diagnostic and therapeutic services, including laboratory and radiology, to prevent patients’ long hospital stay.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inpatient services
 • Outpatient services
 • Geriatrics

 1. Ziloochi M, Pourreza A, Akbari F, Rahimi-Foroshani A.  Survey The pattern of consumption service utilization among elderly patients in teaching hospital in Kashan University of Medical Sciences   Hospital  Journal 2011;10(1):63-71.(Persian)
 2. Hosseini S, Zabihi A, Savadkohi S, Bijani A. Prevalence OF Chronic Diseases In Elderly population In Amirkola (2006- 2007). Journal of Babol University of Medical Sciences 2008; 10(2):68-75. (Persian)
 3. Shojaie A, Akbari Kamrani A, Faday Vatan R, Azimian M, Gafari  S, Jamali  M. Costs and diseases in elderly people refers to health insurance organization of Tehran. Iranian Jouranl of Aging. 2012;6(22): 65-74. (Persian)
 4. Rana AM, Wahlin Å, Lundborg CS, Kabir ZN. Impact of health education on health-related quality of life among elderly persons: results from a community-based intervention study in rural Bangladesh. Health Promotion International 2009;24(1):36-45.
 5. Melo MC, Souza AL, Leandro EL, Mauricio HdA, Silva ID, Oliveira JMOd. Education in health as a life quality promoter for elderly people. Ciência & Saúde Coletiva 2009;14(2):1579-86. (Persian)
 6. Khalil N, Raboob S, Ali Akbar Kamrani A, Ghafari S, Ansari Pour A, Novkhan Ahwazi F. Prescribing patterns in elderly outpatients covered by Social Security Organization. Salmand (Iranian jounal of Ageing) 2010;6(23):75-82. (Persian)
 7. Ziloochi MH, Pourreza A, Akbari F, Rahimi-Foroshani A. Evaluating the hospitalization costs for elderly patients
 8. in teaching hospitals of Kashan university of medical sciences during 2009-10. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences 2012;16(1):86-94. (Persian)
 9. MirFallah Nasiri S. Demographic Characteristics of Elderly in Iran. Statistical Center of Iran 2007;18(2):1-13. (Persian)
 10. Pourreza A, MirMohammadKhani M, Pouragha B. Inpatient Services Utilization and Cost Pattern in Elderly Covered by Medical Services Insurance in Damghan. Salmand 2006;2(4): 252-62. (Persian)
 11. Mirzaei M, Shams Ghahfarakhi M. Demographic Characteristics of Elderly in Iran Based on Censuses of 1956-2006. Salmand Iran & Ageing 2007;2(5):326-31. (Persian)
 12. Mould-Quevedo JF, García-Peña C, Contreras-Hernández I, Juárez-Cedillo T, Espinel-Bermúdez C, Morales-Cisneros G, et al. Direct costs associated with the appropriateness of hospital stay in elderly population. BMC Health Services Research. 2009;9(1):151-60.
 13. Atahan Cagatay  A, Tufan F, Hindilerden F, Aydin S, Celal Elciog lu O, Karadeniz A. The causes of acute fever requiring hospitalization in geriatric patients: comparison of infectious and noninfectious etiology. Aging Res. 2010; 12(1):88-92.
 14. Tootoonchi P. The prevalence of chronic diseases and aging characteristics associated with disability in the elderly covered Tehran's Imam Khomeini Relief Committee and its influencing factors. Monitoring Journal. 2005;3(3): 219-25. (Persian)
 15. Zandi S. The Survey of Distribution, Causes and Costs of Hospitalization of Old Patients Supported by Medical Services Insurance Organization in Sanandaj Besat Hospital,[MPH Dissertation]. Tehran Tehran University of Medical Sciences. 2008. (Persian)
 16. MirMohammadKhani M. The Survey of Distribution, Causes and Costs of Hospitalization of Old Patients Supported by Medical Services Insurance Organization in Damghan, [MPH Dissertation]. Tehran Tehran University of Medical Sciences 1385; 2006. (Persian)
 17. Rangraz Jaddi F. Insurance Coverage of the Elderly Hospitalized in Kashan Shahid Beheshti Hospital. Abstract book, National Congress of Geriatrics & Gerntology. 2007. (Persian)
 18. Murray M, Wells T, Callen B. Hospital Resouce Utilization And Functionl Decline of Geratric Patients. Nursing Economics 2004;21(3):114-9.