نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: دسترسی به تلفن همراه پدیده‌ای رو به گسترش است. همزمان با دسترسی روزافزون و گسترده مردم به تلفن همراه شاهد نوعی وابستگی در جوانان و نوجوانان هستیم. این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، احساس تنهایی و سبک‌های هویتی با وابستگی به تلفن همراه در دانش‌آموزان انجام شد.مواد و روش: این پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی است که بر روی 380 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه (دوره اول و دوم) شهر قروه که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند، انجام شد. نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای تصادفی بود. ابزار مورداستفاده پرسشنامه‌های آزمون نیـو (neo) مک کری و کاستا، وابستگی به تلفن همراه، سبک‌های هویت برزونسکی isi-6 یا (identity styles inventory) و احساس تنهایی بود. آنالیز اطلاعات به‌وسیله نرم‌افزارspss نسخه 16 و با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای تجربه پذیری، روان رنجوری و احساس تنهایی با وابستگی به تلفن همراه ارتباط مثبت معنی‌دار وجود داشت) 05/0 .(p <متغیرهای برون‌گرایی، تجربه پذیری، وظیفه‌شناسی و سبک هویتی هنجاری، فاکتورهای پیشگو کننده وابستگی به تلفن همراه بودند) 05/0 .(p <بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه می‌توان از طریق متغیرهای ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و میزان احساس تنهایی، افراد در معرض وابستگی به تلفن همراه را شناسایی کرد، لازم است که برنامه‌ریزی‌های مناسب جهت انجام مداخله‌های پیشگیرانه برای افراد در معرض وابستگی به تلفن همراه انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personality Traits, Loneliness, and Identity Styles and Dependence on Mobile Phone in Students, 2014

نویسندگان [English]

 • Alireza Rashidi
 • Tahereh Jafari
 • Seyed Mohsen Hojatkhah
 • Fereshteh Mohammadi
 • Mohammad Mahboobi
 • Atefeh Zahedi
 • Babak Rastegari Mehr
 • Mohammad Baghbani

چکیده [English]

Background: As access to mobile phones is growing, dependence on mobile phones is being observed among teenagers and young adults. This study aimed to investigate the relationship between personality traits, loneliness, and identity styles and dependence on mobile phones among students.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 380 male and female high school students in Qorveh in the academic year 2013-2014. The participants were selected using random cluster sampling. The data were collected by NEO-PI, McCrae and Costa, dependence on mobile phones, Identity Styles Inventory (ISI-6), and loneliness questionnaires. Then, the data were entered into the SPSS statistical software, version 16 and were analyzed using Pearson's correlation coefficient and logistic regression.
Results: The results showed a significant positive correlation between dependence on mobile phones and openness, neuroticism, and loneliness (p<0.05). Besides, extroversion, agreeableness, conscientiousness, and normative identity style were predictors of dependence on mobile phones (p<0.05).
Discussion: The results indicated that dependence on mobile phones could be predicted by analyzing personality traits, identity styles, and feeling of loneliness. Thus, appropriate plans should be designed to perform preventive interventions for such individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Personality traits
 • Loneliness
 • Identity styles
 • Dependence on mobile phones

1. Sternberg L, Monaham KC, Kathryn C. Age differences in resistance to peer influence. Developmental Psychology

2007;43(6).Sadock, B J, & Sadock VA. Synopsis of psychiatry behavioral science. Translate of Rezaee, F (2008). Tehran: Arjmand. (Persian)

2. Kamibeppu H, Sugiura H. Impact of the mobile phone on junior high school students’ friends hips in the Tokyo metropolitan area. Cyber Psychology & Behavior 2005;8(2):121-30.

3. Love S, Kewley J. Does personality affect people's attitude towards mobile phone use in public places? Mobile communication 2003; 31: 273-285.

4. Satoko E, Masahiro T, Yoshimura K,et al. Relationships of personality and life style with mobile phone dependence among female nursing students. Social Behavior &personality: An Intenational Journal 2009; 37(2):231-8.

5. Moday EJ. Internet use and its relationship to loneliness. Cyberpsychology & Behavior 2001;4(3):393-401.

6. Joinson A. Understanding the psychology of internet behavior.Virtual Worlds, Real lives. Cambridge: Palgrave Macmillan; 2003. P: 30-35.

7. Billiex J, Vander Linden M, Rochat L. The role of impulsivity in actual and problematic use of the mobile phone. Applied Cognitive Psychology 2008;

22(9): 1195-1210.

8. Giddens A. Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford, CA: Stanford University Press; 1991.

9. Berzonsky MD, Neimeyer GJ. Ego identity status and identity processing orientation: the moderating role of commitment. Journal of Research in Personality 1994;28(4):425-35.

10. Alavi S, Hashemian K, Jannatifard F. Identity status and mental health in internet-user students in Tehran University. Reaserch in Behavioural Sciences 2008;6(1):4-37(Persian).

11. Grusi Farshi MT, Mahyar AH, Ghazi Tabatabie SM. Application of new test personality NEO and analysis of the chracteristics and factor structure a mong university students in Iran. Human sciences Alzaahra 2001;11(39):173-98 (Persian).

12. Khazaie T, Saadatjoo A, Dormohamadi S, Soleimani M, et al. Prevalence of mobile dependency and adolescence aggression. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2012;19(4): 430-8 (Persian).