نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: به دلیل وضعیت بدنی غلط، پرکاری و فقدان آمادگی جسمانی، کشاورزان در معرض ابتلا به انواع اختلالات اسکلتی-عضلانی هستند. در این مطالعه، شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی برنج کاران شهرستان بابل بررسی شد. سپس تأثیر 8 هفته تمرین اصلاحی منتخب ‌بر اختلالات گردن، کمر، شانه و مچ دست مطالعه گردید.  مواد و روش: مطالعه حاضر به یک پژوهش نیمه تجربی بود که بر روی یک گروه از برنج­کاران شهرستان بابل انجام شد. ابتدا شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی توسط پرسشنامه نوردیک تعیین شد و سپس تعداد 34 نفر که بیشترین میزان اختلال عضلانی ـ اسکلتی را گزارش کرده بودند به عنوان نمونه انتخاب و در یک برنامه تمرینی شرکت نمودند. برنامه شامل 8 هفته و هر هفته 3 جلسه 40 تا 60 دقیقه­ای تمرینات اصلاحی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 و با استفاده از آزمون‌های من ویتنی و کروسکال‌والیس انجام گرفت.یافته‌ها: میزان اختلالات اسکلتی-عضلانی جامعه هدف در 12 ماه گذشته به این قرار بود: کمر 58%، مچ دست 50%، آرنج 30%، پشت 20%، شانه 12% و گردن 12%. همچنین تمرینات اصلاحی بکار رفته برای گروه آزمون موثر بود و توانست از اختلالات اسکلتی-عضلانی به طور معنی‌داری بکاهد (05/0P<). بحث و نتیجه­گیری: نتایج حاکی از شیوع بالای اختلالات اسکلتی-عضلانی در برنج‌کاران بود. به نظر می رسد استفاده از تمرینات اصلاحی می‌تواند جهت بهبود و کاهش اختلالات مذکور موثر و مفید باشد. این نتایج پیشنهاد می­کند که برای برنج‌کاران، معاینه و تصحیح پوسچر با ورزش­های اصلاحی ضروری و مفید است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Selected Corrective Exercise on Work-Related Musculoskeletal Disorders in Farmers in Babol

نویسندگان [English]

  • Gholamali Ghasemi
  • Naser Rahimi
  • Vahid Zolaktaf
  • Hossein Akbarnegad

چکیده [English]

Background: Due to inappropriate postures, high workload, and lack of physical fitness, farmers are at risk of musculoskeletal disorders. The present study aimed to examine the prevalence of musculoskeletal disorders in rice farmers of Babol. Then, the effect of 8 weeks of corrective exercises on neck, back, shoulder, and wrist disorders was evaluated.  
Methods: This quasi-experimental study was conducted on a sample of rice farmers from Babol. At first, the prevalence of musculoskeletal disorders was assessed using Nordic questionnaire. Then, 34 subjects who had reported the highest rate of musculoskeletal disorders were selected as the sample and participated in an exercise program. The program consisted of three 40-60-minute sessions of corrective exercises continued for 8 weeks. After all, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 19) and analyzed using Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests.
Result: During the last 12 months, the prevalence rate of musculoskeletal disorders in the target population was 58% in low back, 50% in wrist, 30% in elbow, 20% in upper back, 12% in shoulders, and 12% in neck. The applied corrective exercise program was effective in decreasing the musculoskeletal disorders (P<0.05).
Conclusions: The study findings showed the high prevalence rate of musculoskeletal disorders in rice farmers and suggested that corrective exercises were effective in improvement and reduction of these disorders. This implies that posture examination and use of corrective exercises are necessary and useful for rice farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal disorders
  • Nordic questionnaire
  • Corrective exercises
  • Rice farmers