نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس (MS) ، به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلال های سیستم اعصاب مرکزی، مشکلات شناختی متعددی را به همراه دارد. اختلال های شناختی، شیوعی در حد 50 تا 60 درصد در بیماران مبتلا به MS داشته و مهم ترین نقش را در از دست دادن کار و خانه نشین شدن این بیماران برعهده دارند.  هدف از انجام این پژوهش، مقایسه فرایندهای عالی شناختی در بیماران مبتلا به MS و افراد بهنجار بود.مواد و روش: از میان 1293 بیمار عضو انجمن MS مازندران در سال 1390، تعداد 44 نفر(22 زن و 22 مرد) به طور غیرتصادفی (هدفمند) انتخاب و تعداد 44 نفر نیز به عنوان گروه شاهد با همتاسازی سن، جنسیت و میزان تحصیلات تعیین گردیدند. معیارهای خروجی مطالعه وجود افسردگی، عدم آشنایی کار با کامپیوتر و معیار ناتوانی EDSSبالای 4 در نظر گرفته شد. برای سنجش فرایندهای عالی شناختی از آزمون برج لندن استفاده گردید که در آن تعداد خطاها، زمان کل انجام آزمایش و زمان تاخیر مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.نتایج: در زمینه تعداد خطاها، نتایج مطالعه نشان داد که بین دو گروه مبتلا به بیماری MS   و گروه شاهد از نظر تعداد حرکاتی که آزمودنی در طی آن مسئله را حل کرده تفاوت وجود داشت و میانگین تعدا خطاها در گروه مورد (90/8±73/12)  بیش از گروه شاهد (49/5±48/6)  بود (0001/0>P). در زمینه زمان کل نیز نتایج مطالعه حاکی از این بود میانگین زمان کل انجام آزمایش درگروه بیمار (63/342±609) بیشتر از گروه شاهد(37/177±23/488) بود و آزمون تی مستقل نیز تفاوت معنی داری را در این زمینه نشان داد (007/0=P).  اما در جمع زمان تاخیر بین دو گروه تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد(436/ 0=P).بحث و نتیجه‌گیری: از میان متغیرهای مورد سنجش توسط آزمون برج لندن، بیشترین آسیب شناختی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس، کند شدن سرعت پردازش اطلاعات بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of higher cognitive processes in multiple sclerosis patients and normal individuals

نویسندگان [English]

 • elham Sharifi Razavi
 • atena Sharifi Razavi
 • mojtaba kazemian
 • babollah Bakhshipour
 • bahram Bakhshipour
 • amir Moghaddam Ahmadi
 • hojjat Saeedinezhad
 • neda Gholipour

/

چکیده [English]

 
Introduction: Multiple Sclerosis (MS), as one of the most common disorders of the central nervous system, is accompanied by various cognitive problems. About 50-60% of MS patients are involve with cognitive problems and this is the main factor leading to their job loss and decreasing their quality of life. The current survey aimed to compare high cognitive processes in MS patients and normal individuals.
Methods: Among the 1293 members of MS association in Mazandaran province in 2011, 44 patients (22 females and 22 males) were selected non randomly (biased sampling). Also, 44 individuals who were matched with the patients regarding sex, age, and education level were considered as the control group. The exclusion criteria of the study were depression, lack of computer knowledge, and EDSS>4. In order to assess higher cognitive processes, London tower test was used in which, the number of errors, total test time, and delay time were evaluated. The data were analyzed using independent t-test.
Results: The results revealed a significant difference between the MS and control groups regarding the number of trials made for solving the problems. Besides, the number of errors was higher in the patients group (12.73+8.90) compared to the control group (6.48+5.49) (P<0.0001). The total test time was also higher in the patients group (609+342.63) compared to the control group (488.23+177.37) (P=0.007). However, no significant difference was found between the two groups regarding the total delay time (P=0.436).
Conclusion: Among the variables evaluated using London tower test, decrease in the speed of data analysis was the major cognitive impairment in MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Higher cognitive processes
 • Multiple Sclerosis
 • Cognitive function
 • London tower test