نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی‌های آن، امروزه سازمان‌های موفق به شدت احساس نیاز به بهره‌مندی از آن دارند. از این نظر ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان‌های بهداشتی درمانی و خصوصاً بیمارستان‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین راستا، این تحقیق با هدف تعیین مولفه‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد تهران انجام گرفت.مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود که در تابستان 1389 در بیمارستان هاشمی‌نژاد تهران انجام گرفت. جامعه آماری کلیه کارکنان بیمارستان هاشمی‌نژاد بودند که از بین آنها 120 نفر به صورت طبقه‌ای تصادفی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه مدیریت دانش پروست و همکاران، جمع آوری و با شاخص های آمار توصیفی توسط نرم افزار آماری spss نسخه 16مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: وضعیت مدیریت دانش و مولفه های آن از سوی پاسخ دهندگان در حد متوسط به بالا ارزیابی شد(63%). از بین این مولفه‌ها فقط کسب دانش (97/0±99/2) و توسعه دانش (81/0±92/2) نمرات کمتری را نسبت به سایر شاخص ها کسب کردند. اما در مجموع نمره کلی مدیریت دانش از وضع مناسبی برخوردار بود (75/0±14/3).بحث و نتیجه‌گیری: مدیریت دانش در این بیمارستان از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار بود. این ویژگی زمینه ساز سایر تغییرات موفقیت آمیز در بیمارستان خواهد بود و مدیران را در پیش بینی نظام مند الویت های تغییر و تدوین بهتر استراتژی ها برای اجرای موفقیت آمیز تکنیک ها و فرایند های مدیریت یاری خواهد رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Knowledge Management Elements in the Selected Hospital of Iran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sadeghi
  • Mohammad Khammarnia
  • Sajjad Darzi-Ramandi

چکیده [English]

Background: One of the achievements of information and knowledge era is knowledge management according to whose characteristics, today, successful organizations have strongly felt the need to take advantage of it. Thus, evaluation of knowledge management in healthcare organizations, especially hospitals, is of great importance. Therefore, this study aimed to determine the elements of knowledge management at Hashemi Nejad Hospital, Tehran, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted in Tehran Hashemi Nejad hospital in 2010. The statistical society of the study included all the staffs of Hashemi Nejad Hospital 120 of whom were selected through stratified random sampling. The data were gathered using Proust Questionnaire of Knowledge Management and analyzed through the SPSS statistical software (v. 16) and descriptive statistics.
Results: The study respondents rated knowledge management and its components as moderate to high (63%). However, only knowledge acquisition (2.99±0.97) and knowledge development (2.92±0.81) received lower scores compared to other indices. Overall, the total score of knowledge management was desirable (3.13±0.75)
 Conclusion: Knowledge management was found to have a relatively desirable status in the study hospital. This feature provides the ground for other changes in the hospital and will be helpful for the managers for systematic prediction of change priorities and development of strategies for successful implementation of management techniques and processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • hospital
  • Proust model