نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: سرمایه اجتماعی مفهوم جدیدی است که اخیرا وارد حوزه های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی  شده است. می‌توان این طور ادعا کرد که سرمایه اجتماعی نقشی مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی دارد چرا که در نبود آن سایر سرمایه ها کارایی نخواهند داشت. سرمایه اجتماعی شامل شبکه ارتباطات بین افراد، هنجارهای اجتماعی مثل همکاری متقابل و اعتماد در شبکه­ های اجتماعی می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی متغیرهایی مرتبط با مولفه های سرمایه اجتماعی در ساکنان شهر تهران پرداخته شده است.مواد و روش: داده های این مطالعه از پیمایش وسیع سنجش عدالت در شهر تهران می باشدکه جامعه هدف آن کلیه شهروندان تهرانی 15 ساله و بالاتر و مشتمل بر یک فرد انتخابی از 22500 خانوار از 22 منطقه شهر تهران بوده است. نمونه‌گیری در این مطالعه به صورت چند مرحله ای خوشه ای تصادفی بوده است. مدل‌یابی معادلات ساختاری به عنوان یک روش و تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری مطرح بوده و تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه با این روش و با استفاده از نرم افزار لیزرل(Lisrel) انجام شده است.یافته‌ها: در بررسی سرمایه اجتماعی واحدهای مورد مطالعه، سه مولفه عمده و مهم‌ترین متغیرهای مرتبط با آنها شامل اعتماد فردی (بارعاملی=71/0) متغیرهای وضعیت اشتغال، وضعیت زناشویی، بعد جسمی (کیفیت زندگی) و سن، همبستگی و حمایت اجتماعی (بارعاملی=6/0) متغیرهای سطح تحصیلات، وضعیت زناشویی، وضعیت اشتغال و اعتماد اجتماعی و روابط انجمنی (بارعاملی= 58/0) شامل متغیرهای اندازه خانوار، بعد جسمی، سن و مالکیت منزل می‌باشد.بحث و نتیجه­گیری: برنامه‌ریزی در جهت افزایش کمی و کیفی سطح تحصیلات جامعه و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و نیز توجه به مولفه‌های ازدواج به خصوص در نسل جوان می‌تواند باعث افزایش چشمگیر سرمایه اجتماعی در شهر تهران گردد. برنامه‌ریزی در جهت مناسب‌سازی بعد خانوار نیز می‌تواند در افزایش سرمایه اجتماعی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Capital Assessment in Tehran Residents using Structural Equation Modeling (SEM)

نویسندگان [English]

  • Aziz Kassani
  • Rostam Menati
  • Fatemeh Asadollahi
  • Mohsen Asadi-Lari
  • Mohammad Khammarnia

چکیده [English]

Background: Social capital is a new concept that has recently entered the social, economic, and health domains. The role of social capital is more important than that of physical and human capitals because in its absence, other capitals will not be efficient. Social capital includes networks of communication between individuals and social norms such as mutual trust and cooperation in social networks. The present study aimed to determine the variables associated with social capital components among the residents of Tehran using structural equation modeling.
Methods: The target population of this cross-sectional study included all the individuals aging 15 years old and above in Tehran. Overall, 22500 households in 22 regions were investigated. The samples were selected through stratified random sampling. Finally, the data were analyzed using structural equation modeling and the Lisrel software.
Results: According to the results, the main components of social capital include 1- individual trust, including jobs status and marital status, 2- physical dimension (life quality), age, and solidarity and social support, including educational status, marital status, and job status, and 3- social trust and associative relations, including family size, physical component, age, and home ownership.
Conclusions: Improving the level of education, creating more job opportunities, and facilitating marriage especially amongst the youth can elevate the social capital in Tehran. Controlling the family size can also be effective in improving the social capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • SEM
  • Individual trust
  • Solidarity and social support