نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تحقیقات بسیار کمی روی رابطه بین هندسه آنوریسم و شریان مادر و اثر آن روی پارامترهای همودینامیکی انجام شده است. در این مطالعه زاویه انحراف بین انوریسمهای U شکل و S شکل و شریان مادر به عنوان یکی از پارامترهای هندسی مورد تحلیل قرار گرفته است تا بدانیم اثر آن روی همودینامیک درون انوریسم به چه صورت می‌باشد.مواد و روش ها: به همین منظور زاویه انحراف در انوریسمهای U و S شکل 135،90،45،0 و180 در نظر گرفته شده است تا با این متغیر پارامترهای مقدار تنش برشی دیواره انوریسم و توزیع آن، ناحیه تحت تاثیر و ناحیه مستعد برای دوباره مدل شدن دیواره انوریسم مورد مطالعه قرار گیرند.یافته‌ها: از میان زوایای انحراف مختلف زاویه 135 درجه برای انوریسم U شکل و زاویه 90 درجه برای انوریسم S شکل خطرناکترین زاویه از لحاظ رشد انوریسم و دو زاویه 0 و180 درجه که تداعی کننده انوریسمهای شکمی و خلفی می باشند، در انوریسمهای U و  S شکل خطرناکترین زوایا از لحاظ پارگی انوریسم میباشند.نتیجه‌گیری اطلاعات بدست آمده در این مطالعه می تواند در تخمین خطر احتمالی و تصمیم گیری بالینی در بیماران آنوریسم مغزی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of changes in the deflection angles of cerebral arteries aneurysms on intra-aneurysmal hemodynamic

نویسندگان [English]

  • Mohsen Abdi
  • Ali Razmkon
  • Mahdi Navidbakhsh
  • Giv Sharifi

چکیده [English]

Background: A limited number of studies have been conducted on the relationship between the geometry of the aneurysm and artery of origin, and its effects on the hemodynamic parameters. The present study was aimed to analyze the deflection angle between U-shaped and S-shaped aneurysms and the artery of origin as one of the geometrical parameters in order to determine its effect on intra-aneurysmal hemodynamics.
Methods: In this study, deflection angles of 0, 45, 90, 135, and 180 degrees were considered for U-shaped and S-shaped aneurysms. In this way, the amount and distribution of shear stress on the aneurysm wall, the affected area, and the susceptible area for remodeling of the aneurysm wall were investigated.
Results: According to the results, 135o angle for the U-shaped aneurysm and 90o angle for the S-shaped aneurysm were the most dangerous angles for aneurysm growth. In addition, 90o and 180o angles evoking posterior and abdominal aortic aneurysms in U- and S-shaped aneurysms were shown as the most dangerous angles for aneurysm rupture.
Conclusion: The findings of the current study can be effective in estimating the probable risk and clinical decision making in cerebral aneurysm patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aneurysm
  • Hemodynamic
  • Deflection angle
  • Remodeling of the vessel wall