نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: وضعیت قرارگیری استخوان کتف نقش تعیین‌کننده در موقعیت قرارگیری سر استخوان هومروس نسبت به آکرومیون ایفا می‌کند. هر گونه تغییر در وضعیت استخوان کتف می‌تواند منشا بسیاری از اختلالات مفصل شانه از جمله سندرم گیرافتادگی و بی ثباتی‌های آن باشد. عدم تعادل عضلات اطراف استخوان کتف می‌تواند باعث تغییر وضعیت این استخوان از حالت طبیعی شود. از میان عضلات اطراف استخوان کتف، عضله تراپزیوس تحتانی بیشتر مستعد ضعف می‌باشد.  استفاده از نوار بر روی این عضله ممکن است با تحریک گیرنده های حس عمقی به تسهیل انقباض آن کمک کند.  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نواربندی غیر الاستیک عضله تراپزیوس تحتانی بر روی موقعیت قرارگیری استخوان کتف می‌باشد.مواد و روش: مطالعه حاضر یک پژوهش کارازمایی بالینی است که بر روی دو گروه از افراد سالم انجام شد. در این مطالعه 30 فرد مذکر سالم، (15 نفر بسکتبالیست و 15 نفر غیر ورزشکار) ، به روش نمونه گیری غیر تصادفی ساده انتخاب شدند. زاویه‌ای که لبه داخلی استخوان کتف با ستون مهره‌ها می‌سازد، قبل و بعد از نواربندی در سه وضعیت مختلف بررسی شد: دستها کنار بدن، دستها روی ایلیاک کرست و دستها به صورت 90 درجه.یافته‌ها: بین  مقادیر شاخص کیبلر و بین میزان چرخش استخوان کتف در زوایای مختلف ابداکسیون شانه در هر دو گروه اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده گردید (01/0P<). بین مقادیر شاخص کیبلر و بین  مقادیر میزان چرخش استخوان کتف قبل و بعد از اعمال نواربندی در ورزشکاران اختلاف آماری معنی‌داری دیده شد (05/0P<). علاوه بر این مقایسه دوگروه ورزشکاران و غیر ورزشکاران در این مطالعه نشان دهندۀ اختلاف معنی‌دار در وضعیت 90 درجه ابداکسیون شانه، بدون اعمال نواربندی در شاخص کیبلر و پس از اعمال نواربندی در میزان چرخش اسکاپولا بود(05/0P<).بحث و نتیجه‌گیری:  نتایج این مطالعه نشان می دهد که نواربندی عضله تراپزیوس تحتانی در افراد ورزشکار سالم می تواند باعث کاهش معنادار شاخص کیبلر و بهبود وضعیت قرارگیری استخوان کتف شود. پیشنهاد می شود مطالعات بعدی بر روی افراد با مشکلات کمربند شانه ای انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of lower trapezius non-elastic taping on scapular position in healthy non-athletes and athletes with overhead activity

نویسندگان [English]

  • hossein Kuhzad Mohammadi
  • Mohammadreza nematollahi
  • Mohammad Pouretezad
  • Iman Rezaei

چکیده [English]

Background: Scapular position has a critical role in exposure of humeral head to the acromion. Any change in scapular positioning may lead to shoulder dysfunctions such as shoulder impingement syndrome and instabilities. Imbalances in muscles surrounding scapula may deviate scapula from natural position. Among these muscles, lower trapezius is more prone to weakness. Taping of this muscle may facilitate it through stimulating proprioceptive receptors. The aim of this study was to verify the effect of lower trapezius taping on scapular positioning measured by virtue of kibler index.
Methods: Thirty healthy men (15 non-athletes and 15 overhead athletes) participated in this study. The angle made by medial border of the scapula and spine measured before and after lower trapezius taping in three different positions: zero degree (arms beside the body), 45 ° (hands on the iliac crest) and 90 ° (hands to cross).
Results: There was a significant difference between kibler index and between scapular rotation angle in different degrees of shoulder abduction in two groups (p<0.01). There was no significant difference between scapular rotation angle and between kibler index in any degrees of shoulder abduction before and after taping in two groups (p>0.05). There was a significant difference between kibler index and scapular rotation before and after taping in athletes (p>0.05) but not in non-athletes (p<0.05).
Conclusion: There is a significant decrease in kibler index after taping in athletes. Scapular rotation angle increased significantly in this group. Taping has no effect in scapular static position in either group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taping
  • lower trapezius
  • kibler index