نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر بیمارستان‌ها  نقش بسزایی در جهت ارتقای سلامت انسان‌ها ایفا می‌کنند لذا بررسی رفتارهای کاری انحرافی در آن، از  اهمیت پژوهشی فراوانی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای کاری انحرافی کارکنان بیمارستان امام علی(ع) شهرستان زاهدان و تاثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر آن انجام شد.مواد و روش: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی،400نفر از کارکنان بالینی، اداری-مالی و خدماتی شاغل در بیمارستان امام علی(ع) زاهدان روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی شرکت کردند. از دو پرسشنامه برای سنجش رفتار کاری انحرافی و چهار عامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر انحرافات کاری کارکنان(قوانین سازمان، فرهنگ سازمانی، ساختار پاداش سازمان و عدالت تعاملی) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. یافته‍ها: میانگین رفتارهای کاری انحرافی 5/36 با انحراف معیار 5/8 بود که بسیار پایین‌تر از میانگین نمره مبناء (70) بود. به‌علاوه، بروز رفتارهای انحرافی شغلی در کارکنان پرستاری و خدماتی نسبت به دو گروه پزشکی و اداری-مالی بیشتر بود. میانگین نمره متغیرهای اجرای عادلانه قوانین سازمانی، فرهنگ سازمانی و سیستم پاداش با اختلاف نسبتا اندکی از میانگین مبنا کمتر بود و میانگین نمره عدالت تعاملی با اختلاف یک نمره از عدد مبنا  بیشتر بود. همچنین رابطه معنی‌داری بین رفتارهای کاری انحرافی با میزان تحصیلات، شغل و درآمد کارکنان وجود داشت(05/0p<).بحث و نتیجه‌گیری: فراوانی رفتارهای کاری انحرافی در کارکنان بیمارستان پایین‌تر از میانگین بود. با این حال مشاهده شد که دو متغیر سطح تحصیلات و درآمد  نقش مهمی در بروز رفتارهای کاری انحرافی دارند. لذا مدیران بیمارستانها باید جهت کاهش زمینه‌های بروز این رفتارها بر سطح تحصیلات و درامد افراد توجه ویژه‌ای داشته باشند تا از بوجود آمدن این گونه رفتارها در بیمارستان پیشگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An exploratory study of organizational and managerial factors influencing employees’ workplace deviance at Zahedan Imam-Ali Hospital in 2012

نویسندگان [English]

  • mohammad khammarnia
  • abdolvahab baghbanian

چکیده [English]

Background: Nowadays, hospitals play a critical role in maintaining and promoting human health. Therefore, review of employees' deviant behavior at work would receive much research attention. This study aims to investigate the influence of managerial and organizational factors on workplace deviant behavior among employees working at Zahedan Imam-Ali Hospital.
Methods: A descriptive-analytic design was used; the sample size using technique of random sampling was 400 employees, who were working at Zahedan, Imam-Ali Hospital during the study. To collecting data used of two designed, self-reported questionnaires. the first questionnaire for measuring deviance work behaviors, second questionnaire for measuring four managerial and organizational affecting factor on deviance work behaviors (Organizational rules, organizational culture, reward structures and interactive equity). Data was analyzed using statistical test such as Spearman correlation coefficient, T test and one way-ANOVA. 
Results: Employees’ deviant workplace behaviour score (36.5 ±8.5) was considerably lower than the mean value of 70. Moreover, the deviant workplace behaviours in nursing and services personnel were higher than physician and administrative personnel.  The score of organizational rules, organizational culture and reward structures were down than criteria score but the score of interactive equity was higher than criteria. Subsequently, there was relationship between work deviance behavior and education, job and personnel income (p<0.05).
Conclusion: The frequency of employees’ deviant behavior was lower than the mean value; however, it is observed that some of the study variables including employees’ educational attainment and income level played important roles in workplace deviant behavior. Hospital manager should pay more attention to their staff level of education and income if they are to reduce workplace deviance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working deviant behavior
  • corruption
  • employees
  • Management
  • Organization