نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: سالمندی با تحلیل قوای جسمی و روحی و معلولیت و انزوای اجتماعی همراه است که سبب ناامیدی در سالمندان می‌شود. امید به زندگی، سبب تقویت انگیزه برای حرکت در مسیرهای منتهی به اهداف مطلوب می گردد. در این راستا، سازگاری مذهبی با استفاده از استراتژی های شناختی و رفتاری مبتنی بر مذهب ، فرد را در مدیریت تنش های عاطفی و ناراحتی‌های جسمانی یاری میدهد . هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله مذهبی مثبت و منفی با میزان امید در سالمندان مراجعه کننده به مراکز روزانه سالمندی در شیراز بود.مواد و روش: این مطالعه به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر است که به روش نمونه گیری در دسترس از بین جمعیت سالمندان مراجعه کننده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل ‌پرسشنامه امید اشنایدر و فرم کوتاه مقابله مـذهبی بود. داده های این مطالعه توسط نرم افـزارSPSS  ورژن 19با استفاده از آزمونهای آمـاری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفـه و ضـریب همبـستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمره امید7/48 با انحراف معیار 23/8 بود که نشان داد که میزان امید سالمندان متوسط است. همچنین سالمندان اکثراً از راهبردهای مقابله ای مذهبی مثبت (35/3 ±6/23) استفاده می کردند و از راهبردهای مقابله ای منفی (12/4 ±02/12) کمتر استفاده می شد. به علاوه ارتباط معنی داری بین امیدواری در سالمندان با راهبردهای مقابلۀ مذهبی مثبت  (001/0>p، 403/0=r) و منفی (001/0>p، 361/0-=r) وجود داشت در آنالیز رگرسیون خطی نیز راهبردهای مقابلۀ مذهبی 1/23 % از واریانس در نمره امید را تبیین می نمودند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش راهبردهای مقابلۀ مذهبی مثبت در ارتقاء امید و راهبردهای مذهبی منفی در کاهش امید لازم است برنامه ریزی هایی اتخاذ گردد که سالمندان به استفاده از شیوه های سازگاری مثبت تشویق گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Association between Negative and Positive Religious Coping and Level of Hope among the Elderly Referring to Day Centers in Shiraz

نویسندگان [English]

 • Sakineh Gholamzadeh 1
 • Fereshteh Dehghanrad 2
 • Niloufar Pasyar 1
 • Ladan Zarshenas 1
 • Leila Kargar 2
 • Mahboubeh Magharei 2

1 Community Based Psychiatric Care research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Fatemeh Nursing and Midwifery School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Aging is accompanied by a reduction in physical and psychological health, disability, and social isolation, which causes hopelessness in the elderly. Life expectancy can strengthen the motivation for moving towards desirable goals. Religious coping, by adopting cognitive and behavioral strategies, helps individuals to manage emotional tension and physical discomfort. The aim of this study was to determine the relationship between negative and positive religious coping and level of hope among the elderly referring to the elderly day centers in Shiraz.
Methods: This cross-sectional correlation study was performed on 200 elderly people who had been referred to the elderly day centers in Shiraz-Iran. The participants were selected through convenience sampling method. The data collection tool included demographic data questionnaire, Hope questionnaire, and a short questionnaire for religious coping. Data were analyzed by SPSS software version 19 using descriptive and analytic statistics including independent t-test, one-way ANOVA, Pearson correlation coefficient, and linear regression test.
Results: The mean score of hope was 48.7 with a standard deviation of 8.23 which indicated moderate level of hope in the studied subjects. Results also showed a significant correlation between positive religious coping (r = 0.403, p <0.001), and negative religious coping (r = -0.361, p <0.001) with level of hope in the elderly people. In linear regression analysis, religious coping strategies explained 23.1% of variance in the hope score.
Conclusion: Considering the role of positive religious coping strategies in promoting hope, it is better to pay more attention to this subject in future planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious coping
 • hope
 • Aging

 1. World Health Organization. US National Institute of Aging. Global Health and Aging. October 2011. Available at: http://www.who.int/ageing/publications/global_health/en/
 2. Statistical Centre of Iran. Findings of the 2016 National Population and Housing Census. Tehran: Statistical Center of Iran. 2016. Retrieved from: http://www.mpo-es.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/g_sarshomari95.pdf
 3. Mirzaei M, Shams-Ghahfarkhi M. Demographic characteristics of the elderly population in Iran according to the census 1976-2006. Iranian Journal of Aging 2007; 2 (5):326-31. (Persian)
 4. Sadeghu R. Population and development in Iran: Dimensions and challenges. Tehran: National Population Studies and Comprehensive Management Institute; 2009. (Persian)
 5. Berk L E. Development through the life span.4th ed. Tehran, Arasbaran Publication; 2007.
 6. Casellas-Grau A, Font A, Vives J. Positive psychology interventions in breast cancer. A systematic review. Psycho‐Oncology 2014; 23(1):9-19.
 7. Snyder C R. Hand book of hope: theory, measures, and applications. USA: Academic Press; 2000.
 8. Shekarabi G A, Younesi J, Borjali A, Ansari D. The effectiveness of group hope therapy and hope and depression of mothers with children suffering from cancer in Tehran. Iranian J Cancer Prevention 2012; 4:183-8.
 9. Trankle T M. Psychological well-being, religious coping and religiosity in college students. Adolescent Religiosity and Psychological Well-being 2006; 2(1):39-46.
 10. Scandrett K G, Mitchell S L, Religiousness, religious coping and psychological wellbeing in nursing home residents. J AM Med Dir Assoc 2009; 10(8): 581-6.
 11. Balboni TA, Vanderwerker LC, Block S D, Paulk M E, Lathan C, Peteet J. Religiousness and spiritual support among advanced cancer patients and associations with end-of-life treatment preferences and quality of life. Journal Clinical of Oncology 2007; 25(5): 555-60.
 12. Koeng H G. Aging and God, Spiritual pathways to mental health in midlife and later years, NewYork: Postaral Press; 1994.
 13. Tixs A P, Frazer PA. The use of religious coping during stressful life events: main effects, Moderation and mediatation. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1998; 66:411-422.
 14. Pargment K, Kennel J. Religion and problem solving process: 3 styles of coping, Journal for the Scientific Study of Religion 1998; 27:90-104.
 15. Shortz J L, Worthington E L. Young adults recall o religiosity, attributions, and coping in parental divorce. Journal for Scientific Study of Religion 1994; 33(2):172-9.
 16. Ross C.E, Religion and psychological distress, Journal for Scientific Study of Religion 1990, 29(2): 236-245.
 17. Pargment K, Kennel J, Religion and problem solving process: 3 styles of coping, Journal for the Scientific Study of Religion 1998; 27:90-104.
 18. Snyder CR, McCullough ME. A positive psychology field of dreams. Journal of Social and Clinical Psychology 2000; 19(1): 151-160.
 19. Snyder C R, Harris C, Anderson J R, Holleran S A, Irving L M, Sigmon S T, et al. The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal Personality Social Psycholog 1991; 60(4):570-585.
 20. Khalaji T. Investigating the relationship between hope, educational inhibition source and academic achievement of pre-university students in Tehran during the academic year of 2005-2006. Mmaster’s thesis. Alzahra University, Department of Psychology, Tehran, Iran.
 21. Lopez S J, Snyder C R, Pedrotti J T. Hope: Many definitions, many measures. In CR Snyder & SJ Lopez (Eds.), Positive psychological assessment: A handbook of models and measures (pp. 91-106). Washington, DC, US: American Psychological Association; 2003.
 22. Ghobary B, Lavasani M, Rahimi H. Hope, purpos in life, and mental health in college students. International. Journal of the Humanisties 2007; 5(5): 127-132.
 23. Pargament K I, Koening H G, Perez L M. The many methods of religious coping .Development and initial validation of the RCOPE. Journal of Clinical Psychology 2000; 56: 519-54.
 24. Gholamzadeh S,  Aizan Hamid T,  Basri H, Sharif F,  Ibrahim R. Religious coping and psychological well-being among Iranian stroke caregivers. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014; 19(5): 478–484.
 25. Balsanelli A. C. S, Grossi S A A, Herth K. Assessment of hope in patients with chronic illness and their family or caregivers. Acta Paulista de Enfermagem. 2011; 24(3):354–358.
 26. Shamsalinia A, Pourghaznein T, Parsa M. The relationship between hope and religious coping among patients with type 2 diabetes. Global Journal of Health Science. 2016; 8(1):208.
 27. Seyed Mousavi P, Vafaei M, Rasoulzadeh Tabatabaei K. The relationship between religious coping strategies and posttraumatic growth and distress in college student. Contemporary Psychology 2018: 1(4) 102-111.
 28. Tarakeshwar N, Vanderwerker LC, Paulk E, Pearce MJ, Kasl SV, Prigerson HG. Religious coping is associated with the quality of life of patients with advanced cancer. Journal of Palliative Medicine 2006; 9(3):646-57.
 29. Pearce MJ, Singer JL, Prigerson HG. Religious coping among caregivers of terminally ill cancer patients: Main effects and psychosocial mediators. Journal of Health Psychology 2006; 11(5):743-59.
 30. Gall TL, Grant K. Spiritual disposition and understanding illness. Pastoral Psychology. 2005; 53(6):515-33.
 31. Fehring RT, Miller SC. Spiritual well-being, religiosity, hope, depression and other mood states in elderly people coping with cancer. Oncology Nursing Forum 1997; 24(4): 663-671.
 32. McIntosh D N, Silver R C, Wortman C B. Religion’s role in adjustment to a negative life event: Coping with the loss of a child. Journal of Personality and Social Psychology1993; 65(4): 812-821.
 33. McIntosh D N, Silver R C, Wortman C B. Religion’s role in adjustment to a negative life event: Coping with the loss of a child. Journal of Personality and Social Psychology1993; 65(4): 812-821.Vellone E, Rega ML, Galletti C, Cohen MZ. Hope and related variables in Italian cancer patients. Cancer Nurs. 2006; 29(5): 356-66.
 34. McClain CS, Rosenfeld B, Breitbart W. Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally-ill cancer patients. Lancet. 2003; 361(9369): 1603-7.