نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽشود. مداخلات ورزﺷﯽ و مکمل از ﺟﻤﻠﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات 8 هفته تمرین هوازی با و بدون مکمل 25هیدروکسی ویتامین Dبر قند خون ناشتا، میزان انسولین پلاسما و شاخص مقاومت انسولین بود .مواد و روش: در این تحقیق از نوع نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون از بین مردان 40 تا60 سال مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به مرکز دیابت بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان، تعداد 48نفر به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب و در 4 گروه تمرینات هوازی (12بیمار)، گروه تمرینات هوازی و مصرف مکمل 25هیدروکسی ویتامین D (12بیمار)، گروه مصرف مکمل 25 هیدروکسی ویتامین D  (12بیمار) و گروه کنترل (12بیمار) قرار گرفتند. برنامه تمرینات هوازی به مدت 8 هفته (3جلسه در هفته، هر جلسه 60 تا 75 دقیقه با شدت 85-60 درصد حداکثر ضربان قلب) اعمال شد. گروه‌های دریافت کننده مکمل نیز مکمل 25هیدروکسی ویتامینD  را به مدت 8 هفته با 50000 واحد خوراکی مصرف کردند. میزان قند خون ناشتا، انسولین پلاسما و شاخص مقاومت انسولین قبل و بعد از مداخله در چهار گروه اندازه‌گیری شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی LSD مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج تحقیق بیانگر تفاوت معنی‌داری بین میانگین سطح انسولین پلاسما، قند خون ناشتا و شاخص مقاومت انسولین گروه تمرینات هوازی، گروه تمرینات هوازی و مصرف مکمل، گروه مصرف مکمل و گروه کنترل بود (05/0 > P).بحث و نتیجه‌گیری: مکمل‌سازی ویتامین D به همراه تمرینات هوازی منجر به بهبود میزان قند خون ناشتا، سطح انسولین پلاسما و مقاومت انسولین گردید. بنظر می‌رسد انجام فعالیت‌های ورزشی و مکمل ویتامین D، می‌تواند به عنوان یک روش درمانی مکمل در بهبود وضعیت بیماران دیابتی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Exercises and 25-Hydroxy Vitamin D Supplements on Glycemic Indexes and Insulin Resistant in Males with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • N Rahimi
  • M A amavati Sharif
  • A R Goharian
  • A Heidarian Pour

چکیده [English]

Background and Objectives: Diabetes is considered to be one of the health problems in all societies. Exercise training and supplements are approaches for improving diabetes. This study aimed to investigate the effect of 8 weeks of aerobic training with and without 25-hydroxy vitamin D supplementation on fasting blood sugar, serum insulin, and insulin resistance.
Methods: This semi-experimental research with pretest-posttest design was conducted on 48 men aging 40 to 60 years with type 2 diabetes admitted to Jesus, son of Mary Hospital in Isfahan. Volunteers were selected through convenience sampling and were divided into four groups as follows: aerobic exercise group (n=12), aerobic exercise with
25-hydroxy vitamin D supplementation group (n=12), 25-hydroxy vitamin D supplementation group (n=12), and control group (n=12). The aerobic exercise program was performed for 8 weeks (3 sessions a week, each session lasting for 60-75 minutes, with the intensity of 60-80% of maximum heart rate). The supplement groups also received 50000 units of oral vitamin D weekly for 8 weeks. Fasting blood sugar, serum insulin, and insulin resistance were measured in the 4 groups before and after the intervention. The data were analyzed by ANCOVA and LSD post-hoc test.   
 Results: The findings showed a significant difference among the four groups regarding the mean of fasting blood sugar, serum insulin, and insulin resistance (P<0.05).
Conclusion: The results indicated that vitamin D supplementation combined with aerobic exercises improved fasting blood sugar, plasma insulin level, and insulin resistance. Thus, aerobic training together with the use of vitamin D supplements can be considered as a complementary therapy in improvement of diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diabetes mellitus
  • Aerobic exercises
  • Vitamin D
  • Insulin Resistance