نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: ارائه مناسب خدمات سلامت برای ایثارگران، نقش بسیار مهمی در حفظ و رضایت این سرمایه‌های عظیم انسانی و اجتماعی دارد. هدف این پژوهش تعیین مشکلات بیمه درمانی ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان در حوزه سلامت بود.مواد و روش: این مطالعه از نوع پژوهش کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی در سال 1394 انجام شد. تعداد 30 نفر از نخبگان، مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد مطالعه قرار گرفتند (6 نفر از ستاد بهداشت و درمان، 5 نفر مدیران کل استانی، 14 نفر از معاونان بهداشت و درمان استانها). بعد از جمع‌آوری اطلاعات به دست آمده، با کدبندی و دسته‌بندی اطلاعات، اولویت و مشکلات مربوط به بیمه ایثارگران شناسایی شدند. سپس مضامین و مشکلاتِ شناسایی شده بر اساس نظر شرکت‌کنندگان اولویت‌بندی شد.یافته‌ها: با توجه به نتایج روش دلفی، اولویت و مشکلات اصلی مربوط به بیمه درمانی به ترتیب موضوعات سیاست گذاری بیمه‌ها، مشارکت مالی، پوشش بیمه‌شدگان، مرجع تصمیم گیرنده، سیستم استفاده خدمات، نظارت و ارزیابی و الگوگیری در ارائه خدمات مربوط به سلامتی در ایثارگران بودند.بحث و نتیجه‌گیری: طراحی و اجرای یک نظام بیمه درون سازمانی و مستقل با نام بیمه سلامت ایثارگران و افراد تحت تکفل که مسئولیت خدمات مرتبط با سلامتی این قشر را در قالب خدمات پیشگیری و درمانی انجام دهد، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Veterans’ Health Insurance Problems: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Gholamreza taebi
  • M Miransari

چکیده [English]

Background and Objectives: Providing adequate health services is regarded as an important key in maintaining and satisfying veterans, as a main human source. This study aimed to identify the problems of veterans’ health insurance in Iran.
Methods: This qualitative study was performed using Delphi technique in 2015. The study population included 30 elite individuals and managers of Martyr Foundation and Veterans Affairs (members of medical committee (n=6), provincial general managers (n=5), and vice-chancellors of health and treatment system in provinces (n=14)). After collecting the data, coding, and classification of information, the priorities and problems of veterans’ insurance were determined. Then, the identified problems and themes were ranked according to the participants’ opinions.
Results: According to the results of Delphi technique, the main problems related to health insurance were policy of insurance, financial contributions, coverage, decision makers, services system, monitoring and evaluation, and modeling in providing health services.
Conclusion: According to the findings, it is necessary to design and implement a system of internal and independent health insurance for veterans that provides prevention and treatment services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Veteran
  • Health insurance
  • Delphi technique
  • Qualitative research