مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر اجرای پروتکل کنترل درد، بی قراری و دلیریوم بر پیامدهای بیماران بد حال با سابقه ی سوء مصرف مواد اعتیاد اور در بخش مراقبت های ویژه

فرید زند؛ گلنار ثابتیان جهرمی؛ بیتا حجت پناه منتظری؛ حسینعلی خلیلی؛ منصور مسجدی؛ نعیمه السادات اثماریان؛ فاطمه صفری؛ عاطفه مرادی

مقاله مروری

گزارش موارد نادر