نوع مقاله : گزارش موارد نادر

نویسندگان

1 استاد، گروه زنان و زایمان، فلوشیپ جراحی درون بین ونازایی، کمیته تحقیقات لاپراسکوپی وجراحی های کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 استاد یار، گروه زنان وزایمان، فلوشیپ جراحی درون بین، کمیته تحقیقات نازایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: روش‌های مختلفی برای درمان آژنزی سرویکوواژینال با رحم عملکردی پیشنهاد شده است، اما متأسفانه برخی از این روش‌ها درنهایت به هیسترکتومی منجر می‌شوند. در این مطالعه به بررسی روش جدید جراحی در درمان این بیماران و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن پرداختیم که برای اولین بار در دنیا با روش لاپاراسکوپی انجام می‌شود.
روش‌ها: هفت زن 12تا27ساله که با رحم عملکردی با آژنزی سرویکوواژینال (بین سال‌های 1395تا1398) در بیمارستان غدیر و دنا بودند، تحت عمل جراحی سرویکوواژینوپلاستی با جاگذاری کولون سیگموئید به روش لاپاراسکوپی قرار گرفتند تا قاعدگی طبیعی برقرار شود. مدت پیگیری 9/25 ماه (2تا48 ماه) بود.
یافته‌ها: میانگین BMI بیماران 19.7 (17.6-22.4) و میانگین فاصله زمانی بین شروع علائم بیماری تا عمل 28/52 ماه (2تا156 ماه) بود. همه‌ی بیماران، سیکل‌های قاعدگی منظم داشتند. متوسط ​​طول واژن 8.9 سانتی‌متر (7.6-10.5 سانتی‌متر) بود. در یک بیمار، تنگی پروگزیمال نئوواژن دوازده ماه پس از جراحی مشاهده شد. هیچ عارضه‌ی درخور توجهی بعد از عمل مشاهده نشد. هیچ‌کدام از بیماران ما هیسترکتومی نشدند. دو بیمار بدون داشتن دیسپارونی، خون‌ریزی پس از مقاربت یا ترشحات بدبوی واژن، فعالیت جنسی داشتند.
نتیجه‌گیری: سیگموئید سرویکوواژینوپلاستی، روشی بی‌خطر و مؤثر با نتایج طولانی‌مدت رضایت‌بخش است. این جراحی بار روانی هیسترکتومی را در این بیماران از بین می‌برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Laparoscopic Cervico Vaginal Reconstruction Using Sigmoid Graft in Patients with Cervicovaginal Agenesis and Functional Uterus: A Case Report for the First Time in the World

نویسندگان [English]

 • Saeed Alborzi 1
 • Elham Askari 2

1 MD, Professor of Obstetrics & Gynecology, Fellowship of Infertility and Endoscopic Gynecology, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Laparoscopy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 MD, Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Fellowship of Endoscopic Gynecology, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Infertility Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction:.Various methods have been proposed to treat Cervicovaginal agenesis with the functional uterus, but unfortunately, some of these methods eventually lead to a hysterectomy. In this study, we investigated a new surgical method in treating these patients and its short and long-term consequences, which is performed for the first time in the world by the laparoscopic method.
Methods: Seven women aged 18 (12-27) years who had a functional uterus with cervicovaginal agenesis (between 2016 and 1398) in the Ghadir and Dena hospital underwent cervicovaginoplasty with sigmoid colon replacement by laparoscopic method to establish normal menstrual cycles and have a functional uterus and vagina. The average follow-up duration was 25.9 months (2-48 months).
Results: The mean BMI of the patients was 19.7 (17.6-22.4). The average time interval between the initiation of disease symptoms and the operation was 52.28 months (2-156 months). All the patients had regular menstrual cycles. The average length of the vagina was 8.9 cm (7.6-10.5 cm). One patient observed proximal stenosis of neovagina 12 months after surgery. We had no significant postoperative complications. We did not perform hysterectomies on our patients. Two subjects had sexual activities without dyspareunia, post-coital bleeding, or malodor vaginal discharge.
Conclusion: Sigmoid cervicovaginoplasty is a safe and effective procedure with satisfactory long-term outcomes. This surgery eliminates the psychological burden of hysterectomy in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mullerian Aplasia
 • Laparoscopy
 • Vagina Abnormalities
 • Congenital Abnormalities
 1. Evans TN, Poland ML, Boving RL (1981) Vaginal malformations. Am J Obstet Gynecol 141(8):910–920
 2. Hendren WH, Atala A. Use of bowel for vaginal J Urol. 1994;152(2):752-5.
 3. Ikuma K, Ohashi S, Koyasu Y et al (1997) Laparoscopic colpopoiesis using sigmoid colon. Surg Laparosc Endosc 7:60–62.
 4. Alborzi S, Momtahan M, Parsanezhad ME, Yazdani M. Successful treatment of cervical aplasia using a peritoneal graft. Int J Gynecol Obstet 2008;88:299–302.
 5. Society TA. The American Fertility Societyclassifications of adnexal adhesions, distal tubalocclusion, tubal occlusion secondary to tuballigation, tubal pregnancies, Müllerian anomalies andintrauterine adhesions. Fertil Steri. 1988;49(6):944-55.
 6. Acién P, Acién MI, Quereda F, Santoyo T.Cervicovaginal agenesis: spontaneous gestation atterm after previous reimplantation of the uterinecorpus in a neovagina: case report. Human Reprod.2008;23(3):548-53.
 7. Kisku S, Varghese L, Kekre A, Sen S, Karl S, Mathai J, et al. Cervicovaginal atresia with hematometra: restoring menstrual and sexual function by utero-coloneovaginoplasty. Pediatr Surg Inter. 2014;30(10):1051-60.
 8. Bouman MB, van der Sluis WB, Buncamper ME, et al. Primary total laparoscopic sigmoid vaginoplasty in transgender women with penoscrotal hypoplasia: a prospective cohort study of surgical outcomes and follow-up of 42 patients. Plast Reconstr Surg. 2016;138:614e–623e.