«مجله علوم پزشکی صدرا»، مجله رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یک مجله علمی پژوهشی است که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مجله علوم پزشکی صدرا با انتشار تحقیقات و مقالات، سعی در ارتقا دانش علوم پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی درمانی دارد. مقالات به صورت فارسی- انگلیسی با چکیده فارسی و انگلیسی و متن فارسی در مجله ارائه می‌شوند.

مقاله پژوهشی

1. تحلیل هزینه فعالیتهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی در بیمارستان‌های مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایران

شیما نیکجو؛ عزیز رضاپور؛ توراندخت بلوچ نژاد مجرد؛ اسما راشکی کمک؛ سجاد واحدی؛ هیرو فارابی؛ رضا جهانگیری

مقاله مروری

مقاله کوتاه

ابر واژگان