نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بیماریهای گوارشی و کبد بالغین، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری، پژوهشگر مرکز رشد، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: قانون «تعرفه­گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه­های پرستاری» و «ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت» پس از گذشت بیش از ده سال از تصویب هنوز در مسیر صحیح اجرا قرار نگرفته‌اند. لکن فشارهای مختلف بخصوص در سال‌های اخیر، نظام سلامت را در تنگنایی قرار داده است که باید به دقت بررسی شود. هدفِ از پژوهش حاضر تحلیل چندجانبه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ابعاد سیاستی و اجرایی آنست از این رو سناریوهای مواجهه با قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تبیین و ارزیابی شده است.
روش‌ها: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و مصاحبه‌ با نمونه‌گیری هدفمند بوده‌است. داده‌های کتابخانه‌ای تحلیل و دلالت‌گیری شده‌ و داده‌های مصاحبه‌ها به صورت نیمه‌ساختار‌یافته و عمیق گرد‌آوری و با بهره‌گیری از روش تحلیل ذینفع تحلیل شده‌اند. همچنین برای اتخاذ رویکردی جامع و منسجم -در گردآوری، تحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها- از مدل «مثلث تحلیل خط‌مشی» استفاده شده‌است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در چهار بعد این مدل یعنی محتوا، بستر، فرآیند و نقش‌آفرینان خط­مشی طبقه‌بندی شده­اند که مبانی علمی و نظری مورد نیاز، مستندات موجود در زمینه تعرفه‌گذاری، تاریخچه و اجزای تعرفه‌گذاری و نگاه‌ ذینفعان اصلی در این مسئله را روشن می­سازد.
نتیجه گیری: در بخش نتیجه‌گیری، سناریوهای ممکن با تاکید بر تضمین هم­زمان رضایت­مندی و انگیزه پرستاران در کنار حفظ کیفیت خدمات سلامت ارزیابی شده­است. همچنین با توجه به سیر پژوهشی، پیشنهادهایی جهت اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت مطرح شده‌ که بتواند با کاهش شدت بحران وضع موجود، فرصت را برای اصلاحات زیربنایی و اساسی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scenarios for Dealing with the Nursing Services Tariff Setting Act Based on the Policy Analysis Triangle Model

نویسندگان [English]

 • Kamran Bagheri Lankarani 1
 • Hamid Izadbakhsh 2
 • Saeed Nojaba 3
 • Mohammad Azadi Ahmadabadi 4
 • Mohammad Saeed Saffari 4

1 Professor of Gastroenterology and Hepatology, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Ph.D. Student in Public Policy, Researcher at Rushd Centre, Imam Sadiq (PBUH) University, Tehran, Iran

3 Master in Public Policy, Management Faculty, Imam Sadiq (PBUH) University, Tehran, Iran

4 Ph.D. Student in Public Policy, Management Faculty, Imam Sadiq (PBUH) University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The Nursing Services Tariff Setting and Adjustment of Nursing Fees Act and Productivity Improvement Act for Clinical Staff have not been adequately implemented after more than ten years of approval. However, various pressures that put the health system in a difficult situation should be considered carefully. This study aims to make a multilateral analysis of nursing services tariff setting, its policy, and executive dimensions. Scenarios confronting the nursing services tariff setting are explained and evaluated.
Methods: The study followed a qualitative approach using library studies. The authors selected the participants using purposive sampling, while they collected data through semi-structured and in-depth interviews. Library data were analyzed and implicated using the stakeholder analysis method. The "policy analysis triangle" model has also been used to take a comprehensive and coherent approach to data collection, analysis, and presentation.
Results: The research findings were categorized into four dimensions of this model, namely policy content, context, process, and actors, which clarified the required scientific and theoretical foundations, the existing documents in the field of pricing, the history and components of pricing, and the views of the main stakeholders on this issue.
Conclusion: In conclusion, possible scenarios have been evaluated to ensure both nurses' satisfaction and motivation while maintaining the quality of health services. Also, some suggestions have been made for short-term and medium-term actions that can provide the opportunity for fundamental reforms by reducing the current crisis severity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nursing Services
 • Policy Making
 • Pricing
 • Reimbursement Mechanism
 • Tariff Setting
 1. Koohi F. Reform of the Tariff System for Healthcare Services, the Basis for All Health System Reforms, Policy Document of the Reform of the Tariff
  System for Diagnostic and Medical Services In Iran. Social Security Organization Research Institute. 2015. (In Persian)
 2. OECD. Better Ways to Pay for Health Care, OECD Health Policy Studies. OECD Publishing Paris, FR; 2016.
 3. Afzali M, Mokhtari Nouri J, Ebadi A, Khademolhoseyni SM, Rejeh N. Perceived Distributive Injustice, the Key Factor in Nurse's Disruptive Behaviors: A Qualitative Study. J Caring Sci 2017; 6(3): 237–47.
 4. Shah SMM, Ali R, Dahri AS, Brohi NA, Maher ZA, Hameed WU. Determinants of job satisfaction among nurses: Evidence from South Asian perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2018; 8(5): 19–26.
 5. Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy analysis. Health policy and planning 1994; 9(4): 353–70.
 6. Armstrong M. Armstrong's handbook of reward management practice: Improving performance through
  reward. Kogan Page Publishers 2010.
 7. Mathis RL, Jackson John H. Human Resource Management 13th ed. Thomson. South-Western; 2010.
 8. Nejaabat E. Productivity and Payment System. Yaas Strategy Quarterly 2010; (23): 149–64.
 9. Donev D. Payment methods and regulation of providers. World 2005; 119: 21.
 10. Langenbrunner J, Cashin C, O'Dougherty S. Designing and implementing health care provider payment systems: how-to manuals. World Bank Publications 2009.
 11. MosaddeghRad M. Payment Mechanisms to Health Care Providers in Health Insurance Systems. Social Security Quarterly 2004; 6(16). (In Persian)
 12. Abbey DC. Healthcare payment systems: an introduction. CRC Press 2009.
 13. Cooper CL, Argyris C, Starbuck WH. The Blackwell encyclopedia of management. Blackwell 2005.
 14. Herzberg F. The motivation to work.
  Second edition. New York: Wiley 1959.
 15. KeshtkarRajabi M, Etebarian A. Philosophical Study and Critique of Frederick Herzberg's Two-Factor Theory from a Symbolic-Interpretive Perspective. Management, improvement and transformation studies 2018; 89(27): 119–44.
 16. Alshmemri M, Shahwan-Akl L, Maude P. Herzberg’s two-factor theory. Life Science Journal 2017; 14(5): 12–6.
 17. YadollahVasegh M, Sadeghi H, Ahmadvand M, Eghbali H. Investigation of Herzberg two-factor theory factors in non-native experts of Pars Special Economic Energy Zone. Second International Conference on Fuzzy Systems Management 2018. (In Persian)
 18. Nursing Services Tariff Setting and Adjustment of Nursing Fees Act, Islamic Consultative Assembly. 2007. (In Persian)
 19. Productivity Improvement Act for Clinical Staff Working in the Health System, Islamic Consultative Assembly. 2009. (In Persian)
 20. Regulations of Productivity
  Improvement Act for Clinical Staff Working in the Health System, Delegation of Ministers. 2009. (In Persian)
 21. Toulideh Z, sadeghifar J, nasiripour A, roshani M. Relationship Between Mechanisms of Services Compensation and Job Performance among Nurses. Nurs Midwifery 2016; 14(3): 282-290. (In Persian)
 22. Dykes PC, Wantland D, Whittenburg L, Lipsitz S, Saba VK. A pilot study to explore the feasibility of using theClinical Care Classification System for developing a reliable costing method for nursing services. AMIA Annu Symp Proc 2013; 2013: 364–71.
 23. Saba V. Clinical care classification (CCC) system version 2.5: user's guide. Springer Publishing Company 2012.
 24. Knauf RA, Ballard K, Mossman PN, Lichtig LK. Nursing cost by DRG: nursing intensity weights. Policy, Politics, & Nursing Practice 2006; 7(4): 281–9.
 25. Heidari A, Sharifi H. A concept analysis using walker and avant approach. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2017; 6(2): 37–47. (In Persian)
 26. Frenn M. Payment for Nursing Services: Issues in Policy Implementation 1989.
 27. Koohi, Farhad. Twenty years of tariff-setting for diagnostic and treatment services in Iran. Scientific and Cultural Publishing Company. Social Security Organization. Tehran; 2015. (In Persian)
 28. Karimi S. The New ManegeriaI Approach for Hospital Administration: Weakness and Provision. Journal of Health Administration. 2002 Jan 10;4(11):81-6. (In Persian)
 29. Aghajani M, Olyaeemanesh A, Manavi S, Ronasian R, Yusefvand M, Poraghasi L. Evaluating the Effectiveness and Process of Implementation of the NewPayment-Based Performance Model in Compared to the New System ofHospitals Administration in the Health Transformation Plan. Hakim 2017; 20(4): 213–25.
 30. Doshmangir L, Rashidian A, Sari AA. Unresolved issues in medical tariffs: Challenges and respective solutions to improve tariff system in Iranian health sectors. Hospital. 2011; 10(4). 21-30.
   (In Persian)
 31. Sharififard F, Asayesh H, Rahmani-Anark H, Qorbani M, Akbari V, Jafarizadeh H. Intention to Leave the Nursing Profession and Its Relation with Work Climate and Demographic Characteristics. Iran J Nurs Midwifery Res 2019; 24(6): 457–61.
 32. Mastaneh Z, Mooseli L, Zamani M, Boroomand E, Dadipoor S, Beizayee, Fatemeh, et al. Investigation of nursing job satisfaction in University hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences. Hormozgan University of Medical Sciences 2014; 75(18): 260–6.
 33. Rezaei H, Bahmanbijari B, BeigzadehA, Seyed Askari SM, Khadir E. Job satisfaction and organizational commitment of nurses in teaching hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 1396; 79(17): 245–50. (In Persian)
 34. Hakari D, Mohammadzadeh R. Evaluation of Motivational Factors and Job Satisfaction of Nurses in Connection with Patient Education in a Number of Tabriz Hospitals. Women
  and Family Studies 2016; 9(32): 141–62. (In Persian)
 35. Sadeghi A, GoharlooArkawaz A, Cheraghi F, Moghimbeigi A. Survey of Nurses' Job Satisfaction in Educational and Therapeutic Centers of Hamadan University of Medical Sciences. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2018; 37(26): 41–8. (In Persian)