نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علمی مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نورمرکز تهران غرب، تهران، ایران

3 دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: تسهیم دانش عامل مهمی در کسب مزیت رقابتی سازمان­ها به­شمار می­رود. از آنجا که تسهیم دانش شامل تعاملات اجتماعی بین کارکنان می ­شود، سرمایه اجتماعی می­تواند در شکل ­گیری دانش به اشتراک گذاشته ­شده نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و آشکار پرستاران می ­باشد.
مواد و روش: این تحقیق مطالعه­ ای توصیفی پیمایشی می­ باشد، که از میان 950 نفر پرستار بالینی، 274 نفر با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ بندی شده به پرسشنامه استاندارد تحقیق (Hau & et.al. 2013) که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده بود پاسخ دادند. داده ­ها به روش تحلیل مسیر از طریق نرم­افزارSPSS15 و لیزرل 70/8 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافته­ها: یافته­ ها نشان داد بین سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی (74/5T=،35/1=β) سرمایه اجتماعی با پاداش (91/4T=،32/1=β) سرمایه اجتماعی با لذت(82/6T=،39/3=β) و سرمایه اجتماعی با تأثیرمتقابل(78/10T=،73/1=β) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. روابط بین لذت با تمایل به تسهیم دانش ضمنی (91/5T=،14/0=β) لذت با تمایل به تسهیم دانش آشکار(13/4T=،08/0=β) و لذت با تأثیر متقابل(64/5T=،10/0=β) نیز مثبت و معنادار است. رابطه بین تأثیر متقابل با تمایل به تسهیم دانش ضمنی (85/2-T=،21/0-=β) معکوس و معنادار است. روابط بین پاداش با لذت(05/2- T=،22/0-=β) و پاداش با تأثیر متقابل(66/3T=،12/0=β) نیز معنادار است. نتایج نشان داد برازش مدل مطلوب می ­باشد.
بحث و نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و به صورت غیرمستقیم با تمایل به تسهیم دانش آشکار پرستاران رابطه دارد و از میان سه بعد انگیزه فردی (پاداش، لذت، تأثیر متقابل) لذت و تأثیر متقابل می ­توانند در رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش به ویژه دانش ضمنی در پرستاران نقش بسیار مهمی داشته باشند اما پاداش تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital on Tendency to Explicit and Tacit Knowledge Sharing Among Nurses of Namazi Hospital

نویسندگان [English]

 • Monireh Askarinejad 1
 • Elham Ghobadi Azad 2 3

1 Assistant Professor, Management group, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Master of Managment, Payamenoor Tehran Gharb University, Tehran, Iran

3 Master of Managment, Payamenoor Tehran Gharb University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: Knowledge sharing is an important factor in gaining competitive advantage for organizations. Since knowledge sharing involves social interactions among employees, social capital can play a role in the formation of shared knowledge. The aim of this study was to investigate the relationship between social capital and the tendency to knowledge sharing among nurses.
Methods: This study is a descriptive survey. Among 950 clinical nurses, 274 of them responded to a standardized questionnaire survey (Hau & et. al. 2013) which was based on a Likert spectrum by classified random sampling method. The data were analyzed through path analysis using SPSS 15.
Finding: The results showed that social capital with the tendency to tacit knowledge sharing (T= 5.74, β=1.35), social capital with organizational rewards (T=4.91, β=1.32), social capital with pleasure (T=6.82, β=3.39), and social capital with a mutually beneficial effect (T=10.78, β=1.73) had a positive and significant relationship. Relationships between pleasure with tendency to tacit knowledge sharing (T=5.91, β=0.14), pleasure with tendency to explicit knowledge sharing (T=4.13, β=0.08), and pleasure with reciprocity interaction (T=5.64, β=0.10) were also positive. The relationship between reciprocity interaction with the tendency to tacit knowledge sharing (T= -2.85, β=-0.21) was inverse and significant. The relationship between organizational rewards and pleasure (T=-2.05, β=-0.22) and organizational rewards with reciprocity interaction (T=3.66, β=0.12) were also significant. The results showed that fitting the model is desirable.
Conclusion: There is a direct relationship between social capital and tendency to tacit knowledge sharing and indirectly tendency to explicit knowledge sharing of nurses. Moreover, among the three individual incentives (reward, enjoyment, and reciprocity interaction) the enjoyment and reciprocity can have a very important role in the relationship between social capitals and tendency to knowledge sharing, especially tacit knowledge sharing among nurses, but the reward is not really effective.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social capital
 • Reciprocity Interaction
 • Tendency to tacit knowledge sharing
 • Tendency to explicit knowledge sharing

 1. Pour S, Saeid M. Explaining the Effective Factors on Attitude and Behavior Based on Knowledge Sharing (Case Study: Nurses of the Hospital of 17 Shahrivar). Organizational Behavior Studies Quarterly. 2013;2(3):43-70.
 2. Mooghali A, Bahmanyari H, Daneshvar B, Masoumi4 R. The Relationship between Social Capital and Knowledge Managementamong Staff Personnel of Shiraz University of Medical Sciences. Meida. 2015;6(2):40-51.
 3. Panahi S, Watson J, Partridge H. Towards tacit knowledge sharing over social webtools. Journal of Knowledge Management. 2013;3(17):379-97.
 4. Wang S, Noe RA. Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review. 2010;20(2):115-31.
 5. Hung SY, Lai HM, Chang WW. The influence of intrinsic andextrinsic motivation on individuals’ knowledge sharing behavior. International Journal of Human–Computer Studies. 2011;69(6):415-27.
 6. Kankanhalli A, Tan BCY, Wei KK. Contributing knowledge to electronic knowledge repositories: An empirical investigation. MIS Quarterly. 2005;29:113–43.
 7. Moshal BS. Organizational Behaviour. New  Delhi: Ane Books Pvt; 2015.
 8. Moshal BS. Principles of management. New  Delhi: Ane Books Pvt; 2015.
 9. Kim B, Han I. The role of trust belief and its antecedents in a communitydriven knowledge environment. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2009;60(5):1012–26.
 10. Alvani M, Nategh T, Farahi MM. The role of social capital in the development of organizational knowledge management. ManagementScience. 2006;2(5):35-70.
 11. Sarlak M, Eslami T. Knowledge Sharing in Sharif University of Technology: Social Capital approach. Public Administration. 2011;2(8):1-18.
 12. Wang Z, Wang N. Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance. Management Decision. 2014;58-230:(2)52.
 13. Beigzadeh Y, Spoukeh J, Hosseinpour R. The relationship between social capital and knowledge sharing in the country's administrative system (Case Study of Culture and Islamic Guidance in Western Azerbaijan province).  International Conference on Management, Challenges and Solutions; Shiraz2013.
 14. Ghafourian M. The effect of social capital's dimensions on customer-oriented employees with the role of knowledge sharing (Case Study: Staff of Maskan Bank in Yazd Province). Yazd: Islamic Azad University; 2014.
 15. Yen Y-F, Tseng J-F, Wang H-K. The effect of internal social capital on knowledge sharing. Knowledge Management Research & Practice. 2015;13(2):214-24.
 16. Hau YS, Hau YS, Kim, B., Lee H, Kim YG. The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. International Journal of Information Management. 2013;33(2):356-66.
 17. Yang SC, Forn CK. Social capital, behavioural control, and tacit knowledge sharing—A multi-informant design. International Journal of Information management. 2009;29(3):210-8.
 18. Aghaz A, NeginTaji F. Organizationaltrust: key factor in the actual sharing of knowledge. Journal of Management Science. 2012;7(82):67-86.
 19. Chang HH, Chuang SS. Social capital and individual motivations on knowledge sharing Participant involvement as a moderator. Information and Management. 2011;48(1):9–18