نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 مربی، مرکز تحقیقات مراقبت روان جامعه نگر، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات نوزادان، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 مربی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: استحمام در بخش‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان یک تجربه ی استرس‌زا برای نوزادان نارس محسوب می‌شود. کاهش استرس از چالش‌های مهم در استحمام نوزادان نارس می‌باشد. روشاستحمام با قنداق می‌تواند به عنوان یک روش استحمام کم تنش و مناسب جهت نوزادان نارس مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به محدود بودن پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینه‌ی این شیوه‌ی استحمام، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تأثیر دو روش استحمام با قنداق و شیوه‌ی متداول بر شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس در بخش مراقبت‌های وی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه‌ی نوزادان انجام شده است.
روش مطالعه: در این مطالعه‌ی‌ کارآزمایی بالینی تصادفی،50 نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان واجد شرایط ورود به مطالعه، به ‌روش نمونه‌گیری تخصیص تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار‌گرفتند. نوزادان گروه مداخله به‌روش استحمام با قنداق و نوزادان گروه کنترل به شیوه‌ی متداول، حمام داده شدند. تعداد ضربان قلب،  تعداد تنفس و اشباع اکسیژن خون نوزادان، ده دقیقه قبل و ده دقیقه بعد از استحمام، اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: میانگین تعداد ضربان قلب (002/0 p =) و تنفس (001/0p<) بعد از استحمام، در گروه استحمام متداول به طور معناداری بالاتر از گروه استحمام با قنداق بوده است. همچنین میانگین اشباع اکسیژن خون بعد از استحمام در گروه استحمام متداول به صورت معناداری پایین تر  از گروه استحمام با قنداق بوده است(001/0p<).
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مثبت روش استحمام با قنداق در کاهش استرس فیزیولوژیک نوزادان نارس، می‌توان از این شیوه‌ی استحمام به‌عنوان یک روش استحمام مناسب و ایمن در بخش‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Swaddled and Conventional Bathing Methods on Physiological Parameters among the Premature Infants in Neonatal Intensive Care Unit

نویسندگان [English]

 • Maryam Paran 1
 • Mitra Edraki 2
 • Seyed Mostajab Razavi Nejad 3
 • Farnoosh Azizi 4

1 Instructor, Department of Pediatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran

2 Instructor, Community Based Psychiatric Care Research Center, Department of Pediatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor, Neonatal Research Center, Pediatric Department, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Instructor, Department of Medical-Surgical Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Bathing in Neonatal Intensive Care Units (NICU) is regarded as a stressful experience for premature infants. Reducing stress is an important challenge in bathing preterm infants.  Swaddle bathing can be used as a low-stress and an appropriate bathing method for premature infants. Given the limitations of the researches carried out on this bathing method, the present study was conducted with the aim to determine the effects of swaddled and conventional bathing methods on physiological parameters among the premature infants in NICU.
Methods: In this randomized clinical trial study, 50 premature infants who were hospitalized in NICU and were eligible for the study were divided by random allocation into two intervention and control groups. The infants in the intervention group were bathed using the swaddle bathing method, and the infants in the control group were bathed using the conventional bathing method. Heart rate, respiratory rate, and blood oxygen saturation were measured 10 minutes before and 10 minutes after the bathing.
Findings The mean heart rate (p = 0.002) and respiration (p <0.001) after bathing were significantly higher in the conventional bathing group than in the swaddle bathing group. Also, the mean blood oxygen saturation after bathing in the conventional bathing group was significantly lower than in the swaddle bathing group (p <0.001).
Conclusion: Given the positive impact of swaddled bathing in reducing physiological stress responses, swaddled bathing can be used as a suitable and safe bathing method in NICU.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bath
 • Infant
 • Premature
 • Intensive care units

 1. Mary B, Jane W, Kliegman R, Stanton B, Geme J. Nelson Textbook of Pediatrics: Elsevier Health Sciences; 2015.
 2. Zahadatpour Z, Edraki M, Mr SmRa. Impact of Lullabies on Changes in Heart Rate during Tubal Tracheal Suction in Premature Infants. Iranian Journal of Pediatric Nursing. 2018;5(1):11-20. (In Persian)
 3. Soleimani F, Zaheri F, Abdi F. Developmental outcome of low birth-weight and preterm newborns: a re-view of current evidence. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2013;71(9):551-61.
 4. Montirosso R, Del Prete A, Bellù R, Tronick E, Borgatti R, Group NACfQoLS. Level of NICU quality of developmental care and neurobehavioral performance in very preterm infants. Pediatrics. 2012;129(5):e1129-e37.
 5. Edraki M, Paran M, Montaseri S, Nejad MR, Montaseri Z. Comparing the effects of swaddled and conventional bathing methods on body temperature and crying duration in premature infants: a randomized clinical trial. Journal of caring sciences. 2014;3(2):83.
 6. Maree C, Becker P. The effect of developmentally supportive positioning (DSP) on preterm infants'stress levels. Health SA Gesondheid. 2008; 12(1).
 7. Torkzahrani S, Soleimani F, Rafiey H, Salavati M, Nasiri M. Using Donabedian's model to evaluate quality of developmental care in neonatal intensive care units. Journal of North Khorasan University of Medical sciences. 2016;8(2):225-35.
 8. Caka SY, Gozen D. Effects of swaddled and traditional tub bathing methods on crying and physiological responses of newborns. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 2017;23(1):e12202.
 9. Hall K. Practising developmentally supportive care during infant bathing: reducing stress through swaddle bathing. 2008;4(6):198-201.
 10. Paran M, Edraki M, Montaseri S, Razavi Nejad M. A comparison between the effects of swaddled and conventional bathing methods on some behavioral responses in premature infants. Iranian Journal of Neonatology IJN. 2016;7(4):35-40.
 11. Jabraeili M, Hosseini S, Bagher SM, Ghojazadeh M, Safaei A. The Effect of Tub Bathing on Body Temperature in Preterm Infants: Randomized Clinical Trial. Evidence Based Care. 2015;5(2):57-64. (In Persian)
 12. Bembich S, Fiani G, Strajn T, Sanesi C, Demarini S, Sanson G. Longitudinal responses to weighing and bathing procedures in preterm infants. The Journal of perinatal & neonatal nursing. 2017;31(1):67-74.
 13. Bryanton J, Walsh D, Barrett M, Gaudet D. Tub bathing versus traditional sponge bathing for the newborn. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing. 2004;33(6):704-12.
 14. Tapia-Rombo C, Morales-Mora M, Alvarez-Vazquez E. Variations of vital signs, skin color, behavior and oxygen saturation in premature neonates after sponge bathing. Possible complications. Revista de investigacion clinica; organo del Hospital de Enfermedades de la Nutricion. 2003;55(4):438.
 15. Lee Haek. Effects of sponge bathing on vagal tone and behavioural responses in premature infants. Journal of clinical nursing. 2002;11(4):510-9.
 16. Quraishy K, Bowles SM, Moore J. A protocol for swaddled bathing in the neonatal intensive care unit. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2013;13(1):48-50.
 17. Fern D, Graves C, L'Huillier M. Swaddled bathing in the Newborn Intensive Care Unit. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2002;2(1):3-4.
 18. Tahmasbi H, Mahmoodi G, Mokhberi V, Hassani S, Akbarzadeh H, Rahnamai N. The Impact of Aromatherapy on the Anxiety of Patients Experiencing Coronary Angiography. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2012;14(3):51-5.
 19. Morelius E. Stress in infants and parents: studies of salivary cortisol, behaviour and psychometric measures: Linkoping; 2006.
 20. Symington A, Pinelli J. Developmental care for promoting development and preventing morbidity in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2006;2.
 21. Sinpru N, Tilokskulchai F, Vichitsukon K, Boonyarittipong P. The Effects of Clinical Nursing Practice Guideline for Swaddling on Pain Relief from Heelstick in Neonates. J Nurs Sci. 2009;27(1):32-45.
 22. Esmkhani AH, Etemadi A, Nasirnejhad F. Self-efficacy and its relationship with mental health & academic achievement of girl students. 2010;2(8):13-25.
 23. Caka SY, Gozen D. Effects of swaddled and traditional tub bathing methods on crying and physiological responses of newborns. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 2018;23(1):e12202.
 24. Ceylan SS, Bolւşւk B. Effects of Swaddled and Sponge Bathing Methods on Signs of Stress and Pain in Premature Newborns: Implications for Evidence‐Based Practice. Worldviews on Evidence‐Based Nursing. 2018;15(4):296-303.
 25. Quraishy K, Bowles SM, Moore J. A Protocol for Swaddled Bathing in the Neonatal Intensive Care Unit. Newborn Infant Nurs Rev. 2013;13(1):48-50.