نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی، مؤسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی مقطع کارشناسی روانشناسی، مؤسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: عمل رینوپلاستی یکی از عمل های متداول در بین جوانان، مخصوصا دختران دانشجو می باشد. برخی از ویژگی های شخصیتی روانشناختی زمینه ساز گرایش به این عمل زیبایی می باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان دختر استفاده کننده از عمل رینوپلاستی با گروه گواه انجام شده است.
مواد و روش ها: جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی زند شیراز می باشد که از بین این افراد،  دانشجو با عمل رینوپلاستی به عنوان گروه آزمایشی و 30 دانشجو بدون عمل رینوپلاستی به عنوان گروه گواه به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت تکمیل داده ها از پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI) و به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که از بین 8 مقیاس بالینی پرسشنامه MMPI ، نمرات خودبیمارانگاری و ضعف روانی در دانشجویان دختر استفاده کننده از عمل رینوپلاستی به طور معنی داری  بالاتر از گروه گواه بوده است. در سایر مقیاس های بالینی بین دو گروه تفاوت معنی داری به دست نیامد.
بحث و نتیجه گیری: اضطراب، وسواس، کمال گرایی، ترس و همچنین خودبیمارانگاری که شامل توجه وسواسی و افراطی به بدن و ظواهر آن می باشد  به طور معنی داری در دختران دانشجوی استفاده کننده از عمل رینوپلاستی نسبت به گروه گواه، بالاتر بوده است. بنابراین لزوم مداخله روانشناختی و مشاوره به منظور حذف عمل رینوپلاستی غیر ضروری کاملا لازم به نظر می رسد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison between the Psychological Profile of Female Students Using Cosmetic Rhinoplasty and a Control Group

نویسندگان [English]

 • Kourosh Banihashemian 1
 • Najmeh Dara 2

1 Ph.D., Assistant Professor, Department of Psychology, Zand Institute of Higher Education. Shiraz, Iran

2 B.Sc Student, Department of Psychology, Zand Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Cosmetic rhinoplasty is one of the most commonly used surgeries among young people, especially female students. Some psychological personality traits are the mainstay of this kind of cosmetic surgery. Therefore, the present study was conducted to compare the psychological profile of female students using cosmetic rhinoplasty and that in the control group.  
Methods: The population of this study consisted of all female students in Zand Institute of Higher Education. Among them, 30 students with cosmetic rhinoplasty as an experimental group and 30 students without cosmetic rhinoplasty as a control group were randomly selected. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) was used to collect the data, and multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data.
Results: The results showed that from the 8 clinical scales of MMPI, scores of hypochondriasis and Psychasthenia in female students using cosmetic rhinoplasty were significantly higher than the scores in the control group. There was no significant difference in other clinical scales between the two groups.
Conclusion: Anxiety, obsession, perfectionism, fear, and hypochondriasis, which include obsessive and extreme attention to the body and its appearances, were significantly higher in female students of cosmetic rhinoplasty than those in the control group. Therefore, the need for psychological intervention and counseling is absolutely necessary in order to eliminate the unnecessary cosmetic rhinoplasty.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological profile
 • Cosmetic Rhinoplasty
 • Students

 1. Tahmasbi S, Tahmasbi Z, Yaghmaie F. Factors related to cosmetic surgery based on theory of reasoned action in shahrekord students. J Holist Nurs Midwifery. 2014; 24 (4):53-61.
 2. Pirahari N, Bidaran S. Discourse analysis of cosmetic surgery of face. Journal of woman and society. 2018. 8(32): 229-246.
 3. Niknam M, Fararoui M, Kamkar A, Fouladi N, Mohamadi A. Comparison Of Perfectionism In People Who Have Cosmetic Rhinoplasty Surgery And Control Group In Yasouj City. Payavard. 2012; 6 (1):52-60.
 4. Danesh S, Foroozandeh E. The Big 5 Personality and Body Image in Cosmetic Surgery. Journal of Psychology and Psychiatry. 2018; 5(1): 115-128.
 5. Sohrabi F. Assessment of psychopathological profile in applicants for cosmetic surgery. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2011; 13(51): 260-269.
 6. Baghban Boosari M, Mousavi SV, Nemati Sh, Rezaei S. Mental health status before and after cosmetic rhinoplasty. J Gorgan Univ Med Sci. 2016; 18 (2):84-90.
 7. Khanjani Z, Papapour J, Saba G. Comparison of psychopathology in people seeking cosmetic surgery with controls. pajoohande. 2012; 17 (1):26-31.
 8. Masoudzadeh A, Karkhaneh yousefi M, Tirgiri A. A Comparison of Personality Pattern and General Health Condition between Individuals Seeking Cosmetic Nose Surgery and Those of the Control Group. Daneshvar Medicine. 2009; 16 (82):53-58.
 9. Heidari Pahlavian A. The study of psycho-socail factors and epidemiological characteristics of the people who attempted suicide in Hamadan. IJPCP. 1997; 3 (1 and 2):19-32.
 10. Graham J R. Assessing personality and psychopathology. Translate by Yaghoobi H and Kafee M. arjmand pub. Tehran. Iran. 2010. 99-102. (Persian)
 11. Fitzpatrick S, Sherry S, Hartling N, Hewitt P, Flett G & Sherry D. Narcissism, perfectionism, and interest in cosmetic surgery. Plast Reconstr Surg 2011; 127(6): 176-7.
 12. Phillips KA, Pinto A, Menard W, Eisen JL, Mancebo M, Rasmussen SA. Obsessive-compulsive disorder versus body dysmorphic disorder: a comparison study of two possibly related disorders. Depress Anxiety 2015; 24 (6):399-409.
 13. Totonchi J, Fakhari A, Kolahi F. Psychological symptoms associated with Satisfaction after rhinoplasty surgery. Med J Tabriz University 2007; 2(29): 71-6. (Persian)
 14. Ghaeni Hesarouiyeh A, Moosavi E, Mirzaei R, Setoodezadeh S. The Relationship between Body Dysmorphic Disorder and Symptoms of Depression, Obsessive-Compulsive Disorder, and Social Phobia in Cosmetic Surgery Patients in Tehran. 2016 7(4):137-148. (Persian)
 15. Naieni1 A S, Goljanian Tabrizi A, Ghorbani J. Journal of Otorhinolaryngology & Facial Plastic Surgery. 2016. 2(3): In press.
 16. Fisher PL. Obsessive compulsive disorder and body dysmorphic disorder. J Behave ther 2009; 2:117-32.