مقاله پژوهشی

تحلیل هزینه فعالیتهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی در بیمارستان‌های مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایران

شیما نیکجو؛ عزیز رضاپور؛ توراندخت بلوچ نژاد مجرد؛ اسما راشکی کمک؛ سجاد واحدی؛ هیرو فارابی؛ رضا جهانگیری

مقاله مروری