نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان زاهدان، زاهدان ایران

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به ضرورت ایجاد استاندارد زمانی و تعیین حجم کاری فعالیت های بهورزان، جهت بهره وری و استفاده بهینه از تمام امکانات و منابع موجود و کنترل صحیح و معقول فعالیت ها، پژوهش حاضر با هدف تعیین زمان سنجی و کارسنجی فعالیت های بهورزان خانه های بهداشت در سال 1397 اجرا گردید. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع پیمایشی- مقطعی بوده که در سال 1397 در شهرستان زاهدان انجام شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 20 بهورز محاسبه شد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، چک لیست استاندارد و مشاهده مستقیم توسط کرنومتر انجام شد. داده ها با کمک نرم افزار Spss v19 تحلیل شد و برای توصیف داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین و درصد فراوانی استفاده شد.یافته ها: بر اساس نتایج مطالعه بیشتر بهورزان مرد بودند ( 11 نفر، 55 %) و سابقه کاری اکثر آنها بین 5-10 سال ( 8 نفر، 40 %) بود و جمعیت تحت پوشش 15 نفر از آنها (75%) بین 1000 تا 1500 نفر بود. همچنین میانگین زمان فعالیت هر بهورز در طول 22 روز ماه  حدود 142 ساعت بود. تفاوت معناداری میان خود اظهاری بهورزان و فعالیت های زمان سنجی شده مشاهده نشد. ادغام برنامه های طرح تحول نظام سلامت، فاصله زیاد از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، جمعیت بیش از 1500 نفر و پراکندگی روستاهای قمر از عوامل افزایش زمان فعالیت بهورزان بود. نتیجه گیری: ادغام برنامه های طرح تحول نظام سلامت باعث افزایش زمان کاری فعالیت بهورزان شده است. توجه مدیریت سازمان به حجم و زمان کاری پرسنل باعث می شود، کارکنان نسبت به موثر بودن فعالیت های خود در جهت دستیابی به اهداف سازمان اطمینان حاصل کنند و با دریافت بازخورد های مثبت از مدیریت با انگیزه بیشتر وظایف خود را به اتمام برسانند، همچنین حذف فعالیت های غیر ضروری، ارتقاء سطح تکنولوژی که باعث کاهش تعداد کل واحد های کاری خانه بهداشت و در نتیجه باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of the Timing and Performance Calibration of Health Care Workers' Activities of Health Homes in 2018

نویسندگان [English]

 • Mahdi Zanganeh Bagigh 1
 • Mohammad Khammarnia 1
 • Mostafa Payvand 2
 • Ramin Ravangard 3
 • Motahareh Azarang 4

1 Assistant Professor of Health Services Management, Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

2 Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

3 Associate Professor, Health Human Resources Research Center, School of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Family Health Expert, Zahedan Health Center, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Introduction and Objectives: Considering the necessity of establishing a time standard and determining the workload of the activities of health workers, in order to improve the efficiency and make the optimum use of all available resources and an effective control of the activities, the present study aims to determine the timing and performance measurement of the health workers of health homes in 2019.
Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out in Zahedan, Iran in 2018. The sample size was calculated using Morgan Table. A total of 20 health homes were calculated. Data were collected through a demographic questionnaire, a standard checklist, and direct observation with a stopwatch. . Data were analyzed using SPSS v19 software and descriptive statistics such as mean and frequency were used to describe the data. .
Results: Based on the results, most health care workers were male (11 persons, 55%) having working experience of between 5 and 10 years (8 persons, 40%), and the population covered from 15 of them (75%) was between 1000 and 1500 persons. Also, the average duration of the activity of each health care worker during the 22 days of the month was about 142 hours. There was no significant difference between self-reported health care providers and timed activities. The integration of plans for the development of health system, the long distance from the Rural Health center, the population of over 1500, and the dispersion of the villages of Qamar were the factors increasing the activity time of the health care providers.
Conclusion: The integration of plans for the development of health system has contributed to the increased working time of the health care workers. The attention of the organization's management to the size and working time of the staff/personnel makes the employees ensure that their activities are effective in achieving the goals of the organization, and by receiving positive feedback from management, they carry out their duties with more motivation. Finally, eliminating unnecessary activities and advancing the level of technology will reduce the total number of health homes and, in turn, increase the productivity of manpower.

کلیدواژه‌ها [English]

 • health care worker
 • performance calibration/measurement
 • timing

  1. Malekafzali H. Primary Health case in Islamic Republic of Iran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2014; 12(2): 1-10. (In Persian)
  2. Pile Roody, Cyrus, Health Center in City, Third Edition, Razavieh Publication, First Printing, 2006. (In Persian).
  3. Pile Roody, Cyrus, Health City Health Center, Second Edition, United Nations Children's Fund (UNICEF), Summer 1999, p. 74-77
  4. Education Center for Network Development and Health Promotion of Ministry of Health and Medical Education. Regulations of training of health workers 2009; 8-18: 40-55. (In Persian)
  5. Tairi F, Asgharnejad Farid AA, Bolhari J, Ghazizade A. Evaluation of mental health program integration into the primary health care system of Sanandaj district. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2007;12(4):403-9. (In Persian)
  6. Jourabchi Z, Ranjkesh F, Asefzadeh S, Lye Mumm Sann. Impact of integrated maternal health care on reducing pregnancy and delivery complications in Qazvin province (2009-2011). J Qazvin Univ Med Sci. 2013; 16 (4):47-53. (In Persian)
  7. Tajeddini F; Dalbarpur Ahmadi s; Ahmadiye Vand F; Moghimi Dehkordi B;  Farsar A; Turkman Nezhad s, Evaluation of Integrated Care Care Program for Healthy Children in Urban Health Centers Covered by Shahid Beheshti University of Medical Sciences (2012-2013), Journal Management System 2015; 6(1):19-27. (In Persian)
  8. Yousefi M, Ahmadi M, Fazaeli S. Staff management based on performance: Application of a work measurement model in hospital. Journal  Payavard Salamat. 2014; 8 (1):79-89. (In Persian.
  9. Amiri M, Chamani R, Bagheri H, Sadeghian F, khosravi A. Cost Analysis and Per capita Performance of the Staff Working in Hygiene Sectors of Shahroud University of Medical Sciences . Horizon Med Sci. 2012; 18 (1):75-81. (In Persian)
  10. Mosleh A, Rezaei M. Evaluation of Drug Prescription to under-5-year-old Children by Junior Paramedics in Rey City (2002). Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci). 2007;11(2):152-168. (In Persian)
  11. Hals F & Humphrey J. Improving productivity and its benefits. Translated by: Danesh H & Khalili Shurini S. Tehran: Alghadir; 1995: 60-77 [Book in Persian].
  12. Arab M, Yousefi M. Estimating the number of needed personnel in admission department of Children's Medical Center affiliated with Tehran University of medical sciences using work and time Measurement. Hospital. 2010;8(3):19-26. (In Persian)
  13. Bahmani A, Farhanian A. Investigating the Challenges Affecting the Health System Development Plan from the Viewpoint of the Managers and Employees of Tehran Province Hospitals . Manage Strat Health Syst. 2018; 3 (1) :80-89.
  14. Tarbati A, Ahmadvand S, Ahmadvand M, Ghaderi, A Metering and Timing Model for Continuous Performance Improvement in Administrative Jobs., Journal of the Promotion of Organizational Police Development, 2015:56(13):13-31. (In Persian)
  15. Arab M, fazayeli S, mohamadpour M, pirmoazen V, Yousefi M.  Estimating the number of needed personnel in admission department of Children's Medical Center affiliated with Tehran University of medical sciences using work and time Measurement . Journal of Hospital. 2010; 8 (3 and 4):19-26.
  16. Fakhri A, Rajabi Z. the Workload of a midwife in various types of task
    division in a Health Post. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2014; 12 (9):850-857. (In Persian)