نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 پزشک عمومی، بیمارستان علی اصغر(ع)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناسی ارشد آمار زیستی، مرکز توسعه پژوهش های بالینی ببمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

5 مربی، گروه هوشبری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: فقدان دانش و مهارت پرستار در مراقبت از فشار کاف لوله تراشه منجر به پیدایش عوارض متعددی در بیمار می شود.  با این وجود مطالعات اندکی در این زمینه در دسترس می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین دانش و عملکرد پرستاران در مورد  نحوه ی اندازه گیری و کنترل فشار کاف بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی در 151 نفر پرستاران شاغل واجد شرایط در بخش های ICU بیمارستان های آموزشی  شهر شیراز در سال 1398 انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از یک چک لیست محقق ساخته انجام شد.
یافته­ ها: 5/21 درصد از پرستاران، محدوده طبیعی فشار کاف لوله تراشه و تراکیاستومی را به درستی می دانستند. در رابطه با راه های مختلف اندازه گیری فشار کاف ،3/5 درصد به روش حداقل نشت،7/86 درصد به روش دستی،7/74 به  دستگاه مانومتر اشاره نموده و به روش انسدادی هیچ اشاره ای نشده بود.7/60 درصد از روش دستی برای اندازه گیری فشار کاف و فقط 3/39 از مانومتر، استفاده می کردند. 3/3 درصد از حد فاصل زمان اندازه گیری فشار کاف اطلاعی نداشتند، 40 درصد در هر شیفت و 7/56 درصد زمان مناسب برای کنترل آن را هر 24 ساعت اعلام نمودند.
نتیجه­ گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد عملکرد پرستاران در رابطه با راه های اندازه گیری فشار کاف مناسب است ولی دانش پرستاران این مطالعه در مورد محدوده طبیعی فشار کاف لوله تراشه و عوارض ناشی از محدوده غیر طبیعی کاف پایین می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Nurses' Knowledge and Practice in Measuring and Controlling Endotracheal Cuff Pressure and Tracheostomy of Patients Admitted to Intensive Care Units

نویسندگان [English]

 • Roya Dokoohaki 1
 • Mohammad Rahgoshay 2
 • Ali Mohammad Keshtvarz Hesam Abadi 3
 • Banafsheh Tehranineshat 4
 • Bagher Khoram 5

1 Ph.D., Assistant Professor, Community based Psychiatric Care Research Center, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 General Physician, Ali Asghar Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Master of Biostatistics, Clinical Research Development Unit, Namazi Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Ph.D., Assistant Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

5 M.Sc., Instructor of Critical Care Nursing, Department of Anesthesiology, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The nurse's knowledge and skills in caring for endotracheal tube cuff pressure can lead to complications in the patient. However, few studies are available in this area. Therefore, this study aimed to determine the knowledge and practice of nurses on how to measure and control cuff pressure of patients admitted to intensive care units.
Methods: This descriptive study was performed on 151 qualified nurses working in ICU wards of Shiraz teaching hospitals in 2017. Data collection was performed using a researcher-made checklist.
Results: 21.5% of the nurses knew the normal tracheal cuff pressure and tracheostomy range. Regarding the different ways of measuring cuff pressure, 5.3% referred to the minimum leakage method, 86.7% to the manual method, 74.7% to the manometer, and no reference was made to the obstruction method. 60.7% used the manual method to measure cuff pressure, and only 39.3% used a manometer. 3.3% did not know the time interval of cuff pressure measurement. 40% in each shift, and 56.7% stated every 24 hours as the appropriate time to control it.
Conclusions: The results of the present study showed that the performance of nurses concerning the ways of measuring cuff pressure is appropriate. However, the nurses' knowledge in this study is limited about the normal range of endotracheal tube cuff pressure and the complications caused by the abnormal low cuff range.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Humans
 • Cuff pressure
 • Intratracheal Intubation
 • Knowledge
 • Practice
 1. Sultan P, Carvalho B, Rose BO, Cregg R. Endotracheal tube cuff pressure monitoring: a review of the evidence. Journal of perioperative practice. 2011;21(11):379-86.
 2. Salehmoghaddam AR. Relationship between inspiratory oxygen fraction and temperature in mechanically ventilated patients with endotracheal tube cuff pressure. Journal of Police Medicine. 2012;1(2):81-8.
 3. Abubaker J, Ullah SZ, Ahmed S, Memon AUR, Abubaker ZJ, Ansari MI, et al. Evaluating the knowledge of endotracheal cuff pressure monitoring among critical care providers by palpation of pilot balloon and by endotracheal tube cuff manometer. Cureus. 2019;11(7).
 4. Stewart SL, Seacrest J, Norwood BR, Zachary R. A comparison of endotracheal tube cuff pressures using estimation techniques and direct intracuff measurement. AANA journal. 2003;71(6):443-8.
 5. Motoyama A, Asai S, Konami H, Matsumoto Y, Misumi T, Imanaka H, et al. Changes in endotracheal tube cuff pressure in mechanically ventilated adult patients. Journal of intensive care. 2014;2(1):1-2.
 6. Sengupta P, Sessler DI, Maglinger P, Wells S, Vogt A, Durrani J, et al. Endotracheal tube cuff pressure in three hospitals, and the volume required to produce an appropriate cuff pressure. BMC anesthesiology. 2004;4(1):1-6.
 7. Sole ML, Su X, Talbert S, Penoyer DA, Kalita S, Jimenez E, et al. Evaluation of an intervention to maintain endotracheal tube cuff pressure within therapeutic range. American Journal of Critical Care. 2011;20(2):109-18.
 8. Pneumatikos IA, Dragoumanis CK, Bouros DE, Warner DS, Warner MA. Ventilator-associated pneumonia or endotracheal tube-associated pneumonia? An approach to the pathogenesis and preventive strategies emphasizing the importance of endotracheal tube. The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2009;110(3):673-80.
 9. Nseir S, Zerimech F, Fournier C, Lubret R, Ramon P, Durocher A, et al. Continuous control of tracheal cuff pressure and microaspiration of gastric contents in critically ill patients. American journal of respiratory and critical care medicine. 2011;184(9):1041-7.
 10. Nesek-Adam V, Mršić V, Oberhofer D, Grizelj-Stojčić E, Košuta D, Rašić Ž. Post-intubation long-segment tracheal stenosis of the posterior wall: a case report and review of the literature. Journal of anesthesia. 2010; 24(4):621-5.
 11. Reynolds SF, Heffner J. Airway management of the critically ill patient. Chest. 2005;127(4):1397-412.
 12. Hofstetter C, Scheller B, Hoegl S, Mack MG, Zwissler B, Byhahn C. Cuff overinflation and endotracheal tube obstruction: case report and experimental study. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine. 2010;18(1):1-5.
 13. Grant T. Do current methods for endotracheal tube cuff inflation create pressures above the recommended range? A review of the evidence. Journal of perioperative practice. 2013;23(9):198-201.
 14. Mpasa F, van Rooyen DR, Venter D, Jordan P, ten Ham-Baloyi W. Improving nurses’ knowledge of managing endotracheal tube cuff pressure in intensive care units: A quasi-experimental study. Health SA Gesondheid. 2020;25.
 15. Talekar C, Udy A, Boots R, Lipman J, Cook D. Tracheal cuff pressure monitoring in the ICU: a literature review and survey of current practice in Queensland. Anaesthesia and intensive care. 2014;42(6):761-70.
 16. Nazari R, Nia HS, Hajihosseini F, Beheshti Z, Panjoo M, Rahmatpour P. Effect of Tracheal Suctioning on Cuff Pressure in Mechanically Ventilated Patients: a Quasi-Experimental Study. Tanaffos. 2021;20(1):22.
 17. Jordan P, Van Rooyen D, Venter D. Endotracheal tube cuff pressure management in adult critical care units. Southern African Journal of Critical Care. 2012;28(1):13-6.
 18. Vyas D, Inweregbu K, Pittard A. Measurement of tracheal tube cuff pressure in critical care. Anaesthesia. 2002;57(3):275-7.
 19. Eğitiminin ETKBK. The Effect of Endotracheal Tube Cuff Pressure Control Training on Nurses’ Knowledge Level. 2019.
 20. Orandi A, Mireskandari SM, Samadi S, Eftekhar N, Mohammadi M, Aminizadeh M. Evaluation of Endotracheal Tube Cuff Pressure in Intubated Patients in Emergency Department, Operating Rooms, and Icus of Imam Khomeini Hospital Complex in 2018; A Cross Sectional Study. Archives of Anesthesiology and Critical Care. 2021;7(2):69-74.
 21. Frota OP, Loureiro MDR, Ferreira AM. Knowledge about endotracheal suctioning on the part of intensive care nursing professionals: a descriptive study. Online Brazilian Journal of Nursing. 2013;12(3):546-54.
 22. Castilho EC, Braz J, Catâneo A, Martins R, Gregório EA, Monteiro ER. Effects of tracheal tube cuff limit pressure (25 cmH2O) and" seal" pressure on tracheal mucosa of dogs. Revista brasileira de anestesiologia. 2003;53(6):743-55.
 23. Soleimani M, Rajabi MR, Ghods AA. Effects of endotracheal tube cuff pressure regulation with minimal occlusion volume on incidence of ventilator-associated pneumonia. Koomesh. 2014;15(2):168-75.