نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری، مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 استاد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: اگرچه ارزیابی درک دانشجویان پرستاری از عملکرد نقش از اهمیت بسزایی برخوردار است. ولیکن برای سنجش این مهم پرسشنامه ای در دسترس نمی باشد. هدف از این مطالعه طراحی ابزار به منظور بررسی ادراک دانشجویان از گستره عملکرد نقش پرستاری و روان سنجی آن است.
مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت مقطعی به منظور توسعه پرسشنامه و ارزیابی ویژگیهای روان سنجی آن انجام شد. محل مطالعه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مشارکت کنندگان دانشجویان پرستاری بودند. در مرحله توسعه ابزار، از 21 نفر از دانشجویان پرستاری درخواست شدکه عملکرد نقشهای ثانوی پرستاری را تشریح نمایند. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در چهارده طبقه با 55 گویه تحلیل شدند. سپس، نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا تعیین شد. در مرحله ارزیابی روان سنجی پرسشنامه، 134 دانشجوی پرستاری، پرسشنامه مشتمل بر 52 گویه را تکمیل نمودند. اعتبار ساختاری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و به جهت ارزیابی قابلیت اطمینان پرسشنامه از روش سازگاری درونی و آزمون مجدد استفاده شد.
یافته ها: پرسشنامه درک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری شامل 51 گویه در هفت حیطه « مراقبت حرفه ای اخلاقی»، « مراقبت همه جانبه »، « آموزشی و ارتباط حرفه ای »، « فرهنگی و معنوی »، «حفاظتی»، « مهارت عملکرد حرفه ای » و « حمایتی» طراحی گردید.  نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا در کلیه گویه ها بالاتر از 60/0 و 75/0 بود. مدل نهایی در تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این 51 گویه پرسشنامه درک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری تناسب خوبی دارند. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ در کل پرسشنامه و ضریب پایایی آزمون مجدد به ترتیب 967/0و 793/0 بود.
بحث و نتیجه گیری: پرسشنامه طراحی شده، ابزاری معتبر و قابل اعتماد برای تعیین ادراک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری است. اندازه گیری ادراک دانشجویان پرستاری از عملکرد نقش نه تنها موجب ارتقای فهم این پدیده می شود، همچنین به طراحی مطلوب تر برنامه های درسی و  تدوین استراتژی های مناسب تر آموزشی برای دانشجویان پرستاری می انجامد. بدین صورت آنها جهت پذیرش نقش های آتی خود در آینده آماده می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Students’ Perception of Nursing Role Function (SP-NRF): Development and Psychometric Testing

نویسندگان [English]

 • Niloofar Pasyar 1 2
 • Mohammad Khayyer 3

1 PhD, Medical Surgical Nursing, Nursing and Midwifery School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 PhD, Medical Surgical Nursing, Nursing and Midwifery School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 PhD, Prof of Educational Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Although assessment of nursing students' perception of role function is very important, no questionnaire is currently available to measure this phenomenon. The aim of this study was to develop a students’ perception of nursing role function (SP-NRF) questionnaire and to test its psychometric properties.
Methods: Developing the questionnaire and assessing its psychometric properties were performed through a cross-sectional study. The setting was School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. Nursing students participated in this study. In the instrument development phase, 21 nursing students were asked to explain the secondary role function of nursing. The data were then analyzed by content analysis, giving 14 categories with 55 items. Afterwards, content validity rate (CVR) and content validity index (CVI) were determined. In the questionnaire's psychometric evaluation phase, 134 nursing students filled out the 52-item questionnaire. The construct validity was assessed, as well. Internal consistency and test-retest methods were used to assess the questionnaire's reliability.
Results: The SP-NRF questionnaire consisted of 51 items across the following seven subscales: “professional ethical care activities", "holistic care activities", "educational and professional collaborative activities", "cultural and spiritual activities", "protective activities", "professional skills activities", and "supportive activities". The CVR and CVI in all the items were higher than 0.60 and 0.75, respectively. The final model in confirmatory factor analysis showed that this 51-item SP-NRF had a good fitness. Besides, Cronbach’s α for the total questionnaire and test-retest reliability were 0.967 and 0.793, respectively.
Conclusion: The SP-NRF is a valid and reliable questionnaire for identifying the students’ perception of nursing role function. Measuring the nursing students' perception of role function not only enhances our understanding of this phenomenon, but it also helps design better curricula and teaching strategies for nursing students in order to prepare them to accept their roles in future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nursing role function
 • Nursing Student
 • Psychometric

 1. Bakan G, Akyol AD. Theory-guided interventions for adaptation to heart failure. Journal of advanced nursing. 2008;61(6):596-608.
 2. Fawcett J. Contemporary nursing knowledge analysis and evaluation of nursing models and theories. Second ed. Philadelphia F.A. Davis Company 2005.
 3. Roy C. Research based on the Roy adaptation model: last 25 years. Nursing science quarterly. 2011;24(4):312-20.
 4. Dawson S. Pre-amputation assessment using Roy's Adaptation Model. British journal of nursing (Mark Allen Publishing). 1998;7(9):536-42.
 5. Villareal E. Using Roy's adaptation model when caring for a group of young women contemplating quitting smoking. Public health nursing (Boston, Mass). 2003;20(5):377-84.
 6. Posmontier B. Functional status outcomes in mothers with and without postpartum depression. Journal of midwifery & women's health. 2008;53(4):310-8.
 7. Cook DA, Beckman TJ. Current concepts in validity and reliability for psychometric instruments: theory and application. The American journal of medicine. 2006;119(2):166 e7-16.
 8. Vallerand AH. Development and testing of the inventory of functional status-chronic pain. Journal of pain and symptom management. 1998;15(2):125-33.
 9. Tulman L, Fawcett J, Weiss M. The Inventory of Functional Status-Fathers. Development and psychometric testing. Journal of nurse-midwifery. 1993;38(5):276-82.
 10. Tulman L, Fawcett J. Development of the Comprehensive Inventory of Functioning-Cancer. Cancer nursing. 2007;30(3):205-12.
 11. Gholamzade S, Hazrati M. Roy adaptation model application in patient care. First ed. Tehran: Salemi; 2005.
 12. Furåker C. Registered Nurses' views on their professional role. Journal of nursing management. 2008;16(8):933-41.
 13. Hosseini M, Ashk Torab T, Taghdisi MH, Esmaeili Vardanjani SA. Study on situational influences perceived in nursing discipline on health promotion: a qualitative study. ISRN nursing. 2013;2013:218034.
 14. Pasyar N, Sharif F, Rambod R. Nurses and Physicians’ Collaborative Behaviors in Intensive Care Units Sadra Med Sci J. 2017;5(4):239-250
 15. Pasyar N, Rambod M, Gholamzadeh S, Sharif F. Correlation between Nurse /Manager Professional Collaborative Behaviors and Nurses’ Job Satisfaction. Iran Journal of Nursing. 2018;31(112):32-43.
 16. Posmontier B. Functional status outcomes in mothers with and without postpartum depression. Journal of Midwifery & Women’s Health. 2008;53(4):310-8.
 17. Kozier B. Fundamentals of nursing: concepts, process and practice: Pearson Education; 2008.
 18. Manoochehri H, Imani E, Atashzadeh-Shoorideh F, Alavi-Majd A. Competence of novice nurses: role of clinical work during studying. Journal of medicine and life. 2015;8(Spec Iss 4):32.
 19. Kemppainen V, Tossavainen K, Turunen H. Nurses' roles in health promotion practice: an integrative review. Health Promotion International. 2013;28(4):490-501.
 20. Tulman L, Higgins K, Fawcett J, Nunno C, Vansickel C, Haas MB, et al. The inventory of functional status-antepartum period. Development and testing. Journal of nurse-midwifery. 1991;36(2):117-23.
 21. McVeigh CA. Anxiety and functional status after childbirth. Australian College of Midwives Incorporated journal. 2000;13(1):14-8.
 22. McVeigh C, Chaboyer W. Reliability and validity of the Inventory of Functional Status after Childbirth when used in an Australian population. Nursing & health sciences. 2002;4(3):107-12.
 23. Newman DM. The Inventory of Functional Status-Caregiver of a Child in a Body Cast. Journal of pediatric nursing. 1997;12(3):142-7.
 24. Ozkan S, Ogce F. Psychometric analysis of the Inventory of Functional Status--Cancer (IFS-CA) in Turkish women. Journal of transcultural nursing : official journal of the Transcultural Nursing Society / Transcultural Nursing Society. 2009;20(2):187-93.
 25. Tulman L, Fawcett J, McEvoy MD. Development of the inventory of functional status-cancer. Cancer nursing. 1991;14(5):254-60.
 26. Thomas-Hawkins C, Fawcett J, Tulman L. The Inventory of Functional Status-Dialysis: development and testing. ANNA journal / American Nephrology Nurses' Association. 1998;25(5):483-9.
 27. Buckenham MA. Student nurse perception of the staff nurse role. Journal of advanced nursing. 1988;13(5):662-70.
 28. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Pers Psychol. 1975;28:563-75.
 29. Waltz CF, Strickland OL, Lenz ER. Measurement in Nursing and Health Research. Fourth ed. New York: Springer Publishing Company; 2010.
 30. Waltz CF, Strickland O, Lenz E. Measurement in nursing research. Philadelphia: FA Davis Company; 1991.
 31. Yaghmaie F. Factors affecting the use of computerised information systems in community health. 1997.
 32. Furaker C. Registered Nurses' views on their professional role. J Nurs Manag. 2008;16(8):933-41.
 33. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in nursing & health. 2007;30(4):459-67.
 34. Waltz CF, Bausell RB. Nursing research: Design, statistics, and computer analysis. In: Waltz CF, editor. Philadelphia: FA Davis company; 1981. p. 304.1.