نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار سیاست گذاری سلامت، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، دانشگاه پیام نور کرج ،البرز ،

چکیده

اهداف: موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد شغلی کارکنان آن وابسته است. از دیدگاه اجتماعی، بهترین خواسته هر فرد برای سازمان­ها، برخورداری از کارکنانی است که کار خود را خوب انجام دهند. عملکرد خوب، بهره­وری سازمان را افزایش دهد و این نیز به طور مستقیم باعث ارتقای خدمات سازمان و توسعه اقتصاد ملی می­شود.روش­ ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر نوع، مقطعی و توصیفی- همبستگی است و از روش تحلیل مدل­یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره می­برد. با توجه به این که در این پژوهش از سه پرسشنامه­ی استاندارد با مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت به منظور جمع آوری داده­ها به صورت میدانی استفاده شد پس این تحقیق پیمایشی است. نمونه­ی آماری این تحقیق را 341 نفر از پرسنل شاغل در سال 1396 در بیمارستان­های شهرستان اهواز تشکیل می­دهند که این تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده و بکارگیری فرمول کوکران بدست آمد.  یافته­ ها: نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه مستقیم و معنی­داری به مقدار 395/0 در سطح خطای 1 درصد میان رهبری اصیل و عملکرد شغلی در میان نمونه­های آماری این پژوهش وجود دارد. همچنین نتایج از وجود اثر میانجی­گری توانمندسازی روان­شناختی در رابطه میان رابطه میان رهبری اصیل و عملکرد شغلی حکایت دارد و رابطه میان توانمندسازی روان­شناختی و عملکرد شغلی به مقدار 53/0 در سطح خطای 1 درصد در جامعه آماری این پژوهش یافت شد.نتیجه ­گیری: ویژگی رهبری اصیل موجب افزایش توانمند­سازی روان-شناختی کارکنان شده که تامین نیازهای اصلی و رضایت کارکنان و بهره­گیری بیشتر از سرمایه­های انسانی را در پی دارد. دغدغه دستیابی به اهداف و ارزش­های سازمانی برای پرسنل بیمارستان­ها همراه با وجود ویژگی رهبری اصیل موجب می­شود که آنها از شغل خود لذت ببرند و گذشت و ایثار بیشتری از خود بروز دهند که موجب افزایش عملکرد شغلی و بهره­وری سازمان می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Authentic Leadership and Job Performance: The Mediation Role of Psychological Empowerment among Staff in Ahvaz Hospitals

نویسندگان [English]

 • Reaza Zareh 1
 • Fatemeh Setoodehzadeh 2
 • Alireza Fathizadeh 1
 • Akbar Bahmani 1
 • Seyed Kousha Mirmasoudi 3

1 Department of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

3 M.Sc. in Master of Business Administration (MBA), Student Research Committee, Alborz Payame Noor University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Background: The success and failure of an organization depends on the employees’ job performance. From the social point of view, each person's best desire for organizations is to have employees who do their job well. Good performance will increase the productivity of the organization, which will also directly improve the services of organizations and promote the development of the national economy.
Methods: This research was a cross-sectional, descriptive-correlation study in which Structural Equation Modeling Analysis was utilized with the help of SmartPlus software. Considering the fact that in this research, three standard 5-point Likert scale questionnaires were used for collecting the data in the field, this survey is a survey. The statistical sample of this study consisted of 341 personnel employed in Ahwaz city hospitals in 2017. These samples were classified using random sampling method and Cochran formula was used to analyze the data.
Results: The results of this study showed that there was a direct and meaningful relationship with the value of 0.395 at 1% error level between original leadership and job performance among statistical samples of this research. Furthermore, the results of the effect of the mediation of psychological empowerment on the relationship between authentic leadership and job performance, and between psychological empowerment and job performance was found to be 53% at the error level of 1% in the statistical population of this study.
Conclusion: The authentic leadership feature enhances the psychological empowerment of the staff, ensuring the basic needs and satisfaction of the employees, and the greater utilization of human capital. Concerns about the achievement of organizational goals and values for hospital staff, coupled with the genuineness of leadership, will enable them to enjoy their job and to showcase their self-esteem, which eventually will promote job performance and productivity of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Authentic Leadership
 • Job Performance
 • psychological empowerment
 • Structural Equation Modeling
 • hospital staff
 1. Yosefi B. Eidipour K. Gholami S, Relationship between Authentic leadership and Job attachment of staff of sport departments and youth in western provinces of the country, Organizational Behavior Management Studies in Sport 1394, (8): 57-62.
 2. Naghizadeh-Baghi A1 , Zahed Babolan A 2, Akharbin P. The Role of Servant Leadership Style and Organization Learning in Job Engagement of Nurses. Journal of Health and Care. 2013; 15(4): 71-79
 3.  Naghavi M, Kaheh M. The role of genuine leadership in improving the level of creativity and employee eagerness to work. Journal of Management Studies. 2014; 23(76): 1-27
 4. Akbari M, Poorvali B, Dianati M, Mohammadi M, Rezai N. Genuine Leadership and Psychological Capital: Impact of mediator of trust and violation of psychological contract. governmental management. 2106; 8(3): 511-531
 5. Watt JD., Hargis MB. Boredom Proneness: Its Relationship with Subjective Underemployment, Perceived Organizational Support, and Job Performance. J Bus Psych. 2010.
 6. Ladkin D. Taylor S.  Enacting the ‘true self’: Towards a Theory of embodied authentic  leadership. The Leadership Quarterl. 2010 2: 64 - 74.
 7. Zhu W. Avolio BJ. Riggio RE.  Sosik, JJ. The effects of authentic transformational leadership on follower and group ethics. The Leadership Quarterly, 2011 22: 801-817.
 8. Norman SM. Avolio BJ.  Luthans, F. The impact of positivity and transparency on trust in leaders and their perceived effectiveness. The Leadership Quarterly, 2010 21: 350–364.
 9. Peterson SJ. Luthans F. Avolio BJ. Walumbwa, FO. Zheng, Z. Psychological capital and employee performance: A latent growth modeling approach. Personnel Psychology, 2010 64: 427–450.
 10. Abbas pour A, Badri M. The Relationship between Psychological Empowerment and Effective Factors on Human Resource Efficiency. 2105; 24(79): 73-100
 11. Chang LC. Liu, CH. (2008). Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey. International journal of nursing studies, 2008 45(10): 1442-1448.
 12. Collins - Michael D, Understanding the relationships between leader manager – Exchange (LMX) psychological empowerment – Job satisfaction and turnover internet in a limited services restaurant  environment,  journal of leadership& development management. 2009: 131-176.
 13. Lautizi M, Laschinger HK, Ravazzolo S.Workplace empowerment, job satisfaction and job stress among Italian mental health nurses: An exploratory study. J Nurs Manag, 2009; 17: 446-52.
 14. Demirkıran M. Taşkaya S, Relationship between Employee Empowerment and Organizational Stress: A Research on Hospital Employees,2016 3(12): 210-217.
 15. Khadivi A, Kooshafar A. Assessment of psychological empowerment of employees of Islamic Azad University of Tabriz based on Thomas model. Educational Science. 2012; 6:49-62
 16. Ghafoorian H, Falamarzi A. Investigating the relationship between conflict and job performance of employees. Reflections of Industrial Psychology. 2010; 2:35-48
 17. Poorsafar A, Rajaipoor S, Siadat A, Arizi H. Intermediate Model Testing Relationship Between Development Performance Assessment and Job Performance. Human Resource Management Research. 2013; 3(3): 23-48
 18. Babaian A, Samani U. Karami Z. Investigating the Relationship between Personality Characteristics and Occupational Capacity of NAJA Mission Staff. Journal of NAJA Human Resources.2014; 37:27-9
 19. Daneshvar M. Investigating the Relationship between Organizational Structure and Performance of Fars Agricultural Bank Staff. Master's Thesis Management. Sirjan Azad University. 2013
 20. Wong CA. Laschinger HKS, Authentic leadership, performance, and job satisfaction: the mediatingrole of empowerment, JOURNAL OF ADVANCED NURSING, 2012 69(4):947-59. 
 21. Woolley L. Caza A. Levy L. Authentic leadership and follower development: Psychological capital, positive work climate, and gender. Journal of Leadership and Organizational Studies, 2011 18: 438–448.
 22. Walumbwa FO., Avolio BJ., Gardner WL., Wernsing TS, Peterson SJ. Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 2008 34: 89–126.
 23. Clapp-Smith R., Vogelgesang, GR., & Avey JB. Authentic leadership and positive psychological capital: The mediating role of trust at the group level of analysis. Journal of Leadership and Organizational Studies, 2009 15: 227–240.
 24. Carsten MK., Crossley CD., Avolio B., Palmer NF. & Eggers J. Authentic Leadership and Follower Outcomes. Paper presented at 68th Annual Meeting of the Academy of Management Conference, Anaheim, California. 2008.
 25. Walumbwa FO., Avolio BJ., Gardner WL., Wernsing TS., Peterson, SJ. Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 2008 34: 89–126.
 26. Walumbwa FO., Wang P., Wang H., Schaubroeck J., Avolio BJ.. Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors. The Leadership Quarterly, 2010a 21: 901–914.
 27. Peus C, Wesche JS, Streicher B, Braun S, Frey D. Authentic leadership: an empirical test of its antecedents, consequences and mediating mechanisms. Journal of Business Ethics. 2012 107(2): 331–348.
 28. Kliuchnikov A. Leader’s authenticity influence on followers’ organizational commitment. Emerging Leadership Journeys,2011 4(1): 70-90.
 29. Luthans F, Youssef CM. Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 2007 33: 321–349.
 30. Wong CA., Laschinger H. Cummings GG. Authentic leadership and nurses’ voice behaviour and perceptions of care quality. Journal of Nursing Management.2010 18(8): 889–900.
 31. Giallonardo LM, Wong CA. Iwasiw CL. Authentic leadership of preceptors: predictor of new graduate nurses’ work engagement and job satisfaction. Journal of Nursing Management. 2010 18: 993–1003.
 32. Manojlovich M, Laschinger H. The relationship of empowerment and selected personality characteristics to nursing job satisfaction. Journal of Nursing Administration. 2002. 32: 586–595.
 33. Zhu W, May DR, Avolio BJ. The impact of ethical leadership behavior on employee outcomes: The roles of psychological empowerment and authenticity. Journal of Leadership and Organizational Studies. 2004. 11,16–26.
 34. Laschinger HK, Finegan J. Using empowerment to build trust and respect in the workplace: a strategy for addressing the nursing shortage. Nursing Economics.2005. 23(1), 6–13.
 35. Bauer TN, Erdogan B., Liden RC, Wayne SJ. A longitudinal study of the moderating role of extraversion: Leader–member exchange, performance, and turnover during new executive development. Journal of Applied Psychology,2006. 91: 298–310.
 36. Neider LL, Schriesheim Chester A. (2011),The Authentic Leadership Inventory (ALI): Development and empirical tests. 2011. 22(6): 1146-1164.
 37. Greasley K, Bryman A, Dainty A, Price A; Naismith N; et al. “Understanding empowerment from an employee perspective: What does it mean and do they want it?”. Team Performance Management.2008. 1(2): 39-55.
 38. Wang H; Sui Y; Luthans F; Wang D; and Wu Y, "Impact of authentic leadership on performance: Role of followers’ positive psychological capital and relational processes", Journal of Organizational Behavior, 2014. 35(1):5-21.
 39. Leroy H., Palanski ME., & Simons T. Authentic leadership and behavioral integrity as drivers of follower commitment and performance. Journal of Business Ethics. 2012. 107:255-264.
 40. Cummings GG., MacGregor T., Davey M., Lee H., Wong CA., Lo E., Muise M. & Stafford E. Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: a systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2010, (47): 363–385.
 41. Avolio BJ., & Luthans F. The high impact leader: Moments matter in accelerating authentic leadership development. New York, NY: McGraw-Hill؛ 2006.
 42. Gardner WL., Cogliser CC., Davis KM., & Dickens MP.. Authentic Leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 2011,(22): 1120-1145.
 43. Gholami M, Saki M, Abedi A. Application of empowerment management in nursing profession. Journal of Lorestan university of medical sciences. 2006; 2(4): 25-33
 44. Sheikhi MR, Sareechloo ME, Javadi  A , Moradi M. Effect of nurses empowerment on coping with job stresses. JQUMS. 2009; 12(4): 38-42
 45. Walumbwa FO., Avolio BJ., Gardner WL., Wernsing TS., & Peterson SJ. Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 2008.(34): 89–126.
 46. Mishra A & Spreitzer GM., “Survivor  Responses to Downsizing: the Mitigating Effects of Trust  and Empowerment”;  Southern California Studies  Center. 1997.
 47. Paterson, 1992, JPQ, http://www.irantahgig.ir/?p=11732.
 48. Hosseini A, Farjam Z. Investigating the relationship between empowerment and employees' job performance. National Conference on Management and Accounting. 1394. https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN04-ACCFIN04_064.html.
 49. Askaroghli N, Abedi R. The Impact of Entrepreneurial Personality on Employee Job Performance with Empowerment Mediation. Entrepreneurship Development. 2013;21(3):105-124.
 50. Gardner WL., & Schermerhorn JR. Unleashing individual potential: Performance gains through positive organizational behavior and authentic leadership. Organizational Dynamics, 2004. (33): 270–281.