نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک، استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‎های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دکترای حرفه ای، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 پزشک، مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی آمار، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

5 استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

6 دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: واکسن یکی از موثرترین ابزارهای در دسترس برای پیشگیری از بیماری های عفونی است. برنامه جهانی واکسن 2020-2011 همه کشورها را ملزم کرده که تا سال 2020 برای همه واکسن ها، به پوشش 90 درصدی و بالاتر در سطح ملی دست یابند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت پوشش واکسیناسیون در کودکان استان فارس انجام شده است.مواد و روش: در این مطالعه مقطعی، اطلاعات مربوط به 28 شهرستان استان فارس جمع آوری شد که در مجموع 6229 کودک با استفاده از نمونه گیری چند مرحله‏ای مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به واکسیناسیون، با مراجعه به درب منازل و بر اساس کارت واکسیناسیون در شش مقطع سنی بدو تولد، 2، 4، 6، 12 و 18 ماهگی پرسیده شدند.نتایج: یافته ها نشان داد که 6/98 درصد از این کودکان دارای کارت واکسیناسیون بودند و بیشترین میزان پوشش واکسیناسیون مربوط به نوبت بدو تولد بود. درصد پوشش واکسیناسیون برای نوبت های بدو تولد، 2 ماهگی، 4 ماهگی، 6 ماهگی، 12 ماهگی و 18 ماهگی به ترتیب برابر با 96/99، 93/99، 90/99، 75/99، 70/99 و 20/99 درصد بود. در این مطالعه، پوشش واکسیناسیون کودکان در تمامی نوبت ها در حد بالا و نزدیک به 100 درصد بود.بحث و نتیجه گیری: پوشش واکسیناسیون به هدف تعیین شده در برنامه جهانی واکسن 2020-2011 رسیده است. با این وجود، حفظ این پوشش و برطرف کردن برخی مشکلات، می تواند نظام مراقبت از بیماری های قابل پیشگیری با واکسن را ارتقاء دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vaccination Coverage in Children of Fars Province, 2017: Achievement of Global Vaccine Action Plan Goals

نویسندگان [English]

 • Alireza Mirahmadizadeh 1
 • Soraya Zahmatkesh 2
 • Seyed Mohammad Sadegh Kashfi nezhad 3
 • Mehrab Sayadi 4
 • Seyed Hamidreza Tabatabaee 5
 • Ali Mohammad Mokhtari 6

1 MD, MPH, PhD of Epidemiology. Non-Communicable Diseases Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 MD, MSc of Medical Education, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 MD, Manager of family health unit, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 PhD Candidate in Biostatistics, Cardiovascular Research center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

5 Assistant Professor of Epidemiology, Research Center for Health Sciences, Epidemiology Dept., School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

6 PhD Candidate in Epidemiology, Student Research committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Vaccines are among the most available effective tools to prevent infectious diseases. The Global Vaccine Action Plan 2011–2020 (GVAP) compelled all nations to reach ≥90% national coverage for all vaccines by 2020. The aim of this study was to determine the vaccination coverage in children aged 0-18 months in Fars province, southern Iran.
Methods: In this cross-sectional study, data were collected from 28 cities of Fars province, in which 6229 children 0-18 months were studied using multi-stage sampling. Information about vaccination was collected by a door-to-door survey and approved by the vaccination card at six age ranges of  at birth, and at 2, 4, 6, 12 and 18 months of age. 
Results: The findings showed that 98.6% of children had vaccination card, and the highest coverage rate was at birth. The vaccination coverage at birth, 2 months, 4 months, 6 months, 12 months, and 18 months were 99.96, 99.93, 99.90, 99.75, 99.70 and 99.20% respectively. In this study, the vaccination coverage at all times was high and close to 100%.
Conclusion: Immunization coverage will be reached the GVAP goals by 2020. However, maintaining this coverage level and solving some problems can promote vaccine-preventable diseases surveillance system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vaccination
 • Vaccination Coverage
 • vaccine-preventable diseases
 1. Omer SB, Salmon DA, Orenstein WA, Dehart MP, Halsey N. Vaccine refusal, mandatory immunization, and the risks of vaccine-preventable diseases. New England Journal of Medicine. 2009;360(19):1981-8.
 2. Roush SW, Murphy TV, Group V-PDTW. Historical comparisons of morbidity and mortality for vaccine-preventable diseases in the United States. Jama. 2007;298(18):2155-63.
 3. Hill HA, Elam-Evans LD, Yankey D, Singleton JA, Kang Y. Vaccination coverage among children aged 19–35 months—United States, 2016. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2017;66(43):1171.
 4. Dabiran S, Moghadam A. Status of Coverage of Dtp3 Vaccine and Related Factors, in children 12-24 months old in Tehran. Journal of Payavard Salamat. 2011;5(2):26-32.
 5. Qazi U, Malik S, Raza UA, Saad M, Zeeshan MF, Anwar S. Compliance to timely vaccination in an Expanded Program on Immunization center of Pakistan. Vaccine.
 6. Control CfD, Prevention. Global routine vaccination coverage, 2010. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2011;60(44):1520.
 7. Zahraei SM, Marandi A, Sadrizadeh B, Gouya MM, Rezaei P, Vazirian P, et al. Role of National Immunization Technical Advisory Group on improvement of immunization programmes in the Islamic Republic of Iran. Vaccine. 2010 2010/04/19/;28:A35-A8.
 8. Animaw W, Taye W, Merdekios B, Tilahun M, Ayele G. Expanded program of immunization coverage and associated factors among children age 12–23 months in Arba Minch town and Zuria District, Southern Ethiopia, 2013. BMC public health. 2014;14(1):464.
 9. Feldstein LR, Mariat S, Gacic-Dobo M, Diallo MS, Conklin LM, Wallace AS. Global Routine Vaccination Coverage, 2016. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2017;66(45):1252.
 10. Roush SW, McIntyre L, Baldy LM. Manual for the surveillance of vaccine-preventable diseases. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention. 2008:4.
 11. Menzies R, Turnour C, Chiu C, McIntyre P. Vaccine preventable diseases and vaccination coverage in Aboriginal and Torres Strait Islander people, Australia 2003 to 2006. Communicable diseases intelligence quarterly report. 2008;32:S2-67.
 12. Nikfarjam A, Shamshiri A, Hasanpour Z, Khalili M. Status of Vaccination Coverage in Children 24 Months to 6 Years in Urban and High Risk Areas Covered by Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Epidemiology. 2016;11(4):10-9.
 13. Yousefian s, Moshfeghi v, Mohammadi h. Defining the City-Based Regions in Iran- Case study: Fars Province, Iran. Scientific Journal Management System. 2014;3(11):63-74.
 14. Arefi Z, Kazemi Z, Shaahmadi Z, Mahmoudi S, Shaahmadi F. The Trend of the Extended Program of Immunization (EPI) in Iran from the Beginning (1984) to 2013. International Journal of Pediatrics. 2015;3(4.1):717-23.
 15. Vakili R, Ghazizadeh Hashemi A, Khademi G, Ajilian Abbasi M, Saeidi M. Immunization Coverage in WHO Regions: A Review Article. International Journal of Pediatrics. 2015;3(2.1):111-8.
 16. Boulton ML, Carlson BF, Power LE, Wagner AL. Socioeconomic Factors Associated with Full Childhood Vaccination in Bangladesh, 2014. International Journal of Infectious Diseases. 2018.
 17. Gooya MM, Emami Ureh F, Nasehi M. Evaluation of Vaccination Coverage of 12 to 24 Month Old Children in Iran University of Medical Sciences Region. Razi Journal of Medical Sciences. 1999;5(1):45-51.
 18. Moghadam M, Afsarkazerooni P, Ebrahimi M, Soltani M, Razmpoor A, Pirasteh E, et al. Measles outbreak in South of Iran, where vaccine coverage was high: a case-series study. Iranian journal of public health. 2014;43(3):375.