نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

1 مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشی شیراز، شیراز، ایران

2 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

یکی از معمول ترین روش جمع آوری داده ها در مطالعات کیفی، مصاحبه است. مصاحبه با هدف درک تجارب سایر افراد و درک معنای آن تجربه صورت می گیرد. در تحقیقات کیفی، مصاحبه با رویکردهای 1. مصاحبه محاوره ای غیررسمی یا مصاحبه غیرساختارمند، غیراستاندارد شده؛ 2. مصاحبه هدایت شده یا نیمه ساختارمند؛ 3. مصاحبه باز استاندارد شده یا ساختارمند و 4. رویکردهای ترکیبی انجام می شود.پرسیدن سئوالات باز، واضح بودن، شنونده فعال بودن، پرسیدن سئوالات پیگیری کننده، مشاهده کردن، بی طرف بودن، تحول ایجاد کردن، منتظر چیزهای غیرمنتظره بودن و حضور فعال داشتن در مصاحبه از مهارت های مصاحبه است. در طی مصاحبه فضایی را برای مصاحبه انتخاب کنید. هدف از انجام مصاحبه را برای مشارکت کننده توضیح دهید. چارچوب مصاحبه را شرح دهید. طول مدت احتمالی مصاحبه را به مشارکت کننده بگویید. آدرس تماس و یا شماره تلفن خود را به مشارکت کننده دهید. فرصتی را به مشارکت کننده دهید که سئوالات خود را بپرسد. در حین مصاحبه یادداشت بردارید و یا مصاحبه را ضبط کنید. پس از پایان مصاحبه آن را رونوشت نمایید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interviewing: The most Common Methods of Data Collection in Qualitative Studies

نویسنده [English]

 • Masoumeh Rambod 1 2

1 PhD, Community Based Psychiatric Care Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran|Department of Medical Surgical, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 PhD, Community Based Psychiatric Care Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran|Department of Medical Surgical, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

In qualitative studies, one of the most common methods for data collection is interviewing. The interview is aimed at understanding the experience of other people and understanding the meaning of that experience. In qualitative studies, interviews were conducted with the following approaches: 1) an informed conversational interview or an unstructured, non-standardized interview; 2) a semi-structured interview; 3) a standardized open-ended interview or structured interview; and 4) combined approaches.
Asking open-ended questions, clarifying, being an active listener, asking for probing questions, observing, being neutral, making changes, waiting for unexpected things and having an active presence in an interview are the skills needed for interviewing. During the interview, choose the appropriate place for the interview, and explain the purpose(s) of the interview for the interviewees. Describe the framework of an interview. Tell the participants how long the interview might last. Give your contact or telephone number to the participants. Give the participants an opportunity to ask questions. Finally, take field notes during the interview or record interviews and transcribe them after the end of the interview.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interview
 • Qualitative study
 • Data
 1. Holloway I, Galvin K. Qualitative Research in Nursing and Healthcare. Edition F, editor: Wiley-Blackwell; 2017.
 2. Patton MQ. Qualitative research and evaluation methods. Edition F, editor. United States of America: SAGE Publication, Inc; 2015.
 3. Seidman I. Interviewing as qualitative research, A guide for researchers in education and the social sciences. Edition F, editor. New York and London: Teachers College. Columbia University; 2013.
 4. Rambod M, Sharif F, Molazem Z, Khair K. Lived expirences of hemophilia patients. Shiraz, Iran: Shiraz University of Medical Sciences; 2016.
 5. Brinkmann S, Kvale S. Interviews, learning the craft of qualitative research interviewing. Edition T, editor. Los Angeles, London, New Delhi Singapore, Washington: SAGE Publication Inc.; 2015.
 6. Rambod M, Sharif F, Molazem Z, Khair K. Pain self-management experiences in haemophilia patients: a qualitative study. The Journal of Haemophilia Practice. 2018;5(1):76-82.
 7. Kortesluoma RL, Hentinen M, Nikkonen M. Conducting a qualitative child interview: methodological considerations. J Adv Nurs. 2003;42(5):434-41.
 8. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research, Appraising evidence for nursing practice. Edition t, editor. Philadelphia: Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
 9. Salsali M, Gheraghi M, Esmaieli M, Tayebi Z. Essentials of qualitative Interviewing. Tehran: Boshra; 2013.
 10. Karin O. Essentials of qualitative interviewing: Walnut Creek, CA: Left Coast Press; 2011.
 11. Rambod M, Sharif F, Molazem Z, Khair K. Pain: the voiceless scream in every haemophilia patient’s life. J Haem Pract. 2016;3(1):8-13.