نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

رشد جسمی مناسب یکی از معیارهای قابل اعتماد برای ارزیابی وضعیت سلامت کودکان بخصوص در دو سال اول عمر می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه سلامت عمومی مادران با رشد کودکان زیر 6 ماه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی غرب شهر اهواز انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. مادران دویست کودک زیر 6 ماه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی غرب شهر اهواز در این مطالعه شرکت کردند. جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28,General Health Questionnaire) استفاده شد. داده‌ها به وسیله نرم افزارSPSS نسخه 15تجزیه و تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نمره سلامت عمومی مادران 52/13 بود و 54% مادران (107) دارای وضعیت روانی سالم و46% (93 نفر) دارای اختلال روانی بودند. همچنین میانگین نمرات شاخص‌های اضطراب و بی خوابی (2/4) وکارکرد اجتماعی (54/3) از سایر شاخص‌های سلامت عمومی در مادران بالاتر بود. همچنین یافته‌های این مطالعه نشان داد بین وضعت سلامت روانی مادر و وزن و دور سر بدو تولد و دو ماهگی کودک ارتباط وجود داشت. بین روند رشد دور سر با سطح تحصیلات مادر ارتباط معنی‌دار آماری وجود داشت. بین سن مادر و وضعیت اقتصادی با روند افزایش وزن و دور سر در کودکان ارتباط وجود داشت. اطلاعات به دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که عوامل خطرساز مادری مثل سن، وضعیت روحی روانی و تحصیلات مادر می تواند نقش مهمی در رشد کودکان ایفا نمایند.لذا در راستای تحقق اهداف دستیابی به سلامت جامعه، شناخت سایر عوامل خطرساز و توجه به کاهش آنها در برنامه های بهداشتی کشور لازم است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychosocial Factors Associated with Growth of Infants under 6 Months Who Referred to Health Centers in Ahwaz West

نویسندگان [English]

  • Bahareh Kabiry
  • Parvin Shahri
  • Sakineh Azarnosh
  • Mohammad Hossein Hagheghizadeh
  • Shokouh Merfathi

چکیده [English]

Properphysical development is one of the reliable criteria for evaluation of children’s health status, especially in the first two years of life. This study aimed to investigate the relationship between mother’s general health and growth of below-6-month-old infants referred to health centers of west of Ahvaz. This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed on mothers of 200infantsunder 6months old who had referred to health centers in west of Ahvaz. The study data were collected using the 28-item General Health Questionnaire (GHQ-28) and were analyzed using the SPSS statistical software, version 15. The results indicated that the mean score of the mothers’ general health was 13.52. Besides, 54% of the mothers (N=107) were mentally healthy, while 46% (N=93) had mental disorders. Moreover, mean scores of anxiety and insomnia (4.2) and social function (3.54) were higher compared to other indicators of general health. The results showed a significant relationship between mothers’ mental health status and infants’ weight and head circumference at birth and two months of age. Besides, a significant correlation was found between mothers’ education level and head circumference growth trend. Also, mothers’ age and economic status were significantly associated with infants’ weight gain and head circumference growth trends. The study results indicated that maternal risk factors, such as age, mental status, and education level could play an important role in infants’ growth. Therefore, identifying other risk factors and focusing on their reduction in health programs are necessary to guarantee community’s health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Growth and development
  • Mental health