نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: مراقبان بیماران مبتلا به استروک ممکن است در معرض مشکلات روحی و روانی باشند. این مطالعه با هدف تعیین شیوع افسردگی، اضطراب و استرس مراقبان بیماران مبتلا به استروک انجام شد.مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت توصیفی و مقطعی انجام شد. 122 مراقب بیماران مبتلا به استروک مراجعه کننده به بیمارستان پیامبر اعظم بندرعباس به شیوه نمونه گیری آسان در این مطالعه شرکت کردند. از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای دو و آنوا انجام شد.یافته ها: 68 درصد مراقبان بیماران مبتلا به استروک از افسردگی خفیف تا خیلی شدید رنج می بردند. نزدیک به دو سوم و نیمی از مراقبان بیماران مبتلا به استروک به ترتیب اضطراب و استرس خفیف تا خیلی شدید را تجربه می کردند.نتایج مطالعه نشان داد بین سطح افسردگی با جنسیت مراقبان (01/0=p و15/11=2c) و سن مراقبان (02/0=p و30/3=F) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. به علاوه بین سطح اضطراب مراقبان با جنسیت بیماران (007/0=p و04/12=2c) و سن بیماران (001/0=p و93/5=F) ارتباط وجود داشت.بحث و نتیجه‌گیری: یافته های این مطالعه گویای وجود افسردگی و اضطراب در درصد بالایی از مراقبان بیماران مبتلا به استروک بود. به علاوه نیمی از مراقبان استرس را تجربه می کردند. از آنجا که مراقبان مرد و دارای سن پایین تر افسردگی بیشتری را تجربه می کردند، توجه به این گروه دارای اهمیت می باشد. به علاوه شدت اضطراب در مراقبان جوان تر و کسانی که از بیمار مرد مراقبت می کردند بیشتر بود، لذا ارائه مداخلاتی برای این گروه پیشنهاد می گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Depression, Anxiety, and Stress among Caregivers’ of Patients with Stroke

نویسندگان [English]

 • Simin Soudagar 1
 • Masoumeh Rambod 2

1 MS, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

2 PhD, Community Based Psychiatric Care Research Center, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Caregivers of stroke patients may be at risk of psychological problems. The aim of this study was to determine the prevalence of depression, anxiety, and stress among caregivers of patients with stroke.
Methods: This was a descriptive and cross-sectional study. One hundred and twenty two caregivers of stroke patients who referred to Payambar Aazam Hospital in Bandar Abbas participated in this study. Convenience sampling was used. The Depression, Anxiety and Stress Scales (DASS-21) were used for data collection. The data were analyzed using Chi-square and ANOVA tests.
Results: Sixty eight percent of stroke patients’ caregivers suffered from mild to extremely severe depression. Approximately, two-third and half of the stroke patients’ caregivers experienced mild to extremely severe anxiety and stress, respectively. The results of the study showed that there was a significant statistical relationship between depression level and caregivers’ gender (c2=11.15, p=0.01) and caregivers’ age (F=3.30, p=0.02). In addition, an association was observed between the caregivers’ level of anxiety and the patients’ gender (c2=12.04, p=0.007) and age (F=5.93, p=0.001).
Conclusion: The findings of this study indicated that there was a high percentage of depression and anxiety among the caregivers of stroke patients. In addition, half of the caregivers experienced stress. Since, male and younger caregivers experienced more depression, attention to this group is crucial. Moreover, the intensity of anxiety was higher in younger caregivers and those who were caring for male patients, so making interventions for this group is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caregivers
 • Stroke
 • depression
 • Anxiety
 1. Mozaffarian. Heart disease and stroke statistics-2015 update: a report from the American Heart Association (vol 131, pg e29, 2015). Circulation. 2015; 131(24):E535-E.
 2. Zhang Y, Chapman A-M, Plested M, Jackson D, Purroy F. The incidence, prevalence, and mortality of stroke in France, Germany, Italy, Spain, the UK, and the US: a literature review. Stroke research and treatment. 2012; 436125. doi: 10.1155/2012/436125.
 3. Bakas T, Austin JK, Okonkwo KF, Lewis RR, Chadwick L. Needs, concerns, strategies, and advice of stroke caregivers the first 6 months after discharge. Journal of Neuroscience Nursing. 2002; 34(5):242.
 4. Balhara YPS, Verma R, Sharma S, Mathur S. A study of predictors of anxiety and depression among stroke patient–caregivers. Journal of Mid-life Health. 2012; 3(1):31.
 5. Menon B, Salini P, Habeeba K, Conjeevaram J, Munisusmitha K. Female caregivers and stroke severity determines caregiver stress in stroke patients. Annals of Indian Academy of Neurology. 2017; 20(4):418.
 6. Chen P, Fyffe DC, Hreha K. Informal caregivers’ burden and stress in caring for stroke survivors with spatial neglect: an exploratory mixed-method study. Topics in Stroke Rehabilitation. 2017; 24(1):24-33.
 7. Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F, Rassouli M, Sadegh Moghadam L, Nazari S, et al. Caregiving appraisal in family caregivers of older adults. Iranian Journal of Ageing. 2016; 11(1):8-19.
 8. Wan-Fei K, Hassan STS, Sann LM, Ismail SIF, Raman RA, Ibrahim F. Depression, anxiety and quality of life in stroke survivors and their family caregivers: A pilot study using an actor/partner interdependence model. Electronic Physician. 2017; 9(8):4924.
 9. Ain QU, Dar NZ, Ahmad A, Munzar S, Yousafzai AW. Caregiver stress in stroke survivor: data from a tertiary care hospital-a cross sectional survey. BMC Psychology. 2014; 2(1):49.
 10. Lovibond S, Lovibond P. Manual for the depression anxiety stress scales. 2nd ed. Sydney: Psychology Foundation Australia; 1995.
 11. Szabo M. The short version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21): Factor structure in a young adolescent sample. Journal of Adolescence. 2010; 33(1):1-8.
 12. Sinclair SJ, Siefert CJ, Slavin-Mulford JM, Stein MB, Renna M, Blais MA. Psychometric evaluation and normative data for the depression, anxiety, and stress scales-21 (DASS-21) in a nonclinical sample of US adults. Evaluation & the Health Professions. 2012; 35(3):259-79.
 13. Edraki M, Rambod M. Psychological Predictors of Resilience in Parents of Insulin-Dependent Children and Adolescents. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery. 2018; 6(3):239-49.
 14. Das S, Hazra A, Ray BK, Ghosal M, Banerjee TK, Roy T, et al. Burden among stroke caregivers: results of a community-based study from Kolkata, India. Stroke. 2010;41(12):2965-8.
 15. Alfakhri AS, Alshudukhi AW, Alqahtani AA, Alhumaid AM, Alhathlol OA, Almojali AI, et al. Depression Among Caregivers of Patients With Dementia. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing. 2018;55:0046958017750432.
 16. Pucciarelli G, Ausili D, Galbussera AA, Rebora P, Savini S, Simeone S, et al. Quality of Life, Anxiety, Depression and Burden among Stroke Caregivers: a longitudinal, observational multicentre study. Journal of Advanced Nursing. 2018. Article in press.
 17. Byun E, Riegel B, Sommers M, Tkacs N, Evans L. Caregiving immediately after stroke: A study of uncertainty in caregivers of older adults. The Journal of neuroscience nursing: journal of the American Association of Neuroscience Nurses. 2016;48(6):343.
 18. Välimäki TH1, Vehviläinen-Julkunen KM, Pietilä AM, Pirttilä TA. Caregiver depression is associated with a low sense of coherence and health-related quality of life. Aging and Mental Health. 2009; 13(6):799-807.
 19. Alexander T, Wilz G. Family caregivers: Gender differences in adjustment to stroke survivors' mental changes. Rehabilitation Psychology. 2010; 55(2):159.
 20. Keir ST, Guill AB, Carter KE, Boole LC, Gonzales L, Friedman HS. Differential levels of stress in caregivers of brain tumor patients—observations from a pilot study. Supportive Care in Cancer. 2006; 14 (12):1258-1261.