نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 استادیار انفورماتیک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 استادیار مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 کارشناس مدارک پزشکی، بیمارستان بهاران، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش ناتوانی ها و مرگ و میرهای منسوب به حوادث ترافیکی تبدیل به یک نگرانی بزرگ جهانی شده است. استفاده از اطلاعات اپیدمیولوژی مربوط به رخداد حوادث در برنامه های پیشگیری نقش اساسی دارد؛ لذا مطالعه حاضر در جهت تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان زاهدان انجام شد.مواد و روش:  در این مطالعه توصیفی- مقطعی از مجموع 466 مصدوم حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان، نمونه ای به تعداد 210 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. در جهت گردآوری داده ها از چک لیستی مشتمل بر چهار قسمت: مشخصات دموگرافیک، حادثه، بالین و ترخیص مصدومین حوادث ترافیکی استفاده شد. با مراجعه حضوری به بیمارستان و مطالعه پرونده مصدومین حوادث ترافیکی، استخراج اطلاعات و تکمیل چک لیست ها صورت گرفت. برای تحلیل داده های مطالعه از نرم افزار SPSS ورژن ۱۶ استفاده شد.یافته ها: 9/82 درصد مصدومین مرد، 61 درصد مجرد و 2/35 درصد صدمه دیدگان در گروه سنی ۲۵-16 سال بودند. 2/35 درصد مصدومین موتور سوار بوده و بیشترین صدمات (8/34 درصد) از نوع شکستگی بوده است. اکثر صدمات ( 5/40 درصد) در موضع سر و گردن بوده و برای اکثر مصدومان (4/42 درصد) اقدامات جراحی انجام شده است. ۵/۳ درصد مصدومان نیز فوت نموده اند.  بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که جمعیت جوان، مرد و مجرد بیش از سایر گروه های جامعه درگیر حوادث ترافیکی بوده است. لذا اتخاذ برنامه های پیشگیری مبتنی بر جامعه درگیر از توصیه های مهم مطالعه حاضر می باشد. در این زمینه استفاده از رسانه ها و مدارس در جهت نهادینه نمودن فرهنگ رانندگی و ترافیک از نکات مهم قابل طرح می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Epidemiological Survey of Traffic Accident Victims Who Referred to Khatam Al Anbia Hospital in Zahedan

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Karimi 1
 • Yousef Mehdipour 2
 • Ali Mohammadpour 3
 • Asma Heidari Dalir 4
 • Hamid Bouraghi 3

1 Medical Records lecturer, Health Information Technology Dept., Paramedical school, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

2 Medical Informatics (PhD), Health Information Technology Dept., Paramedical school, Zahedan University Of Medical Sciences, Zahedan, Iran

3 Health Information Management (PhD), Health Information Technology Dept., School Of Paramedicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

4 Medical Records (BSc), Baharan Hospital, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Background: The increase in morbidity and mortality rates owing to traffic accidents has become a major global concern. The use of epidemiological information pertinent to traffic accidents has a key role in prevention programs; therefore, the current study was done to determine the epidemiological characteristics of victims of traffic accidents who referred to Khatam Al Anbia Hospital in Zahedan.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, out of 466 traffic accident victims who referred to Khatam Al Anbia Hospital in Zahedan, a sample of 210 people were selected randomly. Data were collected with a checklist that included 4 sections: demographic information, accident, clinical features, and discharge information of injured patients.  Data extraction and checklist completion were done by going to the hospital and studying the patients’ records. SPSS software version 16 was used for data analysis.
Results: According to results of the research, 82.9% of victims were male, 61% single, and 35.2% were in the age group of 16-25 years old. 35.2% were motorcyclists and most of the injuries (34.8%) were fractures. The body organs mostly affected by injury were head and neck (40.5%). Surgical procedures were performed for most victims (42.4%). 3.5% of victims died.
Conclusion: The findings showed that male, single, and young people were more involved in traffic accidents than other groups. Therefore, the adoption of community-based prevention programs is one of the important recommendations of this study. In this regard, the use of media and schools to institutionalize the culture of driving and traffic can be highlighted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accidents
 • Traffic
 • Epidemiology
 1. Gunjan B. Ganveer, Rajnarayan R. Tiwari. Injury Pattern among Non-Fatal Road Traffic Accident Cases: A Cross-Sectional Study in Central India. Indian J Med Sci. 2005; 59(1):9-12.
 2. Jha N, Srinivasa D.K., Roy G, Jagdish S. Epidemiological Study of Road Traffic Accident Cases: A Study from South India. Indian Journal of Community Medicine 2004; 29(1): 20-24.
 3. Singh Y N, Bairagi KK, Das KC. An Epidemiological Study of Road Traffic Accident Victims in Medicolegal Autopsies. JIAFM 2005; 27(3):166-69.
 4. Chandran A, Hyder AA, Peek-Asa C. The global burden of unintentional injuries and an agenda for progress. Epidemiol Rev. 2010; 32(1):110-120.
 5. Ansari-Moghaddam A, Martiniuk AL, Mohammadi M, Rad M, Sargazi F, Sheykhzadeh K, et al. The pattern of injury and poisoning in South East Iran. BMC International Health and Human Rights. 2012; 12(1):17. (Persian)
 6. Global status report on road safety. Geneva: World Health Organization; 2015.p.1-271
 7. Leonard Evans, DPhil. Traffic Fatality Reductions: United States Compared With 25 Other Countries. American Journal of Public Health. 2014; 104(8):1501-1507.
 8. Salehi M, Mehmandar M, Mobaderi T. Application of growth mixture model to analysis of road traffic death rate in the world, 2007 -2013.Razi Journal of Medical Sciences 2017; 24(161): 1-12. (Persian)
 9. Sadeghian F, Khosravi A, Emamiyan M, Younesian R. The pattern of traffic accident damage and related factors in Shahrud. Payesh 2008; 7(3): 33-225. (Persian)
 10. Khazaie S, Mohammadian Hafshejani A, Mohammadian M, Salehiniya H, Afshari M. An epidemiologic study of traffic accidents on Iran drivers in 2013. Journal of Rescue & Relief 2015; 7(1): 51-60. (Persian)
 11. Abdolvand M, Bahadori Monfared A, Khodakarim S, Farsar AR, Golmohammadi A, Safaei A. Evaluation of Accidents and Incidents at Injury Registered in Medical Centers Affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences (2012-2013). Journal of Safety Promotion and Injury Prevention 2014; 2(1): 65-72. (Persian)
 12. TaravatManesh S, Hashemi Nazari S, Ghadir Zadeh M, Tarvot Manesh L. Epidemiologic study of accidents and traffic accidents that resulted in death in Sistan and Baluchistan province in 2012. Journal of Safety Promotion and Prevention of Injuries 2015; 3(3):161-168. (Persian)
 13. Salimi J, Nisa Jay Zwar M, Khaji A. Epidemiological Survey of Trauma-Related Deaths: Six Tehran University Hospitals. Journal of Tehran University of Medical Sciences 2007; 65 (2): 25-22. (Persian)
 14. Shojaei Baghini H, Nakhai N. The profile of the injured patients referring to emergency rooms in Kerman, 2002 and 2003. South Medical Journal 2005; 8(2): 77-172. (Persian)
 15. Bakhtiyari M, Soori H. Epidemiology of traffic crashes outcomes and related factors in Iran 2010. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention 2013; 1(3):150-159. (Persian)
 16. Taravatmanesh S, Hashemi-Nazari S, Ghadirzadeh M, Taravatmanesh L. Epidemiology of fatal traffic injuries in the Sistan and Baluchistan province in 2011. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention 2015; 3(3):160-168. (Persian)
 17. Suri H. Epidemiology of accidents in children referred to emergency department of Ahvaz hospitals. Journal of Ahwaz University of Medical Sciences 2002; 3(32): 1-11. (Persian)
 18. WHO. International classification of diseases and health related health problems. (ICD-10). Available at: http://www.who.int/classifications/icd/en/
 19.  Mohammad Hussain Khan, Iftikhar Ahmed, Niamatullah Zia, et al. Road Traffic Accidents: Studyof Risk Factors. Professional Med J 2007; 14(2): 323-27.
 20. Nilambar J, Chandra Shekhar A. Epidemiological Study of Road Traffic Accident Cases: A Study from Eastern Nepal. Regional Forum WHO South-East Asia Region 2004; 8(1):1-7.
 21. Suriyawongpaisal P, Kanchanasut S. Road Traffic Injuries in Thailand: Trends, Selected Underlying Determinants and Status of Intervention. Injury control and Safety Promotion 2003; 10:95-104.
 22. Almasi A, Hashemian A. The status of road accidents in Kermanshah in 2002. Journal of Improvement 2002; 69(12): 54-47. (Persian)
 23. Banthia P, Koirala B, Rauniyar A, Chaudhary D, Kharel T, Khadka SB. An Epidemiological Study of Road Traffic Accident Cases Attending Emergency Department of Teaching Hospital. JNMA J Nepal Med Assoc 2006; 45(162):238-43.
 24. Mablaghi J, Moulanaei N. The survey of mortality and injuries caused by traffic accidents in hospitalized patients in the accident ward of Besat Hospital in Sanandaj in 2001. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2002; 6(24): 33-28. (Persian)
 25. Karbakhsh M, Rostami G, Zargar M. Factors related to the severity of traffic accidents lead to occupants of four-wheelers. Payesh Quarterly Journal 2004; 3(4): 78-273. (Persian)
 26. Singh Y N, Bairagi K K, Das K Ch. An Epidemiological Study of Road Traffic Accident Victims in Medicolegal Autopsies. JIAFM 2005; 27(3):166-69.
 27. Anjos K C, Evangelista M R B, Silva J S, Zumiotti A V. A Patient Victim of Car Traffic Violence: a Social Services Intervention in the emergency room. Acta Ortopédica Brasileira 2004; 15(3): 262-66.
 28. Sadeghian F, Khosravi A, Emamiyan M, Younesian R. The pattern of traffic accident damage and related factors in Shahrud. Payesh Quarterly Journal 2008; 3: 33-225. (Persian)