نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه : ﻣﻔﻬﻮم مدیریت ﻧﺎب، رﻳﺸﻪ کن کردن اﺗﻼف و ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ارزش در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳــﺖ. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اجرای مدیریت ناب بر بهبود فرآیندهای  بیمارستانی در شهر تهران انجام شده است.مواد و روش: در این مطالعه موردی، میزان رضایت بیماران و ترخیص با رضایت شخصی قبل و بعد از انجام مداخله بررسی شده است. برای اجرای مدیریت ناب از اسپاگتی چارت استفاده شد. کلیه بخش های درمانی، اداری و پاراکلینیک یک بیمارستان خصوصی جنرال شهر تهران در دیماه 1394 تا تیرماه 1395 بررسی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رضایت سنجی بیماران و فرم های محقق ساخته گردآوری شده و به کمک آمار توصیفی در نرم افزارExcel  تحلیل شد.یافته‌ها: استفاده از اسپاگتی چارت، باعث کاهش مسیر در فعالیت فرآیند ترخیص بیماران مرد 55% یعنی 224 متر (از 408 به 184 متر) و بیماران زن 41% یعنی 224 متر (از 546 به 321 متر) شد. مداخلات اجرا شده شامل انتقال واحد بیمه از طبقه سه به همکف و انتقال واحد ترخیص از طبقه یک به همکف بود. اجرای این مداخلات باعث 8/0 درصد (از 8/6 به 6 درصد) کاهش میزان ترخیص با رضایت شخصی و افزایش 8% میزان رضایت کلی بیماران شد.بحث و نتیجه‌گیری: اجرای مدیریت ناب در بیمارستان منجر به حذف اتلافات از فرآیندهای ارایه خدمات به بیماران و کاهش جریان فعالیت بیماران می شود. ضروری است که با بررسی وضعیت موجود بیمارستان‌ها و ترسیم تصویری از دورنما و آینده مدیریت بیمارستان ناب، اقدام به تدوین نقشه راه نمود و حرکت بسوی مدیریت بیمارستان ناب را آغاز نمود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Lean Management on Improving Hospital Processes: from 2014 to 2016

نویسندگان [English]

 • Hossein Ebrahimipour
 • Elahe Houshmand
 • Ali Vafaei Najar
 • Amin Adel
 • Seyed Saeed Tabatabaei

Social determinates of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background: The concept of lean management refers to the elimination of waste and creation of value in an organization. The aim of this study was to determine the effect of lean management on improving surgery ward processes in a private hospital in Tehran.
Methods: In this case study, the level of patients’ consent and their voluntary discharge both before and after the intervention were investigated. Spaghetti chart methods were used to implement lean management. All clinical, administrative, and paraclinical wards of a private general hospital in Tehran from January 2014 to July 2016 were studied. The data were collected using patients’ consent analysis questionnaires and researcher developed forms, and they were analyzed through descriptive statistics in Excel software.
Results: The use of Spaghetti chart reduced the path in the process of discharging male patients was by 55%, 224 meter (from 408 to 184 m), and female patients by 41%, 224 m (from 546 to 321 m). The implemented interventions included the transfer of the Insurance Unit from the third floor to the ground floor and the transfer of the Discharge Unit from the first floor to the ground floor. The implementation of interventions reduced the frequency of voluntary discharge by 0.8% (from 6.8% to 6%), and it increased patients’ overall satisfaction by 8%.
Conclusion: Lean management in the hospital leads to the elimination of waste from the process of service delivery and the flow of activities performed. It is necessary to study the hospitals status quo, draw a picture of the forthcoming goals, determine the future status of the lean hospital management, and consequently, draw a map to move towards the lean hospital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality Improvement
 • Management Quality Circles
 • Hospital Administration
 • Operating Room
 1. Grove AL, Meredith JO, Macintyre M, et al. Lean implementation in primary care health visiting services in National Health Service UK. Qual Saf Health Care 2010; 19:43.
 2. Skinner J, Staiger D. Technology diffusion and productivity growth in health care. Review of Economics and Statistics 2015; 97(5):951-64.
 3. Abbasi S, ferdousi M. A comparative study of quality management principles and quality management system in Gharazi hospital. Health information management 2006; 3(1): 41-50.
 4. Tourani S, Maleki M, Hadian M, Amiresmaili M. A survey on present status of health services priority setting in Iran. Payesh Journal, 2011:10 (2): 217-230
 5. Erfannia L, Karimi A, Pooralipour J, noshiravani Y, Salmany F. Total quality management implementation at teaching hospitals affiliated with Zahedan University of Medical Sciences. Journal of Zabol University of Medical Sciences and Health Services (Journal of Rostamineh) 2012; 4(1):9-18.
 6. Rezapoor A, Ebadifard Azar F. Situation of resource allocation in Iranians health system. Journal of Hospital. 2013; 11(4):53-64.
 7. Farahbakhsh M, Nikniaz A, Tajaddini N, Entezar S, Hasanzade A. Comparing Total Quality Management (TQM) and Management Effectiveness Program (MEP) in Improving of Health Facilities Management. Journal of Health Administration 2011;13(42):35-44.
 8. Emiliani M, Stec D. Leaders lost in transformation. Leadership & Organization Development Journal 2005; 26(5):370-87.
 9. Ohno T. Toyota production system: beyond large-scale production: CRC Press; 1988.
 10. Blackmore CC, Kaplan GS. Lean and the perfect patient experience. BMJ Qual Saf 2017; 26:85-86.
 11. Sheykhi S. Design a model of lean hospital and implementation processes of Kashani hospital in ShahreKord. Iranian Health Insurance. Report, 2014. (In Persian), accessible at: http://www.sid.ir/FileServer/PF/8252-01
 12. White BA, Chang Y, Grabowski BG, Brown DF. Using lean-based systems engineering to increase capacity in the emergency department. Western Journal of Emergency Medicine. 2014; 15(7):770.
 13. Dickson EW, Anguelov Z, Bott P, Nugent A, Walz D, Singh S. The sustainable improvement of patient flow in an emergency treatment centre using Lean. International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage 2008; 4(3):289-304.
 14. Toussaint JS, Berry LL, editors. The promise of Lean in health care. Mayo Clinic Proceedings; 2013: Elsevier.
 15. Curatolo N, Lamouri S, Huet J-C, Rieutord A. A critical analysis of Lean approach structuring in hospitals. Business Process Management Journal. 2014; 20(3):433-54.
 16. Skeldon SC, Simmons A, Hersey K, Finelli A, Jewett MA, Zlotta AR, et al. Lean methodology improves efficiency in outpatient academic uro-oncology clinics. Urology. 2014; 83(5):992-8.
 17. Anne T, Daley M. Using spaghetti diagrams to improve process flow: Tools and knowledge, 2009. Accessible at: https://www.chisolutionsinc.com/wp-content/uploads/2015/01/2009_10_Spaghetti-Diagrams-E-Postcard-Article.pdf
 18. Satisfaction questionnaire. Deputy treatment of Iran University of Medical Sciences: Iran University of medical sciences; 2016. Accessible at: http://vct.iums.ac.ir/page/10236/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7
 19. Buesa RJ. Adapting lean to histology laboratories. Annals of diagnostic pathology. 2009; 13(5):322-33.
 20. Tourani S. Lean hospital management, quality improvement and lean thinking in hospital. 1, editor. Tehran, Iran: Ebadi Far Publication; 2012.
 21. Warner CJ, Walsh DB, Horvath AJ, Walsh TR, Herrick DP, Prentiss SJ, et al. Lean principles optimize on-time vascular surgery operating room starts and decrease resident work hours. Journal of Vascular Surgery. 2013; 58(5):1417-22.
 22. Tsai TC, Orav EJ, Jha AK. Patient satisfaction and quality of surgical care in US hospitals. Annals of Surgery. 2015; 261(1):2.
 23. Vahdat S, Hesam S, Mehrabiyan F. Effective factors on patient discharge with own agreement. J Holist Nurs Midwifery 2010; 20 (2):47-52
 24. Ng D, Vail G, Thomas S, Schmidt N. Applying the Lean principles of the Toyota Production System to reduce wait times in the emergency department. Canadian Journal of Emergency Medicine 2010; 12(1):50-7.