نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری و مامایی، شیراز، ایران

3 بخش روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله(عج)، تهران، ایران

5 بخش آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت حس تعلق در شکل‌گیری ادراک حرفه ای و تجارب بالینی دانشجویان پرستاری، در این مطالعه عوامل موثر بر تعلق حرفه ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری مورد بررسی قرار گرفته تا با شرح فاکتورهای دخیل در آن، زمینه ارتقاء و شکل گیری آن را در دانشجویان پرستاری فراهم آورد.مواد و روش: در این مطالعه کیفی داده ها از طریق 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانشجویان کارشناسی پرستاری جمع آوری گردید. مصاحبه های ضبط شده  با روش آنالیز محتوا تحلیل شدند. روایی داده‌ها با استفاده از معیارهای اعتبار، قابلیت اعتماد و تایید پذیری بررسی گردید.یافته‌ها: آنالیز داده‌ها در مجموع 2 طبقه اصلی را استخراج کرد 1- پیامدهای درک شده شامل زیر مجموعه های پذیرش جامعه، نگرش درونی، بازخورد از مدرس، دیدن نتیجه کار، پذیرش خانواده، تجارب یادگیری 2- ارتباطات حرفه ای با زیر مجموعه‌های ارتباطات درمانی ، ارتباطات بین فردی پرسنل، ارتباطات بین فردی استاد با دانشجو و پذیرش دانشجو در بخشبحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تاکید دانشجویان بر نقش پیامدهای درک شده و ارتباطات حرفه ای، تلاش برای ایجاد شرایطی که دانشجویان احساس کنند عضوی از تیم مراقبت هستند و آماده سازی و آموزش کارکنان جهت پذیرفتن دانشجویان به عنوان همکاران آینده خود باید مورد توجه برنامه ریزان آموزش قرار گیرد . معرفی پرستاری حرفه ای در سطح جامعه می تواند نقش حمایت کننده در تعلق حرفه ای دانشجویان پرستاری داشته باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professional Belonging in Nursing Students: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Ladan Zarshenas 1
  • Farkhondeh Sharif 1
  • Zahra Molazem 2
  • Mohammad Khayyer 3
  • Abbas Ebadi 4
  • Najaf Zare 5

1 Department of Mental Health Nursing, Community Based Nursing and Midwifery Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Department of educational psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

4 Department of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5 Department of Biostatistics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background:  Considering the importance of sense of belonging in the formation of professional identity and clinical experiences of nursing students, in this study, the factors involved in the sense of belonging from nursing students’ perspective were studied to promote and form this phenomenon in nursing students explaining the factors involved.
Methods: A Qualitative research design was adopted and data were collected through 15 semi-structured interviews with nursing students. The recorded interviews were analyzed using content analysis. The validity of the data was evaluated using the criteria of credibility, dependability, and conformability.
Results: The data were extracted in 2 main categories: 1- Perceived consequences which included a subset of the community acceptance, internal perspective, feedback from the instructors, viewing the results, interaction with peers, family acceptance, and learning experiences, 2- Professional relationships which included a subset of health communications, staff interpersonal communication, interpersonal communication of the students with their instructors, and student acceptance in the ward.
Conclusion: Considering the importance of perceived consequences and professional communications, creating a situation in which students feel they are part of the care team is of high importance. To this end, preparation and training of personnel to accept students as their future colleagues should be considered by education planners. The introduction of professional nursing in the community can play a supporting role in providing a sense of belonging in nursing students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional
  • Qualitative
  • Nursing students
  • Socialization
1.  Nasrabadi AN, Yekta ZP, Saif H, Rasoulzade N. Experiences of professional nurses in the next stage in Iranian nursing. Journal of Hayat. 2006; 11(3-4):5-18.
2.  Beck JW. Deconstructing student perceptions of incivility in the nursing education triad: California State University-Los Angeles; 2009.
3.  Wolf LE. A Study of Socialization of Accelerated BSN Graduates: Kent State University; 2007.
4.  Shahim A, Lotfi M, Rahmani A. Professional socialization of nursing graduates of Tabriz University of Medical Sciences. Nursing and Midwifery Journal. 2011; 5(20):19-25.
5.  Levett-Jones T, Lathlean J, Maguire J, McMillan M. Belongingness: A critique of the concept and implications for nursing education. Nurse Education Today. 2007; 27(3):210-8.
6.  Cashmore A, Scott J, Cane C, Bartle C, Dorum K, Jackson P, et al. “Belonging” and “intimacy” factors in the retention of students–an investigation into the student perceptions of effective practice and how that practice can be replicated. Evaluation. 2007; 3:6.
7.  Levett-Jones T, Lathlean J, Higgins I, McMillan M, Newcastle N. The duration of clinical placements: a key influence on nursing students’ experience of belongingness. Australian Journal of Advanced Nursing. 2008; 26(2):8-16.
8.  Kim M, Park SY. Factors affecting the self-directed learning of students at clinical practice course for advanced practice nurse. Asian Nursing Research. 2011; 5(1):48-59.
9.  Sedgwick M, Yonge O, Yonge MSO. We’re it’, ‘we’re a team’, ‘we’re family’ means a sense of belonging. Rural and Remote Health. 2008; 8:1021.
10. Hill DL. Sense of belonging as connectedness, American Indian worldview, and mental health. Archives of Psychiatric Nursing. 2006; 20(5):210-6.
11. Levett-Jones T, Bourgeois S. The clinical placement : an essential guide for nursing students. Chatswood, N.S.W.: Elsevier; 2010.
12. Levett‐Jones T, Lathlean J. The Ascent to Competence conceptual framework: an outcome of a study of belongingness. Journal of Clinical Nursing. 2009; 18(20):2870-9.
13. Hale CJ, Hannum JW, Espelage DL. Social support and physical health: The importance of belonging. Journal of American College Health. 2005; 53(6):276-84.
14. Corey G. Theory and practice of counseling and psychotherapy: Brooks/Cole Pub Co; 2009.
15. Jones RC. Sense of belonging and its relationship with quality of life and symptom distress among undergraduate college students: Oklahoma State University; 2009.
16. Levett-Jones T, Lathlean J, Higgins I, McMillan M. Development and psychometric testing of the belongingness scale-clinical placement experience: an international comparative study. Collegian: Journal of the Royal College of Nursing Australia. 2009; 16(3):153-62.
17. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing. 2008; 62(1):107-15.
18. Holloway I, Wheeler S. Qualitative research in nursing and healthcare. Chichester, West Sussex, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell; 2010.
19. Shenton AK. Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information. 2004; 22(2):63-76.
20. Dadgaran I, Parvizy S, Peyrovi H. Nursing students' views of sociocultural factors in clinical learning: A qualitative content analysis. Japan Journal of Nursing Science. 2012.
21. Mattila L-R, Pitkäjärvi M, Eriksson E. International student nurses’ experiences of clinical practice in the Finnish health care system. Nurse Education in Practice. 2010; 10(3):153-7.
22. Sedgwick M, Rougeau J, Rougeau MSJ. Points of tension: a qualitative descriptive study of significant events that influence undergraduate nursing students' sense of belonging. Rural and Remote Health. 2010; 10:1569.
23. Levett‐Jones T, Lathlean J, Higgins I, McMillan M. Staff–student relationships and their impact on nursing students’ belongingness and learning. Journal of Advanced Nursing. 2009; 65(2):316-24.
24. Jones SH. Nursing students’ perceptions of working with staff nurses: Montana State University Bozeman; 2010.
25. Bourgeois S, Drayton N, Brown A-M. An innovative model of supportive clinical teaching and learning for undergraduate nursing students: the cluster model. Nurse Education in Practice. 2011; 11(2):114-8.
26. Marsh H. Relationships for learning: using pupil voice to define teacher− pupil relationships that enhance pupil engagement. Management in Education. 2012; 26(3):161-3.
27.       Brown J, Stevens J, Kermode S. Supporting student nurse professionalization: The role of the clinical teacher. Nurse Education Today. 2012; 32(5):606-10.