نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

4 کارشناس پرستاری، بیمارستان دستغیب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: عدالت سازمانی، به دلیل اثرات مهم بر نگرش و رفتارهای کارکنان در سازمان های بهداشتی و درمانی اهمیت ویژه ای دارد. پاسخگویی نیز یکی از مسائل مهم هر نظام سلامت بوده که برای سیاست‌گذاران و مدیران سلامت بسیار با اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط عدالت سازمانی و مولفه های آن با پاسخگویی اجتماعی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 انجام شد.مواد و روش: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در 5 بیمارستان منتخب بصورت مقطعی انجام شد.  نمونه پژوهش جهت سنجش عدالت سازمانی شامل 245 نفر از کارکنان بیمارستان و به منظور بررسی پاسخگویی 228 نفر از بیماران بستری بود. از پرسشنامه بیوگر برای بررسی عدالت سازمانی و از پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت برای بررسی پاسخگویی استفاده شد. داده ها با استفاده ازشاخص های آمار توصیفی و آزمون های ANOVA ،ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 5%=‏‎α تحلیل شد. ‎‏یافته ها: میانگین عدالت سازمانی و پاسخگویی اجتماعی به ترتیب 56/11 ± 10/58 و 62/11 ± 90/77 بدست آمد. بین عدالت سازمانی با پاسخگویی اجتماعی ارتباط معناداری وجود داشت(5/0 r=، 03/0 p=).بحث و نتیجه گیری: وضعیت عدالت سازمانی و پاسخگویی به ترتیب در سطح متوسط و خوب ارزیابی شد. لذا جهت بهبود شرایط عدالت ادارک شده، اتخاذ سیاست‌هایی نظیر اصلاح روش‌ها و مکانیسم‌های پرداخت، تجدید نظر در فرآیندهای تصمیم گیری و نیز بهبود ارتباطات سرپرستان با کارکنان که منجر به ارتقاء هرچه بیشتر سطح پاسخگویی نیز خواهند شد، پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Employee Perception of Organizational Justice and Social Responsiveness in Selected Hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2016

نویسندگان [English]

  • Mohammad Keshvari 1
  • Abbas Homauni 2
  • Alireza Yusefi 3
  • Soghra Setoodezadeh 4

1 PhD Student Health Policy, Department of Management, School of Management and Medical Information, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 PhD Student of Health Services Management, school of public health, Department of management and health economics. Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran

3 PhD candidate of Health Services Management, Department of Health Care Management, Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Dastgheib Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Organizational justice is especially important because of its significant effects on employees' attitudes and behaviors in health care organizations. Responsiveness of the healthcare system is also an important issue and it is something that is very important for policy-makers and health managers. This paper aimed to study the relationship between organizational justice and its components and social responsiveness in the hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2016.
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 5 teaching hospitals at Tehran University of Medical Sciences. In this study, 245 hospital staff were selected in order to review their responsiveness toward 228 inpatients to measure organizational justice. The data-collection instruments were Bioger and World Health Organization questionnaires for organizational justice and responsiveness measurement, respectively. The data were analyzed using descriptive statistics and tests, ANOVA, and Pearson correlation.  The level of significance was determined at 0.05 using SPSS software and the statistical test employed was Pearson correlation.
 Results: The mean of organizational justice and social responsiveness were 58.10 ± 11.56 and 77.9 ± 11.62, respectively. There was a significant correlation between organizational justice and social responsiveness (r = 0.5, p = 0.03).
Conclusion: According to the results, the status of organizational justice and responsiveness were assessed at a moderate and good level, respectively. Therefore, in order to improve perceived justice, adopting policies such as modifying payment mechanisms, reviewing decision-making processes, and improving the communication between supervisors and employees that will increase the level of responsiveness are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizations
  • Justice
  • Social Responsibility
  • Hospitals
1- Devasagayam HC. Organizational Citizenship Behavior of Distributed Teams: A Study on the Mediating Effects of Organizational Justice in Software Organizations. International Journal of Scientific & Engineering Research 2013, 4(1): 1-54.
2- Seyed Javadin SR, Faraahi MM, Taheri Atra GH. How Different Dimensions of Organizational Justice Affect the Different Dimensions of Job and Organizational Satisfaction. Iranian Business Management 2009; 1: 55-70. (Persian)
3- Ravangard R, Sajjadnia Z, Ansarizade N. Study of the effects of perceived organizational justice and its components on organizational commitment of administrative and financial employees of Shiraz University of Medical Sciences general hospitals in 2012. Archives of Pharmacy Practice. 2013; 4(1): 35-43. 
4- Ghasemi A. The mediating role of organizational justice and organizational citizenship behavior and job performance. Organizational Culture Management 2015; 12(1): 63-83. (Persian)
5- Sharifi S, Salimi GH.A, Ahmadi S.A. The relationship between personality characteristics and organizational commitment of Managers and teachers in elementary middle and high schools, Khansar city. The Journal of New Approaches in Educational Administration 2011; 1(4): 81-106. (Persian)
6- Danaifard H, Rajzbzadeh A, Hasiri A. Promoting organizational trust in the public sector: The Role of managerial competence. Management Research 2010; 2(4): 59-90. (Persian)
7- Elovainio M, Van den bos K, Linna A, Kivimaki M, Ala_Mursula L, Vahtera J.Combined effects of uncertainty and organizational justice on employee health: Testing the uncertainty management model of fairness judgments among Finnish public sector employees. Social Science & Medicine 2005; 61: 2501_2515.
8- Manzari Tavakoli AR, Rajabi M. The Relationship between Organizational Justice Perception and Job Satisfaction: a study on employees of Kerman University of Medical Sciences. Journal of Health & Development 2013; 2(1): 22-32. (Persian)
9- Moshref Javadi MH, Dalvi MR, Abdolbaghi A. Organizational justice under the protection of Alavi justice. Tomorrow Management 2006; 4(15, 16): 133-142. (Persian)
10- Nadiri H, Tanova C. An investigation of the role of justice in turnover intentions, job satisfaction and organizational citizenship behavior in hospitality industry. International Journal of Hospitality Management 2010; 29: 33–41.
11- Ghafouri Varnosafadrani M R, Golparvar M. The study of relationship between organizational justice dimensions and organizational commitment in the staffs of Isfahan city municipality. Psychological Studies 2009; 5(4): 1-20.
12- Golparvar M, Nasri M, Malekpour M. The role of contribution in decision making, job attachment, job alternatives in organizational perceived justice at exceptional schools of Isfahan city. Knowledge and Research in Educational Science 2007; 15: 25-46. (Persian)
13- Ashja A, Noori A, Oreizi HR, Samavatian H. The relationship between organizational justice dimensions and trust to organization and supervisor in the staffs of Mobarakeh, Isfahan steel complex. Knowledge and Research in Applied Psychology 2009; 40: 21-40.
14- Fatimah O, Amiraa AM, Halim FW. The Relationships between Organizational Justice, Organizational Citizenship Behavior and Job Satisfaction. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities 2011; 19: 115 – 121.
15-       Hdayati SP, Faraji O, Mohabbati F, Hamedi S, Emadi V, Sharifi T . Relationship of organizational justice and staff productivity in Zabol city hospitals 2011. Medical Ethics Journal 2011; 5(17): 105-118.
16- Farahbod F, Azadehdel MR, Rezaei-Dizgah M, Nezhadi-Jirdehi M. Organizational citizenship behavior: The role of organizational justice and leader–member exchange. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 2012; 3(9): 893-1003.
17- Na’ami A, Shokrkon H. The study of simple and multiple relationships between organizational justice and organizational citizenship behavior in an industrial company staffs. Educational and Psychological Sciences Journal 2006; 3: 79-92.
18- Ortiz L. A comprehensive literature review of organizational justice and organizational citizenship behavior: Is there a connection to international business and crus-cultural research? Available from: http://www.sbaer.uca.edu/research/sribr/1999/22.pdf. Last access: 2013/07/13. 
19- Ali N, Jan SH. Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment and Turnover Intentions amongst Medical Representatives of Pharmaceuticals Companies of Pakistan. Journal of Managerial Sciences 2011; 6(2): 201-2012.
20- Molaeifar HR, Aghaei AA, Saeidi P. An Investigation relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior, and intent to leave job. International Journal of Basic Sciences & Applied Research 2013; 2 (3): 363-366.
21- Nadi MA, Gol-Shirazi N. Designing a model of relationship between organizational justice perception and organizational citizenship behavior among the staff of Isfahan province sport organization. 2nd congress of organizational and industrial management. Khorasgan Azad Islamic University, 2011.
22- Yaghoubi M, Yarmohammadian MH, Raeisi AR, et al. The Relationship between the Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior among Medical Records Staffs of Selected Hospitals of Isfahan. Health Information Management Journal 2011; Special issue: 506-515.
23- Iranzadeh S, Asadi N. The study of relationship of citizenship behavior and organizational justice with job gladness in Mohaghegh –e- Ardabili University staffs. Beyond the Management 2009; 3(10): 43-75. (Persian)
24- Na’ami A, Shokrkon H. The study of simple and multiple relationships between organizational justice and job gladness in an industrial company staffs. Educational and Psychological Sciences Journal 2004; 3(1, 2): 57-70.
25- Gholipour A, Pirannejhad A. The study of justice effects on the building and promotion of self-believing in educational institutions. Human Sciences 2007; 53: 43-60. (Persian)
26- Javaheri Kamel M. The effect of organizational justice, leader-staff relationship, trust and psychological enrichment on the organizational citizenship behavior. Police Human Development 2009; 6(24): 8-27. (Persian)
27- Javadi M, Karimi S, Raisi A R, Yaghoubi M, Shams A, Kadkhodaie M. Organizational justice and responsibility in selected public and private hospitals of Isfahan city. Journal of Public Health Faculty 2012; 9(4): 11-20. (Persian)
28- Johnson R E, Selenata C, Lord R G. When organizational justice and the self-concept meet: Consequences for the organization and its members. Organizational Behavior and Human Decision Processes 2006; 99: 175_201.
29- Hossainzadeh A, Naserei H. Organizational justice. Tehran: Tadbir; 2007. (Persian)
30- Hadizadeh-Moghadam A, Ahmadi I. Study the relationship between organizational justice perception and organizational citizenship behavior. Transformation Management Journal 2010; 2 (2): 65-89. (Persian)
31- Yaghubi N M, Shekhepor Z, Rahat Dahmardeh M. Study of relationship between perceptions of organizational justice and mental health.  Journal of Zabol University of Medical Sciences 2014; 5(2): 33-41. (Persian)
32- DeConinck J B. The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees' level of trust. Journal of Business Research 2010; 63: 1349_1355.
33- Yebema J F, Van den Bos K. Effects of organizational justice on depressive symptoms and sickness absence: A longitudinal perspective. Social Science & Medicine 2010; 70: 1609_1167.
34- Javadi M, Karimi S, Raisi A, Yaghoubi M, Shams S, Kadkhodaei M. Organizational justice and responsibility in public and private hospitals of Isfahan. Journal of Public Health, School of Public Health 2011; 9(4): 11-20. (Persian)
35- Murray M-CJ, Frenk J. A framework for assessing the performance of health systems. Bulletin World Health Organ 2000; 78(6):717-731.
36- Adesanya  T, Bolahan G, Ghannam O. Exploring the responsiveness of public and private hospitals in Lagos. Nigeria Journal of Public Health Research 2012; 1(1):2-6.
37-       Dickert NW, Kass NE. Understanding respect: learning from patients. Journal of Medical Ethics 2009; 35(7): 419-23.
38- Coulter A, Jenkinson C. European patients’ views on the responsiveness of health systems and healthcare providers. European Journal of Public Health 2005; 15(4): 355–60.
39- Ameryoun A, Bankanlou JM, Tofighi SH, Sepandi M, Ghonjal A. Study the relationship between organizational justice and responsibility dimensions in selected hospitals of the armed forces. Journal of Nurse and Physician within War 2014; 2 (2): 23-29. (Persian)
39. Hedayati P, Faraji A, Mohebati F, Hamedi S, Emadi V, Shrifi T. Relationship between organizational justice and employee productivity hospitals of Zabol city. Journal of Medical Ethics 2011; 5(17). (Persian)
40. Clay-Warner J, Reynolds J, Roman P. Organizational Justice and Job satisfaction: A test of three Competing Models. Social Justice Research 2005; 18(4): 391-409.
41. Yaghoubi M, Saghaiyannejhad Isfahani S, Abolghasem Gorji H, Norozi M, Rezaie F. The relationship of organizational justice with job satisfaction and organizational commitment in the staffs of Isfahan University of Medical Sciences selected hospitals (MUI). Journal of Health Administration 2009; 12(35): 25-32. (Persian)
42. Dabbagh P, Nasr Esfahani A, Shahin A. Studying Relationship between Perceived Organizational Justice and Organizational Salience (Case Study: Khorshid Hospital’s Personals). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 2012; 3(10): 468-479.
43. Kanschiro P. Analyzing the organizational justice, trust and commitment relationship in a public organization. PhD dissertation, North Central University. 2008.
44. Nadiri H, Tanova C. An investigation of the role of justice in turnover intentions job satisfaction and Organizational citizenship behavior in hospitality industry. International of Hospitality Management 2010; 29:33-41.
45.       Rohini R, Mahadevappa B. Social responsibility of hospitals: an Indian context. Social Responsibility Journal. 2010; 6(2): 268-285.
46.       World Health Organization. Health systems: improving performance. World Health Organization. Geneva, Switzerland. Available from: www. who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf.
47. Tippawan L, Porntip P, Sunittha S. Health system responsiveness for delivery care in Southern Thailand. International Journal for Quality in Health Care 2012; 24 (2): 169-175.
48. Ozgur U, Yusuf C. How Responsive Turkish Health Care System Is to Its Citizens: The Views of Hospital Managers. Journal of Medical Systems 2006; 30(6): 421-428.