نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه کمردرد یک مشکل بزرگ جهانی به‌حساب می‌آید که سلامت وزندگی افراد را در همه مشاغل مورد تهدید قرار می‌دهد. نیروهای نظامی به جهت موقعیت شغلی در معرض خطر بیشتری ازنظر آسیب‌های کمر قرار دارند. لذا این مطالعه به‌منظور بررسی میزان شیوع کمردرد و ارتباط آن با  ترکیب بدنی، میزان  ناتوانی عملکردی و کیفیت زندگی در نظامیان انجام گرفت.مواد و روش: در این پژوهش توصیفی علی پس از وقوع، تعداد 200 نفر از کارکنان شاغل دریکی مراکز آموزش نیروی زمینی در استان اصفهان، به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. متغیرهای میزان کمردرد، ناتوانی حرکتی و کیفیت زندگی به ترتیب توسط پرسشنامه‌ی مقیاس اندازه‌گیری شدت بصری درد(Visual  Analog  Scale)، پرسشنامه ناتوانی عملکردی اسوستری(Oswestry  Disability Questionnaire)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت(World Health Organization) اندازه‌گیری شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.یافته‌ها: این مطالعه نشان داد که 5/96 درصد کارکنان دچار کمردرد به میزان‌های متفاوت بودند. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین کمردرد و حجم توده بدنی(49/0r= )، کمردرد و ناتوانی عملکردی) 55/0(r=، کمردرد و کیفیت زندگی کارکنان نظام) 44/0- (r= مشاهده شد.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، درصد زیادی از کارکنان موردبررسی مبتلابه درجاتی از کمردرد بودند. لذا لزوم بررسی همه‌جانبه و تدارک زمینه‌ تعدیل و اصلاح الگوی فعالیت‌های بدنی این قشر بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Low Back Pain and Its Correlation with Functional Disability, Quality of Life, and Body Mass Index in Military Staff

نویسندگان [English]

  • Naser Rahimi
  • Hamid Raeisi

چکیده [English]

Background: Today, low back pain is a major problem worldwide that threatens the health and lives of people in all professions. Military staff are at a greater risk of low back injuries due to their occupational status. Therefore, this study aimed to assess the prevalence of low back pain and its correlation with Body Mass Index (BMI), functional disability, and quality of life in military staff.
Methods:  This descriptive, correlational research was conducted on 200 military staff from a training center in Isfahan selected through convenience sampling. Low back pain, functional disability, and quality of life were measured using Visual Analogue Scale (VAS), Oswestry Functional Disability Questionnaires’ (ODQ), and World Health Organization Quality of Life questionnaire, respectively. Then, the data were analyzed using descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson’s correlation coefficient)
Results: The study findings revealed that 96% of the military staff had different degrees of low back pain. The results also showed significant correlations between low back pain and BMI (r=0.49), functional disability (r=0.55), and quality of life (r=-0.44).
Conclusion: The study findings showed that a large number of the staff had different degrees of low back pain. Therefore, comprehensive investigation and provision of the ground for modification of physical activity patterns are essential among military staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional disability
  • Low back pain
  • Military personnel
  • Quality of life