نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی، عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی، عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دکتری تخصصی، عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

مقدمه: فرایند آموزش کارکنان شبکه‌های بهداشت و درمان کشور تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط است. آموزش، ابزاری است که مدیران را در اداره‌ی سازمان‌ها  یاری می‌رساند. این پژوهش با هدف ارائه‌ی مدلی برای ارتقای کیفیت آموزش کارکنان شبکه‌های بهداشت و درمان کشور با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شده است.
روش‌ها: روش مطالعه، ترکیبی از نوع اکتشافی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش 150 نفر از کارکنان شعب شبکه‌ی بهداشت استان فارس و روش نمونه‌گیری، به‌صورت تصادفی خوشه‌ای بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 108 نفر تعیین شد. پرسش‌نامه‌‌ی کمیل‌شده، شامل سؤالات مشخصات فردی و سؤالات مربوط به فرضیه‌های تحقیق بوده که از میان نمونه جمع‌آوری شده است. به‌منظور بررسی روایی پرسش‌نامه، از تحلیل عاملی تأییدی و به‌منظور بررسی فرضیات تحقیق، از مدل‌سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) با کمک نرم‌افزار  SmartPLS 3 استفاده شده است.
یافته‌ها: از 108 نفر پاسخ‌گو در گروه بررسی‌شده، 7/40درصد (44 نفر) مرد و 3/59درصد (64 نفر) زن بودند. از 108 نفر پاسخ‌گو در گروه بررسی‌شده، 3/21درصد (23 نفر) مجرد و 7/78 درصد (85 نفر) متأهل بودند. تمامی ضرایب بارهای عاملی از 4/0 بیشتر است که نشان از مناسب‌بودن این مدل دارد. مقدار آلفای کرونباخ برای تمامی سازه‌ها بالاتر از 7/0 است که حاکی از پایایی مناسب مدل است. تمام مؤلفه‌ها و ابعاد و عوامل مؤثر در کیفیت آموزش کارکنان شبکه‌های بهداشت و درمان شناسایی و تأیید شد.
نتیجه‌گیری: بررسی‌ها نشان داد سازوکارهای اجرایی مدل ارتقا‌ی کیفیت آموزش کارکنان شبکه‌های بهداشت و درمان کشور مناسب است. وضعیت موجود کیفیت آموزش کارکنان شبکه‌های بهداشت و درمان کشور تقریباً در حد متوسط و زیاد قرار دارند. آموزش، نقش بی‌بدیلی در تعالی سازمان به عهده دارد. برنامه‌ریزی به‌منظور آموزش کارکنان زمینه‌ی بهره‌وری و اثربخشی بهتر در فرایند ارائه‌ی خدمات بهتر و رضایت مراجعه‌کنندگان را به‌ همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of a Model for Improving the Quality of Education for Health and Medical Network Staff

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Shamsnia 1
 • Kamran Mohammad Khani 2
 • Nadergholi Ghorchian 3
 • Amir Hossein Mohammad Davoodi 4

1 PhD Student, Higher Education Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Ph.D., Faculty Member, Higher Education Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Ph.D., Faculty Member, Education Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Ph.D., Faculty Member, Education Management, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

چکیده [English]

Introduction: The education process of Health and Medical Network Staff and its improvement provides human resources an ever-changing work environment compatibility. Education is a tool that aids managers in managing organizations in different ways. This research was done with the goal of presenting a model for enhancing the quality of education for health and medical network staff, using Structural Equations Modeling.
Methods: It is an exploratory study. Population in this research was 150 staff at Fars Province working in numerous health branches selected through random cluster sampling. The sample size (108 people) was determined using Cochran's formula. The completed questionnaire included demographic information and questions related to the research hypothesis. Confirmatory Factor Analysis was used to check the validity of the questionnaire and Structural Equation Modeling and Smart PLS 3 software were applied to analyze the data.
Results: Out of 108 participants, 40.7 percent were males (44 in total) and 59.3 were females (64 in total). Out of 108 participants, 21.3 percent (23 in total) were single and 78.7 percent (85 in total) were married. All factor load ratios were more than 0.4, which show the use of proper modeling. Cronbach's alpha for all structures was 0.7, which indicates high reliability. All components and effective factors on the quality of education of Health and Medical Network staff were identified and validated.
Conclusion: The findings showed the mechanisms used to improve the education quality of health and medical network staff were adequate, and the current status of the quality of education for health and medical network staff is approximately medium to high. Education holds an undeniable place in the prosperity of an organization. Therefore, planning for staff education will result in better service and satisfaction of the clients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health and Medical Network Staff
 • Human resource
 • Structural Equation Modeling
 • Factor Analysis
 1. Zarrinkolah, N. Relationship between in-service education and teachers' effectiveness The role of moderators of demographic variables, First National Conference on Education Studies and Educational Sciences, Qom. 2017(In Persian).
 2. Argote, L. Organizational learning research: Past, present and future. Management learning, 2011. 42(4), 439-446
 3. Argyris, C., Schon, D. A. Organizational Learning: A theory of action perspective, Reading. MA. Addison Wesley. 1978.
 4. Pantouvakis, A., Bouranta, N. The link between organizational learning culture and customer satisfaction. The Learning Organization. 2013.
 5. Arefi, M., Fathi Vajargah, K. Theoretical knowledge and professional skills of elementary school staff from learning theory: elementary school staff in Hamadan, Quarterly Journal of Educational and Therapeutic Innovations, 30 (8). 52-31. 2010 (in Persian).
 6. Loghmani Shahmiri, M, Hosseini Khalili, Sh, Sadati, J., Bamati Tusi, R. Investigating the professional qualifications of the employee. The third scientific-research conference on educational sciences and psychology of social and cultural injuries in Iran. 2016 (in Persian).
 7. Niñerola, Angels, María-Victoria, Sánchez-Rebull, Ana-Beatriz, Hernández-Lara. Quality improvement in healthcare: Six Sigma systematic review, Health Policy, Volume 124, Issue 4, Pages 438-445. 2020.
 8. Urus, Agustina, Arry, Pongtiku, A.L. Rantetampang, Anwar, Mallongi. The Factors Affecting Performance of Nurses at Sorong District Hospital, Galore International Journal of Health Sciences and Research, Vol.4; Issue: 1. 2019.
 9. Younas, W., Farooq, M., Khalil-Ur-Rehman, F., & Zreen, A.The impact of training and development on employee performance. IOSR Journal of Business and Management, IOSR-JBM, 20 (7), 20-23. 2018
 10. Hanaysha, J. R., & Hussain, S. An examination of the factors affecting employee motivation in the higher education sector. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 14 (1-2), 22-31. 2018.
 11. He, Y., Lundgren, K., & Pynes, P. Impact of short-term study abroad program: Inservice teachers' development of intercultural competence and pedagogical beliefs. Teaching and Teacher Education, 66, 147-157. 2017.
 12. Clarke, D., & Hollingsworth, H. Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and teacher education, 18 (8), 947-967. 2002.